Arhiva vesti
                   

ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELjU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

17. April 2024.

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS; br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS" br.32/19) OBJAVLjUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELjU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade plana detaljne regulacije za izgradnju fotonaponskih elektrana u naselju Karadnik u opštini Bujanovac objavljuje se u trajanju od petnaest dana i to u periodu od 16.04.2024 do 30.04.2024godine. Materijal ranog javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli opštinske uprave Bujanovac.

Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i sugestije na izloženi materijal u toku ranog javnog uvida u pisanom obliku, odeljenju za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice. Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu od 11-14 časova.

Opštinska uprava Bujanovac

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, građevinske delatnosti i zaštitu životne sredine

ulica Karađorđe Petrovića 115
17520 Bujanovac

1_Katastarsko-topografski plan sa granicom_650x544

4_Planirana namena povrsina_650x544

3_Postojeca namena povrsina_650x544

Odeljenje za urbanizam rani javni uvid PDR Novo Naselje

Rani Javni Uvid- fotonaponske elektrane

2_Izvod iz PPO Bujanovac_826x594

 

Izvor: opština Bujanovac