Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu sredstava za studentske stipendije - Medveđa - za školsku 2023/24. godinu.

23. Mart 2023.

Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 129/07, 83/2014 – dr. zakon,  101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 66. Statuta opštine Medveđa (''Službeni glasnik grada Leskovca'', br.9/2019), člana 12. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Medveđa („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj:41/2022), i Odluke o opredeljenim sredstvima Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 100 broj: 670-00-00002/2023-01 od 21.03.2023.  godine, Opštinsko veće na 18. sednici održanoj dana 22. Marta 2023. godine, raspisuje

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU

 

Cilj ovog konkursa je podrška razvoju i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u vidu obezbeđivanja uslova za dalje obrazovanje i usavršavanje pružanjem finansijske podrške za troškove studiranja, posebno:

-  Povećanje procenta mladih iz opštine obuhvaćenih visokim obrazovanjem;

- Činjenje dostupnim visokog obrazovanja svim kategorijama mladih, bez obzira na socio-ekonomski status;

-  Podrška razvoju tržišta rada u opštini Medveđa;

Opština Medveđa prepoznala je rešavanje pitanja obrazovanja mladih kao strateški značajno za dalji razvoj socijalno - ekonomskih uslova na ovom području, imajući u vidu i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( ''Službeni glasnik RS'', br.88/2017, 27/2018 – dr.zakon, 10/2019, 27/2018 –dr.zakon,6/2020 i 129/2021)),  koji utvrđuje „dostupnost obrazovanja i vaspitanja“ (član 7.stav 1.) te mogućnost za obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima i na ekonomski nedovoljno razvijenim područjima, kao i u socijalno odnosno kulturno manje podsticajnim sredinama.

U tom cilju, opština Medveđa raspisuje ovaj konkurs kao podršku unapređenju razvoja visokog obrazovanja, u okviru kojeg se obezbeđuju sredstva za stipendije.

 

I USLOVI KONKURSA

Sredstva koja se dodeljuju ovim konkursom se dodeljuju za upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, za studiranje na:

 1. Fakultetima Univerziteta u Republici Srbiji,
 2. Akademiji strukovnih studija,
 3. Visokim školama,
 4. Visokim školama strukovnih studija

u Republici Srbiji, akreditovanih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i to za upis na studije prvog stepena – osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije.

Konkursom će biti dodeljene najviše 2 stipendije.

Pravo na korišćenje sredstava za studentske stipendije imaju:

 •  učenici završne godine srednjih škola i lica koja su završila srednju školu, starosti do 22 godine,
 • koji imaju prebivalište na području opštine Medveđa u trenutku podnošenja prijave na konkurs i minimum godinu dana pre objavljivanja konkursa,
 • tokom prethodnog školovanja (u srednjoj školi) su ostvarila odličan uspeh,
 • poznaju srpski jezik,
 • nisu upisali nijedan fakultet i
 • nisu korisnici drugih stipendija koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Da bi podnosilac prijave na konkurs za dodelu stipendija bio konačno izabran za korisnika stipendije, pored ispunjenja formalnih uslova, u obavezi je da položi i kvalifikacioni (prijemni) ispit za upis na studije.

 

II POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove, prilikom prijave na konkurs su u obavezi da dostave sledeća dokumenta:

 1. Molba, koja obavezno mora sadržati naziv visokoškolske ustanove koju kandidat planira da upiše;
 2. Biografija, koja obavezno sadrži kontakt telefon i e-mail adresu;
 3. Overena kopija svedočanstava o završenim prethodnim razredima srednje škole (za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, odnosno za prve tri godine i prvo polugodište četvrte godine za kandidate koji još uvek pohađaju srednju školu);
 4. Motivaciono pismo koje sadrži razloge opredeljenja za upis na određenu visokoškolsku ustanovu, planove za primenu stečenih znanja po završetku studija i očekivani stručni doprinos lokalnoj zajednici).

Opština će po službenoj dužnosti pribaviti:

 1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija);
 2. Izvod iz MK rođenih (original koji izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija);
 3. Uverenje o prebivalištu koje izdaje opštinski organ Ministarstva unutrašnjih poslova ili overena kopija lične karte sa upisanim prebivalištem ukoliko je kandidat poseduje ili odštampani podaci o prebivalištu deponovani u novoj ličnoj karti.

Ukoliko kandidat poseduje dokaze o završenim obukama, treninzima ili takmičenjima, može ih dostaviti kao prilog uz prijavu na konkurs.

Konkurs sprovodi komisija formirana posebnim rešenjem. U radu komisije učestvuju predstavnici lokalne samouprave, Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i nezavisni stručnjak.

Izborni postupak za dodelu studentskih stipendija sprovodi Komisija u dve faze:

 1. U prvoj fazi, komisija pregleda pristiglu dokumentaciju i proverava ispunjenost formalnih uslova, nakon čega će komisija sastaviti listu za izbor kandidata koji ispunjavaju uslove, i koji prelaze u sledeću fazu izbornog postupka. Lista će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine.
 2. U drugoj fazi izbornog postupka Komisija će pozvati sve kandidate koji ispunjavaju formalne uslove i sa njima obaviti intervju, kako bi ocenili motivisanost kandidata i veštinu komunikacije.

Motivaciju i veštinu komunikacije, Komisija ocenjuje po unapred utvrđenim kriterijumima, i to na sledeći način:

 1. Motivacija:
  1. Ocena 3 – visoko izražena motivacija
  2. Ocena 2 – umereno izražena motivacija
  3. Ocena 1 – nedovoljno jasna motivacija
 2. Veština komunikacije:
  1. Ocena 3 – izražena veština komunikacije
  2. Ocena 2 – umereno izražena veština komunikacije
  3. Ocena 1 – neizražena veština komunikacije.

Svaki član Komisije pojedinačno ocenjuje svakog kandidata po oba kriterijuma. Ocene svih članova Komisije po svakom od kriterijuma se sabiraju pa se izračunava srednja ocena. Zbir srednje ocene za oba kriterijuma daje ukupan broj bodova za svakog od kandidata. Nakon bodovanja kandidata po oba kriterijuma, Komisija sačinjava rang listu kandidata, koju potom objavljuje.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati, kandidat koji ima viši prosek ocena tokom prethodnog školovanja.

Na objavljenu rang listu, svi podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste. Prigovori se podnose na isti način kao i prijave.

Ukoliko se kandidat pozvan na intervju ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao.

Konačnu odluku o dodeli stipendija donosi se nakon polaganja prijemnog ispita kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

III ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

            Opština će sa izabranim kandidatima koji su ispunili sve uslove konkursa i položili prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama potpisati ugovor o korišćenju sredstava za studentske stipendije.

Kandidati kojima su sredstva odobrena (korisnici sredstava) a nisu potpisali ugovor, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

U tom slučaju, opština će pozvati prvog sledećeg kandidata na rang listi da potpiše ugovor.

            Ugovor o korišćenju sredstava za studentske stipendije naročito sadrži iznos koji je dodeljen korisniku sredstava, namene za koje su sredstva dodeljena, način prenosa sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva ne koristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa ugovorom.

Korisnik sredstava je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora priloži kopiju tekućeg računa na koji će sredstva biti isplaćivana.

Dokumentacija koju će korisnik sredstava dostavljati nakon potpisivanja ugovora biće takođe definisana ugovorom.

 

IV NAMENA, IZNOS I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva za sprovođenje ovog konkursa su obezbeđena u budžetu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, u okviru klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, koja će, po sprovedenom konkursu biti transferisana opštini Medveđa na dalju realizaciju.

Sredstva za studentske stipendije se isplaćuju mesečno, u 9 mesečnih rata, u neto iznosu od 30.000,00 dinara mesečno. Sredstva se isplaćuju na račun korisnika sredstava koji je dostavio prilikom potpisivanja ugovora.

Isplata sredstava za stipendije se obustavlja u slučaju nenamenskog trošenja istih i u slučaju da korisnik sredstava ne upiše redovno zimski semestar.

Sredstva su namenjena za plaćanje školarine, kupovinu udžbenika, troškove smeštaja i ishrane, troškove prevoza i ostale troškove koji se mogu podvesti pod troškove studiranja.

 

V  ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavu na konkurs je 20 dana - počinje da teče u četvrtak 23.marta 2023.godine i završava se u sredu, 12.aprila 2023.godine u 15 časova.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli opštine Medveđa i veb prezentaciji opštine Medveđa www.medvedja.ls.gov.rs  kao i na veb prezentaciji Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs

Prijava za konkurs za dodelu sredstava za stipendije i dokumenta u prilogu podnose se preporučenom poštom ili lično u zgradi opštine Medveđa u ulici Kralja Milana 48, Komisiji za dodeli studentskih stipendija, u zatvorenoj koverti  sa naznakom:

ZA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE, NE OTVARATI DO ISTEKA ROKA ZA PRIJAVLjIVANjE.

Organ koji prima molbu na istoj stavlja prijemni štambilj i datum kada je molba predata.

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje, dok će nepotpune i neispravne prijave biti odbijene.

 

Konkurs za dodelu sredstava za studentske stipendije - Medveđa - za školsku 2023/24. godinu.
(Preuzmite dokument)

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MEDVEĐA
08 Broj: 06-24/2023/1 od 22. marta 2023. godine

PREDSEDNIK
Dragan Kulić

 

Konkurs za dodelu sredstava za studentske stipendije - Medveđa - za školsku 2023/24. godinu.
(Preuzmite dokument)