Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ

11. септембар 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је нови Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

Овај документ структурно се надовезује на претходни Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије за период од почетка 2015. године до средине 2018. године  и обухвата главне активности и резултате који су остварени у друга два акциона плана Владе Републике Србије, у делу који се тичу образовања: Акциони план за остваривање права националних мањина, који је доступан на https://ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina_-_sa_semaforom.pdf ,   и Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији , који је доступан на https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_primenu_strategije_za_socijalno_ukljufivanje_roma_i_romkinja_u_rs_2016-2025_za_period_od_2017._do_2018._godine.pdf

Извештај даје преглед реализованих стратешких политика, акција и мера на свим нивоима образовања по главним циљевима развоја образовања: повећање квалитета и обухвата, достизање и одржавање релевантности образовања и повећање ефикасности, али обухвата и додатне специфичне циљеве њиховог развоја. Услед друштвено-економских промена и захтева који су се јавили у периоду од доношења Стратегије представљени су и додатни резултати и одговори просветних власти на приоритетне потребе као што је инклузивно образовање, образовање припадника/ца националних мањина (од 125 до 132 стране) и Рома и Ромкиња (од 132 до 139 стране).

Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године је доступан на  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Координационо тело