Aktivnosti
                   

Aktivnosti

Koordinaciono telo realizuje politiku Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa koja će da osnaži opštine na jugu Srbije i stvori uslove da one samostalno, u skladu sa definisanim prioritetima kreiraju i realizuju politiku u interesu građana.  Koordinaciono telo se stara da se u Preševu, Bujanovcu i Medveđi postignu dugoročna stabilnost i dobri međuetnički odnosi zajednica koje žive na ovom području.  U skladu sa postavljenim ciljevima i mandatom osnovne aktivnosti Koordinacionog tela su:

  • Povezivanje i efikasnija komunikacija između opština Preševo, Bujanovac i Medveđa i ministarstava u Vladi Republike Srbije
  • Podrška finansiranju i sprovođenju infrastrukturnih projekata važnih za poboljšanje kvaliteta života građana u ovim opštinama
  • Podrška ekonomskom razvoju Bujanovca, Preševa i Medveđe
  • Savetodavna i tehnička podrška jačanju kapaciteta opština radi održivog razvoja
  • Finansijska i tehnička podrška organizacijama civilnog društva, sa posebnim naglaskom na projekte i programe sa mladima, kako bi se aktivno uključili u rad lokalne samouprave i doprineli napretku svih zajednica
  • Podrška poboljšanju osnovnog i srednjeg obrazovanja u Preševu, Bujanovcu i Medveđi i analiza mogućnosti otvaranja visokoškolskih ustanova sa mogućnošću studiranja na srpskom i albanskom jeziku
  • Integrisanje predstavnika svih nacionalnih zajednica u političke, ekonomske i društvene tokove na republičkom i lokalnom nivou
  • Doprinos održanju stabilne bezbednosne situacije i ljudske sigurnosti u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa
  • Koordinacija sa međunarodnom zajednicom na planiranju i realizaciji projekata na jugu Srbije.

homescontents