Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPŠTINE MEDVEĐA ZA PERIOD ŠKOLSKE 2018/2019. GOD.

28. Septembar 2018.

Na osnovu Odluke v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 100 br 67-00-00002/2018-01 od 26.09.2018.  godine,  Služba Koordinacionog tela objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodelu stipendija učenicima srednjih škola na području opštine Medveđa za period školske 2018/2019. godine

 

I BROJ KORISNIKA I USLOVI KONKURSA

Za učenike srednjih škola na području opština Medveđa, Leskovac i Lebane čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave, Služba Koordinacionog tela dodeljuje učeničke stipendije u mesečnom iznosu od 6.000,00 dinara za period školovanja od 01. septembra do 31. decembra 2018. godine. Ukoliko sredstva budu obezbeđena u budžetu za 2019. godinu Služba Koordinacionog tela će nastaviti stipendiranje do završetka školske 2018/2019. godine.

Opšti uslovi su da učenici imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na području opštine Medveđa, da su prvi put školske 2018/2019. godine upisali prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu neke od srednjih škola obrazovanih odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije, da su tokom prethodnog školovanja ostvarili odličan ili vrlo dobar uspeh i da tokom prethodnog školovanja nisu ponavljali nijedan razred.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan ili vrlo dobar opšti uspeh (od 3,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan ili vrlo dobar opšti uspeh (od 3,50 do 5) i koji su iz vladanja imali ocenu primerno (5).

Stipendije dobijaju samo učenici koji u školskoj 2018/2019. pohađaju srednje škole na teritoriji opština Medveđa, Leskovac i Lebane i u trenutku podnošenja molbe imaju prebivalište na području opštine Medveđa.

Učenici koji su već ostvarili pravo na neku od učeničkih stipendija iz budžeta Republike Srbije nemaju pravo na stipendiju Službe Koordinacionog tela, a ako u međuvremenu steknu pravo na neku drugu stipendiju, dužni su da se opredele za jednu od dodeljenih stipendija. Služba Koordinacionog tela zadržava pravo da proveri da li su kandidati za učeničku stipendiju već ostvarili pravo na stipendiju nekog drugog državnog organa koja se finansira iz budžeta Republike Srbije ili lokalne samouprave.

Služba Koordinacionog tela u skladu sa budžetom za 2018. godinu raspolaže novčanim sredstvima za 300 stipendija. Raspodela stipendija će biti prema modelu transferisanja finansijskih sredstava opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. [1]

Shodno kvotama Ministrstva finansija, Služba Koordinacionog tela će od 300 raspoloživih stipendija dodeliti učenicima: iz opštine Bujanovac 40% odnosno 120 stipendija, iz opštine Preševo 39% odnosno 117 stipendija i iz opštine Medveđa 21% odnosno 63 stipendije. U slučaju da jedna od opština ne bude imala dovoljan broj stipendista za kvotu koja je unapred određena, slobodna mesta će se prebaciti i ravnomerno raspodeliti na druge dve opštine po unapred utvrđenim procentima.

 

II POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

•  popunjena prijava za dodelu stipendije na obrascu Službe Koordinacinog tela u prilogu konkursa (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 1),

•  uverenje koje overava škola koju učenik pohađa, sa obaveznim podacima o upisu u jedan od razreda srednje škole na području opština Medveđa, Leskovac i Lebane školske 2018/2019. godine, postignutom uspehu u prethodnom razredu i podatkom kada je učenik prvi put upisao prvi razred srednje škole (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 2),

•  overene kopije svedočanstava o prethodno završenim razredima (za učenike prvog razreda srednje škole overene kopije svedočanstva od V do VIII razreda osnovne škole kao dokaz ostvarenog uspeha u osnovnoj školi koju je kandidat završio. Za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole overene kopije svedočanstva o uspehu iz svih prethodnih razreda srednje škole koje izdaje srednja škola koju kandidat pohađa), 

•  izvod iz matične knjige umrlih ako nemaju jednog ili oba roditelja, i rešenje o starateljstvu (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija koju overava sud ili nadležna opštinska uprava),

•  uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 4) koje overava nadležni organ u opštini prebivališta, a koje se izdaje na osnovu priložene izjave o članovima porodice date u prisustvu dva svedoka i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice za period od 01. januara do 30. juna 2018. godine (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 3),

•  Očitane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte učenika, odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja ukoliko je učenik mlađi od 16 godina,

•  Četiri primerka ugovora o stipendiranju koji su uredno popunjeni i potpisani od strane učenika i roditelja ili staratelja učenika.

 

Konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Navedene dokumente, odnosno dokaze, izdaju i overavaju odgovarajuće službe, i to:

- obrazac Službe Koordinacionog tela broj 2 overava srednja škola koju učenik pohađa,

- obrazac Službe Koordinacionog tela broj 3 i 4 overava nadležni organ opštinske uprave u opštini prebivališta,

- kopije svedočanstava overava sud ili nadležna opštinska uprava,

- izvod iz matične knjige umrlih ako nemaju jednog ili oba roditelja, i rešenje o starateljstvu izdaje nadležni organ opštinske uprave a kopiju overava sud ili nadležna opštinska uprava,

- Primerak ugovora o stipendiranju može se preuzeti sa internet stranice Koordinacionog tela na adresi www.kt.gov.rs ili za učenike srednjih škola sa područja opština Medveđa, Lebane i Leskovac primerak ugovora se može preuzeti u opštinskom organu uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48).

NAPOMENA: Sva potrebna dokumenta za prijavu na konkurs moraju biti  uredno i čitko popunjena. Potrebno je da kandidat broj bankarskog računa i tačan naziv i adresu banke obavezno upiše u primerak ugovora o stipendiranju i u obrazac prijave za dodelu učeničke stipendije (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 1) prilikom dostavljanja konkursne dokumentacije.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 28. septembra do 12. oktobra 2018. godine do 15:30 časova.

Molbe za dodelu stipendije i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Na poleđini obavezno napisati ime i prezime podnosioca molbe i adresu podnosioca molbe. Na prednjem delu koverte staviti napomenu: ZA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPŠTINE MEDVEĐA ZA PERIOD ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Za učenike srednjih škola sa područja opština Medveđa, Lebane i Leskovac prijave se podnose u opštinskom organu uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48). Organ koji prima molbu na istoj stavlja delovodni štambilj i datum kada je molba predata.

Neblagovremena i nekompletna konkursna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

 

IV DODELA STIPENDIJA

Komisija obrazovana odlukom v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela sastaviće jedinstvenu rang listu kandidata za stipendiju na nivou opštine Medveđa.

Kriterijumi za sastavljanje rang liste su:

•  učenici kojima su oba roditelja preminula  30 bodova;,

•  učenici kojima je jedan od roditelja preminuo 25 bodova;

•  učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju mesečna primanja po članu domaćinstva od 0 - 12.000,00 dinara 20 bodova;

•  učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju mesečna primanja po članu domaćinstva od 12.001,00 - 24.000,00 i više dinara 15 bodova;

•  odličan uspeh u prethodnom razredu 15 bodova;

•  vrlo dobar uspeh u prethodnom razredu 10 boda;

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, Komisija će dati prednost kandidatu koji ima bolji prosek u prethodno završenom razredu.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosek u prethodno završenom razredu, Komisija će dati prednost onom kandidatu koji ima bolju prosečnu ocenu tokom prethodnog školovanja (saberu se proseci svih prethodnih godina i podele se sa brojem godina školovanja).

Komisija će razmatrati sve blagovremene molbe, bodovati sve molbe koje ispunjavaju uslove konkursa i sačiniti rang listu učenika koji će dobiti stipendiju na osnovu broja bodova i u skladu sa kriterijumima. Na osnovu utvrđene rang liste Komisija donosi Odluku o izboru stipendista koju potpisuje predsednik Komisije.

Kandidati za dodelu stipendija koji nisu uvršteni u Odluku o dodeli stipendija imaju pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru stipendista, a u skladu sa članom 32. i 147. Zakona o opštem upravnom postupku. Prigovor se podnosi v.d direktorki Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, a preko Komisije. U prigovoru se moraju navesti razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije blagovremen ili koji je podnet od strane neovlašćenog lica će biti odbačen. O prigovoru odlučuje v.d. direktorka Službe Koordinacionog tela u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odluka v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela je konačna u upravnom postupku.

Konačne Rang liste nakon rešavanja po prigovorima,  će biti istaknute u opštinskom organu uprave u opštini Medveđa, oglasnim tablama srednjih škola i na sajtu Koordinacionog tela (www.kt.gov.rs).

Na osnovu konačne rang liste o dodeli učeničkih stipendija, nakon oldučivanja  o prigovorima, učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiranju sa Službom Koordinacionog tela, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem stipendije. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije ili lokalne samouprave, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.

Nakon zaključenog konkursa primerke ugovora Služba Koordinacionog tela će dostaviti školama odnosno opštinama.

 

V IZNOS STIPENDIJE I ISPLATA

Stipendije se isplaćuju u neto iznosu od 6.000,00 dinara za mesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2018. godine, a ukoliko u budžetu za 2019. godinu budu obezbeđena sredstva isplaćivaće se u kontinuitetu do kraja školske 2018/2019. godine.

NAPOMENA: Stipendije se isplaćuju na bankarski račun roditelja odnosno staratelja.

 

VI KONKURSNI OBRASCI

Konkursni obrasci su dostupni na mestima gde se predaju molbe, a mogu se preuzeti i sa internet stranice Koordinacionog tela na adresi www.kt.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem pitanja na faks 011/21-20-909, ili na e-mail adrese: office@kt.gov.rs, goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs ili dostavljanjem pitanja lično na mestima gde se predaju molbe kao i slanjem pitanja preporučenom poštom na adresu:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

 

Dokumentacija:

Tekst konkursa

Obrazac prijave za stipendiju - Obrazac 1

Uverenje iz škole - Obrazac 2

Izjava - Obrazac 3

Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu - Obrazac 4

Smernice za popunjavanje ugovora o stipendiranju

Ugovor o stipendiranju

 

Izvor: Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije

 [1] Ministarstvo finansija je kvote određivala po predviđenim kriterijumima koji se odnose na veličinu opštine, broj stanovnika, razuđenost stanovništva, geografski položaj, socijalno stanje, infrastrukturu, procenat nezaposlenosti, itd.