Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa i projekata koje realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2012. godini.

31. Oktobar 2012.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa o sredstvima za podsticanje programa i projekata koje realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2012. godini 05 broj 401-1173/2012-01 od 23. februara 2012. godine, direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela), dana 31. oktobra 2012. godine

raspisuje

K O N K U R S
za dodelu sredstava za podsticanje programa i projekata koje realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2012. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava za podsticanje programa i projekata udruženja registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata Službi Koordinacionog tela, kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

 1. Podsticanje projekata iz oblasti kulture i neformalnog obrazovanja (pozorište, film, književnost, muzika, strip, dizajn, literarne i likovne radionice, radionice na teme kulturnih politika, razgovori sa piscima i umetnicima);
 2. Podsticanje realizacije različitih omladinskih projekata;
 3. Podsticanje multietničkih projekata koji promovišu aktivizam mladih iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 4. Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi kroz realizovanje projekata od značaja za građane tri opštine; 
 5. Stvaranje klime saradnje i razumevanja svih etničkih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi; 
 6. Podsticanje omladinskog aktivizma i uključivanje mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u društvene tokove na lokalnom nivou;
 7. Saradnja i povezivanje udruženja iz Preševa, Bujanovca i Medveđe;
 8. Podizanje nivoa znanja aktivista nevladinog sektora iz oblasti relevantnih za rad civilnog društva;
 9. Podsticanje projekata čiji je cilj sprečavanje diskriminacije;
 10. Podsticanje obrazovanja stanovništva;
 11. Zbližavanje mladih iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vršnjacima iz drugih delova Republike Srbije;
 12. Poboljšanje uslova života i integracija u društvo lica sa posebnim potrebama;
 13. Unapređenje položaja romske populacije;
 14. Projekti na temu unapređenja znanja i očuvanja životne sredine;

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa podržava projekte koji uvode nove i kreativne metodologije i pristupe.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije, upisana u registar nadležnog organa koja svoje statutarne ciljeve ostvaruju u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u ovom konkursu i koja dostave predlog projekta Službi Koordinacionog tela na osnovu ovog konkursa i zadatog obrasca za pisanje predloga projkta, u skladu sa preciziranim smernicama za podnosioce predloga projekata.

Prednost će imati organizacije koje su u predviđenom roku poslale izveštaj za projekte koje je na ranijim konkursima finansirala Služba Koordinacionog tela, a čiji projekat zadovoljava uslove konkursa i odgovara na teme definisane smernicama.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju mediji.

Pravo učešća na konkursu nemaju zemljoradničke i stočarske zadruge.

Pravo učešća na konkursu nemaju sportske organizacije i šahovski klubovi.

Pravo učešća na konkursu nemaju kulturno-umetnička društva.

Udruženje može da konkuriše sa najviše dva predloga projekta, a sredstva se dodeljuju samo za jedan. Projekti se moraju realizovati na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Prednost će imati organizacije koje su u predviđenom roku poslale izveštaj za projekte koji su finansirani od strane Koordinacionog tela.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original i jedna kopija. Predlozi projekata dostavljaju se poštom ili lično na adresu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, najkasnije do 14. novembra 2012. godine do 16:30 časova. Na koverti obavezno napisati naziv podnosioca prijave, adresu podnosioca prijave i naziv projekta sa napomenom:

ZA KONKURS ZA PODSTICANjE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENjA - NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE

Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Ovim konkursom se raspoređuje 1.500.000,00 dinara. Maksimalan iznos za koji organizacija može da konkuriše je 500.000,00 dinara.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

 1. Jasno opisan cilj i preduslovi realizacije projekta – 0 - 15 bodova
 2. Usklađenost predloga projekta sa ciljevima konkursa – 0 – 15 bodova
 3. Jasno opisane aktivnosti projekta – 0 – 10 bodova
 4. Jasno sastavljen predlog projekta – 0 - 10 bodova
 5. Jasno opisani mogući rizici i mere za njihovo prevazilaženje – 0 - 10 bodova
 6. Jasno opisane ciljne grupe – 0 - 5 bodova
 7. Jasno opisani, konkretni i merljivi rezultati projekta – 0 – 10 bodova
 8. Broj učesnika – 0 – 10 bodova
 9. Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta – 0 – 5 bodova
 10. Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekata za realizaciju projektnih aktivnosti – 0 – 10 bodova.

Svakom predlogu projekta komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

Projekti koji neće biti finansirani:

 1. Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
 2. Stipendije za studiranje ili obuku;
 3. Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čije je izvođenje okončano;
 4. Projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
 5. Projekti koji donose profit;
 6. Projekti koji svojim sadržajem  podstiču nasilje;
 7. Projekti religijskog sadržaja;
 8. Projekti medijskih kuća;
 9. Projekti kulturno-umetničkih društava;
 10. Izbori za mis, modne revije i slične aktivnosti;
 11. Projekti čija je glavna aktivnost organizacija okruglih stolova, tribina, konferencija i seminara (bez konkretnih rezultata na terenu)
 12. Projekti čija je glavna aktivnost organizacija novinarskih raidonica;

Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Konkursna dokumentacija i smernice za podnosioce predloga projekata mogu se preuzeti na internet stranici Koordinacionog tela, na adresi www.kt.gov.rs ili u kancelarijama Službe Koordinacionog tela radnim danima od 9:00 do 16:30 časova.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog vremena (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Službi Koordinacionog tela u Beogradu do isteka pomenutog roka.

Spisak odobrenih projekata biće objavljen na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenja predloga projekata. Svi podnosioci prijava imaju pravo na podnošenje prigovora u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru predloga projekata nakon čega odluka postaje konačna.   Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs. Rok za prigovor je 8 dana od dana objavljivanja liste odobrenih projekata.

Sa udruženjima čiji projekat bude izabran na konkursu biće potpisan ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adrese: goran.gavrilovic@kt.gov.rs, rahim.salihi@kt.gov.rs

Preuzmi dokumenta:
Tekst konkursa
Smernice
Obrazac za pisanje predloga projekta
Obrazac budžeta

           ROK ZA PRIJAVU: 31. OKTOBAR - 14. NOVEMBAR 2012. DO 16:30