Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ

5. септембар 2016.

На основу Одлуке в.д. заменице директорке Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 100 бр 670-00-00002/2016-01 од 31.08.2016.  године,  Служба Координационог тела објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општина

Прешево, Бујановац и Медвеђа за период школске 2016/2017. године

 

I БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

За ученике средњих школа на подручју општина Прешево, Бујановац, Медвеђа, Лесковац, Лебане и Врање чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, Служба Координационог тела додељује ученичке стипендије у месечном износу од 6.000,00 динара за период школовања од 01. октобра до 31. децембра 2016. године. Уколико средства буду обезбеђена у буџету за 2017. годину Служба Координационог тела ће наставити стипендирање до завршетка школске 2016/2017. године.

Општи услови су да ученици имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, да су први пут школске 2016/2017. године уписали прву, другу, трећу или четврту годину неке од средњих школа образованих одлуком Министарства просвете Републике Србије, да су током претходног школовања остварили врло добар или одличан успех и да током претходног школовања нису понављали ниједан разред.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5) и који су из владања имали оцену примерно (5).

Стипендије добијају само ученици који у школској 2016/2017. похађају средње школе на територији општина Прешево, Бујановац, Медвеђа, Лесковац, Лебане и Врање и у тренутку подношења молбе имају пребивалиште на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Ученици који су већ остварили право на неку од ученичких стипендија из буџета Републике Србије немају право на стипендију Службе Координационог тела, а ако у међувремену стекну право на неку другу стипендију, дужни су да се определе за једну од додељених стипендија. Служба Координационог тела задржава право да провери да ли су кандидати за ученичку стипендију већ остварили право на стипендију неког другог државног органа која се финансира из буџета Републике Србије или локалне самоуправе.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 • попуњена пријава за доделу стипендије на обрасцу Службе Координациног тела у прилогу конкурса (образац Службе Координационог тела број 1),
   
 • уверење које оверава школа коју ученик похађа, са обавезним подацима о упису у један од разреда средње школе на подручју општина Прешевo, Бујановац, Медвеђа, Лесковац, Лебане и Врање школске 2016/2017. године, постигнутом успеху у претходном разреду и податком када је ученик први пут уписао први разред средње школе (образац Службе Координационог тела број 2),
   
 • оверене копије сведочанстава о претходно завршеним разредима (за ученике првог разреда средње школе оверене копије сведочанства од V до VIII разреда основне школе као доказ оствареног успеха у основној школи коју је кандидат завршио. За ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе оверене копије сведочанства о успеху из свих претходних разреда средње школе које издаје средња школа коју кандидат похађа), 
   
 • извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија коју оверава суд или надлежна општинска управа),
   
 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (образац Службе Координационог тела број 4) које оверава надлежни орган у општини пребивалишта, а које се издаје на основу приложене изјаве о члановима породице дате у присуству два сведока и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице за период од 01. јануара до 30. јуна 2016. године (образац Службе Координационог тела број 3),
   
 • Очитане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте ученика, односно штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или старатеља уколико је ученик млађи од 16 година,
   
 • Четири примерка уговора о стипендирању који су уредно попуњени и потписани од стране ученика и родитеља или старатеља ученика.

   

Конкурсна документа се не враћају.

Наведене документе, односно доказе, издају и оверавају одговарајуће службе, и то:

- образац Службе Координационог тела број 2 оверава средња школа коју ученик похађа

- образац Службе Координационог тела број 3 и 4 оверава надлежни орган општинске управе у општини пребивалишта

- копије сведочанстава оверава суд или надлежна општинска управа

- извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству издаје надлежни орган општинске управе а копију оверава суд или надлежна општинска управа

- Примерак уговора о стипендирању може се преузети са интернет странице Координационог тела на адреси www.kt.gov.rs или за ученике средњих школа из општина Бујановац и Врање примерак уговора се може преузети у канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (улица Карађорђа Петровића 115), за ученике средњих школа са подручја општине Прешево примерак уговора се може преузети у канцеларији Службе Координационог тела у Прешеву (улица Саве Ковачевића број 12), а за ученике средњих школа са подручја општина Медвеђа, Лебане и Лесковац примерак уговора се може преузети у општинском органу управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48).

НАПОМЕНА: Сва потребна документа за пријаву на конкурс морају бити  уредно и читко попуњена. Потребно је да кандидат број банкарског рачуна и тачан назив и адресу банке обавезно упише у примерак уговора о стипендирању и у образац пријаве за доделу ученичке стипендије (образац Службе Координационог тела број 1) приликом достављања конкурсне документације.

 

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је до 23. септембра 2016. године до 15:30 часова.

Молбе за доделу стипендије и документа којима се доказује испуњеност услова се достављају у запечаћеној коверти. На полеђини обавезно написати име и презиме подносиоца молбе и адресу подносиоца молбе. На предњем делу коверте ставити напомену: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

За ученике средњих школа из општина Бујановац и Врање, пријаве се подносе у канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу (улица Карађорђа Петровића 115), за ученике средњих школа са подручја општине Прешево пријаве се подносе у канцеларији Службе Координационог тела у Прешеву (улица Саве Ковачевића број 12), а за ученике средњих школа са подручја општина Медвеђа, Лебане и Лесковац пријаве се подносе у општинском органу управе у општини Медвеђа (улица Јабланичка 48).

Орган који прима молбу на истој ставља деловодни штамбиљ и датум када је молба предата.

Неблаговремена конкурсна документација неће бити узета у разматрање.   

 

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија образована одлуком в.д. заменице директорке Службе Координационог тела саставиће јединствене ранг листе кандидата за стипендију на нивоу општина.

Критеријуми за састављање ранг листе су:

- ученици који живе у породицама која остварују  месечна примања по члану домаћинства од 0 - 5.000,00 динара 30 бодова;

-  ученици којима су оба родитеља преминула  25 бодова,

- ученици којима је један од родитеља преминуо 20 бодова,

- ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 5.001,00 - 8.000,00 динара 15 бодова;

- ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 8.001,00 - 12.000,00 динара 10 бодова;

- ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 12.001,00 - 15.000,00 динара 7 бодова;

 

Бодови за успех у претходном разреду:

- одличан успех 5 бодова;

- врло добар успех 3 бода;

 

Комисија ће разматрати све благовремене молбе, бодовати све молбе које испуњавају услове конкурса и сачинити прелиминарну ранг листу ученика који ће добити стипендију. Приговори на прелиминарну ранг листу кандидата могу се доставити Служби Координационог тела на исти начин као и молбе за доделу стипендија најкасније у року од осам дана по објављивању прелиминарне ранг листе. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа доказна документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација ће бити одбачен. Комисија за ученичке стипендије разматра приговоре, након чега утврђује коначну ранг-листу кандидата.

Ранг листе ће бити истакнуте у канцеларијама Координационог тела у Бујановцу и Прешеву, општинском органу управе у општини Медвеђа, огласним таблама средњих школа и на сајту Координационог тела (www.kt.gov.rs).

В. Д. заменице директорке Службе Координационог тела, најкасније у року од 15 дана по истеку рока за подношење приговора, доноси одлуку о додели ученичких стипендија за школску 2016/2017. годину на основу коначне ранг-листе кандидата. На основу одлуке в.д. заменице директорке о додели ученичких стипендија, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендирању са Службом Координационог тела, којим се ближе уређују права и обавезе у вези с коришћењем стипендије. Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије или локалне самоуправе, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

Коначну ранг листу и списак кандидата са примерцима уговора Служба Координационог тела ће сачинити и доставити школама односно општинама у року од 15 дана од истека рока за приговоре на ранг листу.

 

V ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Стипендије се исплаћују у нето износу од 6.000,00 динара за месеце октобар,  новембар и децембар 2016. године, а уколико у буџету за 2017. годину буду обезбеђена средства исплаћиваће се у континуитету до краја школске 2016/2017. године.

НАПОМЕНА: Стипендије се исплаћују на банкарски рачун родитеља односно старатеља.

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Конкурсни обрасци су доступни на местима где се предају молбе, а могу се преузети и са интернет странице Координационог тела на адреси www.kt.gov.rs

Додатне информaције могу се добити слањем питања на факс 011/21-20-909, или на е-маил адресе: office@kt.gov.rs, goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs или достављањем питања лично на местима где се предају молбе као и слањем питања препорученом поштом на адресу:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд 

 

Документација:

Текст конкурса

Образац пријаве за стипендију

Уверење из школе - Образац 2

Изјава - Образац 3

Уверење о просечном месечном приходу - Образац 4

Смернице за попуњавање уговора о стипендирању

Уговор о стипендирању

Извор: Координационо тело Владе Републике Србије