Архива вести
                   

ОГЛАС ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

31. jануар 2011.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. и члана 20. ст.1. и 2., Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

I    Орган у коме се радна места попуњавају:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,Нови Београд,Булевар Михаила Пупина 2.

II    Радна места која се попуњавају:

1.  Радно место за персоналне и евиденционе послове, звање млађи саветник, у Сектору за стручне и административне послове Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 6. Правилника - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и познавање области државне управе, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима. 

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, подзаконска акта из ове области), познавање материје канцеларијског пословања – писмено, тест знања; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару и  вештина комуникације – усмено.

Предност ће имати кандидати са искуством у сарадњи са установaма и организацијама са југа Србије.

2.  Радно место за праћење и спровођење пројекта - Прешево, звање саветник у Сектору за пројекте и односе са јавношћу Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 20. Правилника -1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне, односно стручне области менаџмент и бизнис на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару и познавање области државне управе.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, подзаконска акта из ове области), познавање материје канцеларијског пословања – писмено, тест знања;  познавање енглеског језика – писмено, превод текста; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина комуникације – усмено.

3.  Радно место за унапређење односа са националним заједницама - Прешево, звање млађи саветник у Сектору за пројекте и односе са јавношћу Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 22. Правилника - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање албанског језика и познавање области државне управе, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, подзаконска акта из ове области), познавање материје канцеларијског пословања – писмено, тест знања; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање албанског језика - увидом у сертификат или други доказ (сведочанство о завршеној основној и средњој школи),  вештина комуникације – усмено.

Комисија задржава право провере познавања албанског језика.

4.  Радно место за унапређење односа са националним заједницама – Бујановац, звање млађи саветник у Сектору за пројекте и односе са јавношћу Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 23. Правилника - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање албанског језика и познавање области државне управе, једна година радног искуства у струци или или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, подзаконска акта из ове области), познавање материје канцеларијског пословања- писмено, тест знања; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; познавање албанског језика - увидом у сертификат или други доказ (сведочанство о завршеној основној и средњој школи), вештина комуникације – усмено.

Комисија задржава право провере познавања албанског језика.

III  Место рада:

1)  За радно место под редним бројем 1.- Београд, Булевар Михаила Пупина 2;

2) За радно место под редним бројем 2. и 3.- Прешево, Саве Ковачевића 12;

3) За радно место под редним бројем 4.- Бујановац, Карађорђа Петровића 115;

IV  Адреса на коју се подносе пријаве:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,11 070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V   Лице задужено за давање обавештења: Милијан Миленковић, дипл.правник,

телефон 011/21-20-912, факс 011/ 21-20-914, е-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs

VI  Заједничко за сва радна места:

Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

-уверење о држављанству;

-извод из матичне књиге рођених;

-диплома којом се потврђује стручна спрема;

-доказ о досадашњем радном искуству;

-за радна места под редним бројем 3. и 4.-доказ о познавању албанског језика: сертификат или други доказ (сведочанство о завршеној основној и средњој школи).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду 28.02.-03.03.2011.године, са почетком у 12 часова, у просторијама Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд, Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писмено на адресу или e-mail који су наведени у пријавама.

Напомене:

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве са навођењем уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, на интернет страници Координационог тела: www.kt.gov.rs. и интернет страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

homescontents