Архива вести
                   

Конкурс за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2013. години у општини Медвеђа

20. август 2013.

На основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2013. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа 05 број 401 - 3665/2013 од 30.04.2013. године, директорка Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 20. августа 2013. године расписује

 

 Конкурс за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2013. години у општини Медвеђа

 

I ИЗНОС СРЕДСТАВА

Конкурс спроводи Служба Координационог тела за доделу средстава у укупном износу 12.000.000,00 динара за општину Медвеђа.

Опредељеним средствима биће финансиране следеће мере:

 1. Мера суфинансирања пројеката у области развоја пољопривреде и производње хране за задруге и мала и средња привредна друштва и предузетнике који су регистровани за области примарне пољопривредне производње;
 2. Мера суфинасирања пројеката малих  и средњих привредних друштава и предузетника који имају тенденцију раста и новог запошљавања.

Служба Координационог тела ће суфинансирати 70% трошкова за мала привредна друштва и предузетнике, 60% трошкова за средњa привредна друштва и 70% трошкова за пољопривредне задруге. Трошкови не укључују порез на додату вредност, чије је плаћање искључива обавеза подносиоца пријаве.

Бесповратна средства нису намењена за:

 1. активности и пројекте који су предмет државне помоћи;
 2. трајна обртна средства;
 3. пројекте  појединачних регистрованих пољопривредних газдинстава;
 4. пројекте повезане са политичким партијама и
 5. пројекте у вези са:
  1. дуванском индустријом;
  2. производњом дестилованих алкохолних пића;
  3. клађењем и коцкањем;
  4. оружјем и муницијом.

 

II УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то:

1) правна лица категорисана као мала и средња привредна друштва у складу са чланом 2а Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, 13/10 и 100/11).

2)  предузетници и

3)  пољопривредне задруге

који су регистровани за области примарне пољопривредне производње, прерађивачке индустрије, грађевинарства и рециклажне индустрије и који имају седиште на територији општине Медвеђа.

а) основни услови

 1. да су поднели попуњен пријавни формулар Служби Координационог тела са потребном документацијом у складу са овим програмом и објављеним конкурсом;
 2. да за исте намене нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација;
 3. да су обезбедили сопствена средства за суфинансирање пројекта;
 4. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 5. да су у већинском приватном власништву (Овај услов се не односи на задруге);
 6. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре; да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 7. да постоје и послују најмање три године (да имају финансијске извештаје о пословању за последње три године);
 8. да до дана подношења пријаве имају најмање два запослена на неодређено време (доказ образац пријаве М4);
 9. да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
 10. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 11. да нису у тешкоћама, а према следећој дефиницији:

                                Један привредни субјект може поднети највише 2 пријаве предлога пројеката за средства за финансирање пројекта, од чега само један пројекат може бити финансиран ако испуњава све услове дефинисане Програмом. Приликом подношења пријаве седиште привредног субјекта мора бити на територији општине Медвеђа најмање од 2009. године.

Привредни субјекти који су добили средства на конкурсу расписаном на основу Програма мера о распореду и коришћењу средстава за субвенције приватним предузећима у 2012. години у општини Медвеђа, немају право пријаве на овом конкурсу. У супротном, пријава ће бити одбијена као неоснована.

Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 300.000,00 динара,  без пореза на додату вредност и не може бити већи од 3.000.000,00 динара. У једном предлогу пројекта могуће је комбиновати пријаву за активности 1) и 2) мере II из тачке 1.5. б), с тим што укупан износ одобреног износа за субвенцију не може бити већи од 3.000.000,00 без пореза на додату вредност.

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:
 1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан - Образац број 1А или 1Б;
 2. Потписана и печатирана писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава - Образац број 2;
 3. Извод из Агенције за  привредне регистре;
 4. Оснивачки акт подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 5. Годишњи финансијски извештаји за 2010., 2011. и 2012. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) оверени од стране књиговође и законског заступника привредног субјекта;
 6. Потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца Пријаве, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта  – Образац број 3;
 7. Образац пријаве М4 за запослене;
 8. Потврда о домаћем пореклу робе која је предмет пројекта код којег се субвенционише набавка опреме, односно потврда да се  опрема не производи у земљи;
 9. Оригинал потврда надлежне филијале Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива – не старија од 6 месеци пре објављивања јавног позива;
 10. Оригинал потврда надлежног органа да привредном субјекту у последње две године пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 11. Потврду Народне банке Србије да рачун подносиоца Пријаве није у блокади;
 12. Потврда да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 13. Одлука подносиоца пријаве о изабраном добављачу, односно испоручиоцу са образложењем и профактуром.

Доказ под редним бројем 8) се не односи на набавку половне опреме.

 

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за подношење пријава на конкурс је 05. септембар 2013. године.

Подносиоци ће пријаве са пратећом документацијом подносити Служби Координационог тела лично или препорученом поштом на адресу:

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Булевар Михаила Пупина 2, 11 070 Нови Београд

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком„ Пријава за конкурс – за средства за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2013. години у општини Медвеђа, са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА“, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријаве пристигле по истеку рока за конкурисање и које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

 

V ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Испуњеност услова конкурса за доделу бесповратних средстава утврђује Комисија за оцењивање и селекцију пријава (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује директорка Службе Координационог тела.

Свака пријава се оцењује на основу критеријума за оцењивање пријава и израђује се ранг листа на основу броја бодова у складу са критеријумима.

Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

У складу са дефинисаним критеријумима, Комисија ће извршити рангирање пријава за доделу средстава. Комисија ће по извршеном рангирању, на основу овлашћења из решења, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, предложити одлуку о избору пријава за које ће бити додељена бесповратна средства, коју потписује директорка Службе Координационог тела.

Кандидати чије је пријаве Служба Координационог тела одбила имају право на приговор  у року од 8 дана од дана пријема одлуке о додели средстава.

У приговору се мора навести одлука која се побија, број и датум одлуке,  разлози за подношење приговора и образложење.

Приговор се подноси Служби Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа.

О приговору одлучује Комисија у року од 8 дана од дана пријема приговора.

Средства одобрене бесповратне помоћи ће бити исплаћена на рачун добављача, односно испоручиоца којег је изабрао корисник средстава са којим је Служба Координационог тела закључила уговор о коришћењу бесповратних средстава.

Корисник средстава са којим Служба Координационог тела закључи уговор је обавезан да за износ одобрених средстава обезбеди меницу као средство обезбеђења.

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора и завршена у року од 3 месеца од дана закључивања уговора.

Подносилац пријаве дужан је да по завршетку активности/пројеката достави Служби Координационог тела извештај о реализацији суфинансираних активности/пројеката чија ће садржина и рок за достављање бити дефинисана уговором.

Наведена документација мора бити достављена Служби Координационог у року од месец дана по завршетку свих активности.

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Шири текст конкурса и конкурсни обрасци за поношење пријава су доступни на интернет страници Координационог тела www.kt.gov.rs и на интернет страници општине Медвеђа www.medvedja.org.rs.

Техничку подршку за припрему документације подносиоцима пријаве ће пружати Привредна комора Србије и Регионална привредна комора Лесковац. У току трајања конкурса, за техничку помоћ око попуњавања пријаве, информације се могу добити у Привредној комори Србије на тел: 011/33 00 998 и 011/32 38 163 или електронску адресу: biroreg@pks.rs и Регионалној привредној комори Лесковац на тел: 016/25 00 11 или електронску адресу: kabinet@rpkle.rs.

Дана 26. и 27. августа и 02. и 03. септембра 2013. године техничка помоћ у попуњавању пријаве може се добити у општини Медвеђа у просторијама Дома културе.

 

Преузмите документа:

Текст конкурса

Образац 1А пријава предлога пројекта за меру 1

Образац 1Б пријава предлога пројекта за меру 2

Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из позива

Образац 3 - Образац трошкова

Смернице за попуњавање пријава 1А и 1Б