Arhiva vesti
                   

OGLAS JAVNOG KONKURSA ZA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA

31. Januar 2011.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 1, člana 18., člana 19. stav 1. i člana 20. st.1. i 2., Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 41/07 i 109/09-izmene i dopune), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

I    Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa,Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 2.

II    Radna mesta koja se popunjavaju:

1.  Radno mesto za personalne i evidencione poslove, zvanje mlađi savetnik, u Sektoru za stručne i administrativne poslove Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 6. Pravilnika - 1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i poznavanje oblasti državne uprave, jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima. 

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Stručna znanja iz oblasti radnih odnosa u organima državne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, podzakonska akta iz ove oblasti), poznavanje materije kancelarijskog poslovanja – pismeno, test znanja; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru i  veština komunikacije – usmeno.

Prednost će imati kandidati sa iskustvom u saradnji sa ustanovama i organizacijama sa juga Srbije.

2.  Radno mesto za praćenje i sprovođenje projekta - Preševo, zvanje savetnik u Sektoru za projekte i odnose sa javnošću Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 20. Pravilnika -1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu:stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti menadžment i biznis na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru i poznavanje oblasti državne uprave.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti radnih odnosa u organima državne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, podzakonska akta iz ove oblasti), poznavanje materije kancelarijskog poslovanja – pismeno, test znanja;  poznavanje engleskog jezika – pismeno, prevod teksta; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru i veština komunikacije – usmeno.

3.  Radno mesto za unapređenje odnosa sa nacionalnim zajednicama - Preševo, zvanje mlađi savetnik u Sektoru za projekte i odnose sa javnošću Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 22. Pravilnika - 1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu:stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno-matematičkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, poznavanje albanskog jezika i poznavanje oblasti državne uprave, jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti radnih odnosa u organima državne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, podzakonska akta iz ove oblasti), poznavanje materije kancelarijskog poslovanja – pismeno, test znanja; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; poznavanje albanskog jezika - uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (svedočanstvo o završenoj osnovnoj i srednjoj školi),  veština komunikacije – usmeno.

Komisija zadržava pravo provere poznavanja albanskog jezika.

4.  Radno mesto za unapređenje odnosa sa nacionalnim zajednicama – Bujanovac, zvanje mlađi savetnik u Sektoru za projekte i odnose sa javnošću Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 23. Pravilnika - 1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu:stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno-matematičkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, poznavanje albanskog jezika i poznavanje oblasti državne uprave, jedna godina radnog iskustva u struci ili ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna znanja iz oblasti radnih odnosa u organima državne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o radu, podzakonska akta iz ove oblasti), poznavanje materije kancelarijskog poslovanja- pismeno, test znanja; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; poznavanje albanskog jezika - uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (svedočanstvo o završenoj osnovnoj i srednjoj školi), veština komunikacije – usmeno.

Komisija zadržava pravo provere poznavanja albanskog jezika.

III  Mesto rada:

1)  Za radno mesto pod rednim brojem 1.- Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2;

2) Za radno mesto pod rednim brojem 2. i 3.- Preševo, Save Kovačevića 12;

3) Za radno mesto pod rednim brojem 4.- Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115;

IV  Adresa na koju se podnose prijave:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa,11 070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

V   Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Milijan Milenković, dipl.pravnik,

telefon 011/21-20-912, faks 011/ 21-20-914, e-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs

VI  Zajedničko za sva radna mesta:

Opšti uslovi za zaposlenje na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na konkurs:

-prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;

-uverenje o državljanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

-dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu;

-za radna mesta pod rednim brojem 3. i 4.-dokaz o poznavanju albanskog jezika: sertifikat ili drugi dokaz (svedočanstvo o završenoj osnovnoj i srednjoj školi).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u periodu 28.02.-03.03.2011.godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pismeno na adresu ili e-mail koji su navedeni u prijavama.

Napomene:

Za sva radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave sa navođenjem uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“, na internet stranici Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs. i internet stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

homescontents