Архива вести
                   

ОГЛАС ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО

18. март 2011.

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. и члана 20. ст.1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима( „Службени гласник Републике Србије“ бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

I  Орган у коме се радна места попуњавају:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Нови Београд,Булевар Михаила Пупина 2.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за унапређење односа са националним заједницама – Бујановац, звање млађи саветник у Сектору за пројекте и односе са јавношћу Службе Координационог тела, предвиђено чланом 8. под редним бројем 23. Правилника - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено - хуманистичких или природно - математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање албанског језика и познавање области државне управе, једна година радног искуства у струци или или најмање пет година радног стажа у државним органима.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду, подзаконска акта из ове области), познавање материје канцеларијског пословања- писмено, тест знања и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање албанског језика - увидом у сертификат или други доказ (сведочанства о завршеним разредима средње школе), вештина комуникације – усмено.

Комисија задржава право провере познавања албанског језика.

III Место рада: Бујановац, Карађорђа Петровића 115;

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево,  Бујановац и Медвеђа,11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења:

Милијан Миленковић, дипл.правник, телефон 011/21-20-912, факс 011/ 21-20-914,

 е-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs.

VI Услови за рад на радном месту:

-држављанство Републике Србије;

-да је учесник конкурса пунолетан;

-да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде

 дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању

 од  најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече

 наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике

Србије“.

VIII Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном

 искуству;

- уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

- диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија);

- доказ о досадашњем радном искуству (оригинал или оверена фотокопија);

- оверена фотокопија радне књижице;

- доказ о познавању албанског језика: сертификат или други доказ

((сведочанство о завршеним разредима средње школе) – оригинал или 

оверена фотокопија).

IX Провера стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у

изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су

приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно

место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у

периоду од 18. – 21. априла.2011. године, са почетком у 12 часова, у

канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу, у згради општине, о

 чему ће учесници конкурса бити обавештени писмено на адресу или e-mail

 који су наведени у пријавама.

Напомене:

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу

пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом

 да тај испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о

држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о

распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да

је нераспоређен.

Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном

државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији

овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и

неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу  

 „Политика“, на web страници Службе Координационог тела: www.kt.gov.rs. и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Све заинтересоване кандидате обавештавамо да на web страници Службе

 Координационог тела: www.kt.gov.rs могу пронаћи водич за  

прикупљање документације за пријаву на конкурсе.