Архива вести
                   

Koнкурс за програме и пројекте удружења грађана ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2011. години

11. новембар 2011.

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте удружења грађана ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2011. години 05 Број: 401-1143/2011 од 24. фебруара 2011. године, директорка Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина 2, (у даљем тексту: Служба Координационог тела)

расписује

К О Н К У Р С

за програме и пројекте удружења грађана ради пружања помоћи становништву на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2011. години

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима грађана регистрованим на територији Републике Србије, којa доставе предлоге пројеката Служби Координационог тела, којима се остварују следећи циљеви:

1.  Подстицање пројеката из области културе и неформалног образовања (позориште, филм, књижевност, музика, стрип, дизајн, литерарне и ликовне радионице, радионице на теме културних политика, новинарске радионице, разговори са писцима и уметницима);

2.  Промоција мултиетничког живота путем организовања спортских активности у које су укључени млади;

3.  Подстицање реализације различитих омладинских пројеката;

4.  Мултиетнички пројекти који промовишу активизам младих из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа;

5.  Подизање капацитета организација цивилног друштва у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи кроз реализовањe пројеката од значаја за грађане три општине; 

6.  Стварање климе сарадње и разумевања свих етничких заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи; 

7.  Подстицање омладинског активизма и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на локалном нивоу;

8.  Сарадња и повезивање удружења грађана из Прешева, Бујановца и Медвеђе;

9.  Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из области релевантних за рад цивилног друштва;

10. Подстицање пројеката који имају за циљ спречавање дискриминације;

11. Подстицање образовања становништва;

12. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;

13. Побољшање услова живота и интеграција лица са посебним потребама;

14. Унапређење положаја ромске популације

Приоритет ће имати пројекти:

  • Који обухватају већи број корисника;
  • Који имају за циљ промоцију мултиетничког живота путем организовања спортских активности у које су укључени млади;
  • Усмерени на пројекте оснаживања улоге младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи;
  • Програми и пројекти на тему екологије и заштите животне средине;
  • Програми и пројекти који ће дати конкретне, видљиве и мерљиве резултате

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржава програме и пројекте који уводе нове и креативне методологије и приступе.

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији Републике Србије и која доставе предлог пројеката Служби Координационог тела на основу овог конкурса и задатог обрасца за писање предлога пројекта, у складу са прецизираним смерницама за подносиоце предлога пројеката.

Право учешћа на овом конкурсу немају медији и културно-уметничка друштва.

Удружење може да конкурише са највише два предлога пројекта, а средства се додељују само за један. Пројекти се морају реализовати на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Предност ће имати организације које су у предвиђеном року послале извештај за пројекте који су финансирани од стране Координационог тела.

Пријаве се достављају у запечаћеној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал и једна копија. Предлози пројеката достављају се поштом или лично на адресу Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Булевар Михајла Пупина 2, 11 000 Београд, најкасније 18. новембра 2011. године до 16.30 часова. На коверти обавезно написати назив подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта са напоменом: ЗА КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Oвим конкурсом се распоређује 4.000.000,00 динара.

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката:

1.  Јасно описан циљ пројекта и предуслови реализације пројекта – 0 - 15 бодова

2.  Усклађеност предлога пројекта са циљевима конкурса – 0 – 15 бодова

3.  Јасно описане активности пројекта – 0 - 10

4.  Јасно описан предлог пројекта – 0 - 10 бодова

5.  Јасно описани могући ризици и мере за њихово превазилажење – 0 - 10 бодова

6.  Јасно описане циљне групе – 0 - 5 бодова

7.  Јасно описани, конкретни и мерљиви резултати пројекта – 0 – 10 бодова

8.  Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта – 0 – 15 бодова

9.  Капацитети (технички и људски) подносиоца пројекaта за реализацију пројектних активности – 0 – 10 бодова.

Сваком предлогу пројекта комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 100 на основу чега ће бити сачињена ранг листа пројеката.

Пројекти који неће бити финансирани:

1.  Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и иностранству;

2.  Стипендије за студирање или обуку;

3.  Ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација у току или чије је извођење окончано;

4.  Програми и пројекти институција и организација које нису регистроване као удружења грађана;

5.  Програми и пројекти који доносе профит;

6.  Програми и пројекти који свoјим садржајем подстичу насиље;

7.  Програми и пројекти религијског садржаја;

8.  Програми и пројекти медијских кућа;

9.  Програми и пројекти културно-уметничких друштава;

10. Избори за мис, модне ревије и сличне активности;

11. Програми и пројекти чија је главна активност организација округлих столова, трибина, конференција и семинара (без конкретних резултата на терену)

Конкурс је јаван и објављује се на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Конкурсна документација и смернице за подносиоце предлога пројеката могу се преузети на интернет страници Координационог тела, на адреси www.kt.gov.rs или у канцеларијама Координационог тела радним данима од 9:00 до 16:30 часова.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до наведеног времена (печат поште), без обзира на датум приспећа или предата Служби Координационог тела у Београду до истека поменутог рока.

Списак одобрених пројеката биће објављен на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Одлука о избору пројеката који ће бити финасирани из опредељених средстава биће донета у року од 10 радних дана по истеку рока за пријаву на конкурс. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Координационог тела www.kt.gov.rs.

Са удружењима грађана чији програм или пројекат буде изабран на конкурсу биће потписан уговор о међусобним правима и обавезама.

За сва додатна питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на адресе: office@kt.gov.rs; milica.rodic@kt.gov.rs; milutin.jovanovic@kt.gov.rs.

РОК ЗА ПРИЈАВУ 11. НОВЕМБАР - 18. НОВЕМБАР  2011. ДО 16:30

Текст јавног конкурса за НВО
Преузми документ (.doc)

Смернице за подносиоце предлога пројекта
Преузми документ (.doc)

Образац за писање предлога пројекта
Преузми документ (.doc)

Образац за извештавање
Преузми документ (.doc)

Образац за буџет пројекта
Преузми документ (.xls)