Архива вести
                   

Јaвни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2024. години

10. јули 2024.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/18 - др. закон), Законa о буџету Републике Србије за 2024. годину, (“Сл. гласник РС” бр. 92/2023,), раздео 3, глава 3.10, функција 110, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 481- Донације невладиним организацијама, Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке в.д. директорa Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 100 број: 453-01-00001/2024-01 од 09.07.2024. године, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа дана 10. jула 2024. године расписује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

зa доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2024. години

 

Јавни конкурс се расписује за доделу финансијских средстава за подстицање програма и пројеката удружења регистрованих на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела.

Служба Координационог тела ће доделити средства за следеће пројекте:

 1. Пројекте у области културе који јачају интеркултуралност и интеркултурни дијалог,
 1. Пројекте који унапређују квалитет културног живота посебно осетљивих група (жене, деца и млади, старије особе, особе са инвалидетом...),
 1. Пројекте и програме којима се подстиче неформално образовање становништва путем едукације, а који доприносе унапређењу и афирмацији учења матерњег језика и предмета српски као нематерњи језик.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/18 - др. закон), која постоје и делују најмање 2 године пре датума објављивања овог јавног конкурса, која су уписана у регистар надлежног органа, која своје статутарне циљеве остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу и која доставе предлог пројекта Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројeкта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 16/18) за спровођење овог поступка биће образована Конкурсна комисија решењем в.д. директора Службе Координационог тела.

Средства за програме и пројекте по овом програму, које реализује Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту Служба Координационог тела), предвиђена су Законa о буџету Републике Србије за 2024. годину, (“Сл. гласник РС” бр. 92/2023 раздео 3, глава 3.10, функција 110, Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 481- Донације невладиним организацијама.

На конкурсу ће бити расподељено укупно 3.000.000,00 динара.

Минимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити мања од 150.000,00 динара, а максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити већа од 500.000,00 динара

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

 1. Јасно описан циљ и предуслови реализације пројекта – 0 - 15 бодова
 2. Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова
 3. Јасно описане активности пројекта – 0 – 10 бодова
 4. Јасно састављен предлог пројекта – 0 - 10 бодова
 5. Јасно описани могући ризици и мере за њихово превазилажење – 0 - 10 бодова
 6. Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова
 7. Јасно описани, конкретни и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова
 8. Број учесника – 0 – 10 бодова
 9. Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 5 бодова
 10. Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова

Сваком предлогу пројекта комисија за оцењивање предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупно 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Подносиоцима пријава средства неће бити додељена уколико:

 1. је рачун подносиоца пријаве у блокади;
 2. су у поступку стечаја или у ликвидације;
 3. су осуђивана за непрофесионално понашање и уколико је против њих донета правоснажна пресуда у последње 2 године пре објављивања овог конкурса;
 4. су предали предлог пројекта и пратећу пројектну документацију по истеку рока назначеног у конкурсу (неблаговремена пријава);
 5. су предали предлог пројекта на погрешном обрасцу;
 6. су предали ручно попуњен образац;
 7. су предали непотписан и непечатиран предлог пројекта;
 8. нису доставиле документацију назначену у тексту конкурса и смерницама (непотпуна пријава);
 9. нису уписана у регистар надлежног органа и своје статутарне циљеве не остварују у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у овом конкурсу;
 10. су послали предлог пројекта који тематски не одговара условима конкурса;
 11. је током реализације неког од претходних пројеката установљено да је истекао рок за реализацију пројекта а нису доставили извештаје о реализацији пројекта (уколико се ради о пројекту који је финансирала Служба Координационог тела).

Документацију коју је неопходно доставити приликом пријаве на конкурс чини:

(а) Основна документација:

 • Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, издата након објављивања конкурса;
 • Правилно попуњен, потписан и печатиран Образац предлога пројекта од стране овлашћеног лица (не сме бити попуњен ручно); - 2 примерка;
 • Правилно попуњен Образац буџета пројекта, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица (не сме бити попуњен ручно); - 2 примерка;
 • Оснивачки акт (одлуке, уговори и сл) и Статут подносиоца пријаве – оригинал или оверена копија;
 • Оснивачки акт и статут сваког партнера на пројекту (уколико постоји) – оригинал или оверена копија;
 • Биографије предложеног пројектног тима;
 • Изјава подносиоца пријаве да ће додељена средства бити наменски утрошена -потписана и печатирана од стране овлашћеног лица (скенирана или копирана изјава подносиоца неће бити прихваћена);
 • Изјава сваког партнера на пројекту (уколико партнер постоји) потписана и печатирана од стране овлашћеног лица (скенирана и копирана изјава неће бити прихваћена);
 • Меморандум о сарадњи између носиоца пројекта и партнера (уколико постоји партнер на пројекту), потписан и печатиран од стране овлашћеног лица (копиран или скениран меморандум неће бити прихваћен).

(б) Пратећа документација :

 • Изјава о непостојању сукоба интереса; - потписана и печатирана од стране овлашћеног лица (скенирана или копирана изјава неће бити прихваћена);
 • Изјава о непостојању сукоба интереса сваке партнерске организације (уколико постоји партнерство); - потписана и печатирана од стране овлашћеног лица (скенирана или копирана изјава неће бити прихваћена);
 • Изјава да средства за реализацију одобреног програма нису обезбеђена на други начин; - потписана и печатирана од стране овлашћеног лица (скенирана или копирана изјава неће бити прихваћена);


Пријава мора садржати основну и обавезну пратећу документацију.

 Пријава у којој недостаје основна документација биће сматрана непотпуном и биће одбијена, пре фазе бодовања пријава. Уколико подносилац пријаве не достави пратећу документацију, биће позван да је достави у остављеном року.

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику. Пријаве у којима су обрасци попуњени ручно неће бити разматране. Неће бити разматрани ни предлози пројеката написани на погрешном обрасцу.

Подносиоци пријава могу да реализују пројекат са партнерским организацијама, о чему су дужни да доставе потписану и печатирану изјаву, како је предвиђено текстом конкурса. Партнери подносиоца пријаве могу да учествују у писању и реализацији пројекта и у трошковима реализације пројекта. Подносилац пројекта и партнер на пројекту закључују меморандум о сарадњи који достављају Служби Координационог тела са осталом конкурсном документацијом. Подносилац пријаве је водећа организација која, у случају одабира пројекта, потписује уговор са Службом Координационог тела.

Финансијска средства неће бити додељена за:

 1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;
 2. Стипендије за студирање или обуку;
 3. Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;
 4. Пројекти институција и организација које нису регистроване као удружење;
 5. Пројекти који доносе профит;
 6. Пројекти који својим садржајем  подстичу насиље;
 7. Пројекти религијског садржаја;
 8. Пројекти медијских кућа;
 9. Пројекти спортских организација и шаховских клубова;
 10. Избори за мис, модне ревије и сличне активности.

Рок за реализацију пројектних активности је максимум 3 месеца од дана потписивања уговора о додели средстава за реализацију пројекта.

Приликом реализације пројектних активности, прихватљивим се сматрају следећи трошкови:

 • Да буду неопходни за реализацију пројекта;
 • Да буду стварни трошкови подносиоца пријаве, односно партнерске организације током реализације пројекта, буду проверљиви и документовани оригиналном документацијом;
 • Да буду усмерени на хонораре лица ангажованих на реализацији пројекта;
 • Да буду усмерени на остваривање активности предвиђених предлогом пројекта;
 • Трошкови се морају евидентирати на рачунима који гласе на корисника средстава и који су предвиђени буџетом пројекта.

Важна напомена: приликом састављања предлога буџета пројекта организација је дужна да урачуна трошкове обавезне ревизије пројекта (максимално до 5% укупног буџета пројекта). Уколико предложени пројекат одобри Служба Координационог тела, корисник средстава је у обавези да закључи уговор са овлашћеним ревизором (уписаним у регистар Коморе овлашћених ревизора www.kor.rs/registri.asp) и да један примерак тог уговора (потписан и печатиран) достави Служби Координационог тела.

Трошкови који нису прихватљиви у складу са овим конкурсом су:

 • трошкови плата стално запослених;
 • покривање губитака или дуговања;
 • пристигле пасивне камате;
 • куповина земље или зграда;
 • плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног пројекта;
 • дневнице (по потреби укључити их у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
 • појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
 • појединачне стипендије за студије или курсеве;
 • чланарине;
 • коришћење службеног возила за свакодневни посао током трајања пројекта;
 • плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски и међуградски превоз;
 • куповина музичке, компјутерске и друге опреме (рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
 • куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа и других психоактивних супстанци;
 • узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
 • хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене осим уколико су у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • ставке које се већ финансирају из других извора.

Програми и пројекти морају да буду реализовани на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Конкурс је јаван и биће објављен на интернет презентацији Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу еУправа Републике Србије. Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката биће доступни на интернет страници Службе Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs и на порталу еУправа Републике Србије.

Благовременом пријавом сматра се пријава достављена лично или послата препорученом пошиљком и предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата у писарницу Службе Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Конкурсна комисија ће утврдити Листу вредновања, у складу са којом ће израдити прелиминарну ранг листу пријављених пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања листе. Сви подносиоци пријава имају право на подношење приговора на прелиминарну ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања исте, у складу са чланом 32. и 147. Зaкона о општем управном поступку.

Приговор се доставља Служби Координационог тела, на исти начин као приликом подношења пријаве, и о њему одлучује в.д. директорa Службе Координационог тела. Одлука в.д. директорa по изјављеним приговорима је коначна у управном поступку.

Након разматрања свих приговора, биће донета Одлука о избору пројекaта који ће бити финасирани из опредељених средстава у року од 30 дана од дана истека рока за подношења приговора. Резултат јавног конкурса биће објављен на интернет презентацији Службе Координационог тела www.kt.gov.rs. и на порталу еУправа Републике Србије.

Сви подносиоци предлога пројеката којима се одобри коришћење средстава, након предлога комисије и одлуке в. д. директора о додели средстава, биће у обавези да потпишу уговор са Службом Координационог тела којим ће бити прецизно утврђена права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројекта и начин извештавања о утрошеним средствима.

Пријавa на јавни конкурс се доставља у затвореној и запечаћеној коверти, са назнаком :

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Пријаве са пратећом документацијом за јавни конкурс доставити лично или препорученом поштом на адресу Службе Координационог тела у Београду: Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, најкасније до  петка 26. јула 2024.

На полеђини коверте обавезно написати назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта.

Пријаве послате факсом, скениране или електронском поштом неће бити разматране. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

За сва додатна питања заинтересовани могу да се обрате електронском поштом на адресе: goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs

Документа за преузимање:


 

 

homescontents