Arhiva vesti
                   

JAVNI OGLAS za realizaciju Projekta „Razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj i unapređenje odgovarajućih kadrovskih profila“

13. Maj 2015.

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Preševo III br. 10-1 od 04.03.2015 godine, Zaključka III br. 06-19/1 od 04.03.2015 godine, Zaključka III br. 06-19/2 od 04.03.2015 godine, kao i Odluke III br. 119-22 od 04.03.2015 godine, Komisija za osposobljavanje kadrova za mala i srednja preduzeća u 2015-2016 godini, na sednici održanoj 04.05.2015 godine, objavila je:

 

JAVNI  OGLAS

za

realizaciju Projekta „Razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i

razvoj i unapređenje odgovarajućih kadrovskih profila

 

OPIS PROJEKTA I VREDNOST SREDSTAVA

 

Program projekta „Razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj i unapređenje odgovarajućih kadrovskih profila“ je posvećen nezaposlenim licima sa visokom stručnom spremom koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su završili odgovarajuće škole i koja su na evidenciji Ustanove za zapošljavanje u Preševu, a koji nemaju radno iskustvo.

Opština će finansirati sticanje pripravničkog staža u trajanju od 12 meseci, koji obuhvata lična primanja radnika, zdravstveno, invalidsko  i  lično osiguranje. Poslodavac će odrediti radno mesto i omogučiće  stručno osposobljavanje u okviru mogućnosti i privrednih kapaciteta preduzeća.

Obaveza  korisnika sredstava je da realizuje prijem u radni odnos od godinu dana lica koji podnesu prijavni  obrazac.   

Delatnosti koje će se podržati su – preduzeća/obrađivačke i proizvode delatnosti, koje uključuju i službe za pružanje poslovnih usluga, računovodstve agencije, advokatske kancelarije i dr.

Ovim Programom  se stimuliše stalno zapošljavanje mladih u MSP koja čine osnov ekonomskog razvoja Opštine Preševo.

      Ciljevi projekta su:

 1. novo zapošljavanje mladih,
 2. poboljšanje kapaciteta MSP, proizvodnih preduzeća, agencija za računovodstvo, advokatskih kancelarija i dr,
 3. sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

 

OPŠTA PRAVILA

 

 1. Subvencije za šta mogu da se potroše?
 1. Subvencije društveno-ekonomskog programa omogućavaju poslodavaocu  otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica koji su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Opštini Preševo.

        Sredstvima ovog Programa finansira se: osiguranje plata radnika, kao i doprinosi radnika.

 1. Ko može da se prijavi?
 1. Lica koja su stekla diplome 4-godišnjeg fakulteta ( VII stepen stručne spreme ili master).
   
 2. Svi poslodavaci ( MSP, poslovno-uslužna preduzeća i službe poslovanja) koji imaju registrovanu delatnost na teritorije Opštine Preševo, pod uslovom da:

- redovno izvršavaju obaveze na osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje,

-  imaju najmanje jednog zaposlenog radnika,

-  angažuju nezaposleno lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, koje nije završlo pripravnički staž potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita,

-  poseduju kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno imaju zaposlenog mentora koji ispunjava sledeće uslove: poseduje odgovarajuću stručnu spremu, koja je u nivou pripravnika, i ima najmanje 12 meseci radnog staža u struci.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 1. Zahtev za učešće u društveno-ekonomskom programu ( može se uzeti u kancelariji za ekonomski razvoj, II sprat, ili preuzeti sa vebsajta Opštine Preševo www.presevo.rs)
 2. Fakultetska diploma (VII stepen ili master), overena fotokopija,
 3. Radna knjižica – overena fotokopija ,
 4. Primerak Odluke agencije za registraciju preduzeća subjekata,
 5. Potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje u Preševu da je lice koje planira da se zaposli na evidenciji nezaposlenih, koja nije starija od mesec dana,   
 6. Radna biografija mentora na odgovarajućem obrascu,
 7. Opština Preševo ima pravo da traži i druge relevantne dokaze u slučaju razmatranja  zahteva prijavljenog.

Druge informacije

- Komisija Opštinskog veća Opštine Preševo ima pravo da konkurs izmeni, ponovno obradi i da ne dodeli sredstva ako nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove konkursa.

- Nakon isteka Javnog oglasa, komisija će proceniti podnete prijave i, imajući u vidu ispunjenje pomenutih kriterijuma, doneće Odluku o dodeli subvencija.

- Svi kandidati će biti upoznati za rezultatima konkursa.

- Sa izabranim kandidatima će se potpisati Ugovor, u kome će biti definisana zajednička prava i obaveze.

- Korisnik bespovratnih sredstava je obavezan da:

♦  u potpunosti poštuje pravila konkursa i Ugovor koji će se potpisati u Opštini.       

♦  omogući Komisiji kontrolu realizacije ugovorenih obaveza i

♦  obavesti Komisiju o svim izmenama značajnim za realizaciju Ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja istih.

 

Nakon popunjavanja  prijave, koja je na odgovaraćućem obrascu, ista se dostavlja  Komisiji za praćenje i realizaciju Projekta „Društveno-ekonomski program za 2015 godinu“ putem pisarnice Opštine Preševo, u zatvorenom kovertu sa naznakom: „ Razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj o unapređenje odgovarajućih kadrovskih profila“.

Dodatne informacije o Projektu mogu da se dobiju putem telefona Kancelarije za ekonomski razvoj Opštine Preševo 017 669 110

Javni oglas traje od 04.05.2015 godine do 14.00 časova u sredu, 20.05.2015 godine.

Prijave koje signu nakon isteka konkursnog roka se neće razmatrati.