Архива вести
                   

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Бујановац - за школску 2023/24. годину.

23. март 2023.

На основу Одлуке Службе коордницаног тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђе 100 бр.670-00-00001/2023-01 од 21.03.2023.године, Одлуке o доделу средстава за студенске стипендије  број: 02-52/22-03 од 25.03.2022. године, и Решење о образовање комисије за расписивање конкурса о доделу студентске стипендије бр.02-53/22-03, од 25.03.2022.године,Конкурсна комисија општина Бујановац расписује

Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë 100 nr. 670-00-00001/2023-01  të dates  21.03.2023, Vendimit për ndarjen e mjeteve për bursa studentore numër: 02-52 / 22-03 të datës 25.03.202, dhe Аktvendimit për formimin e komisionit për shpalljen e konkursit për ndarjen e bursave studentore nr.02-53/22-03, të datës 25.03.2022, Komisioni i Konkursit i Komunës së Bujanocit shpall:

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

 

Циљ овог конкурса је подршка развоју и унапређењу квалитета високог образовања у виду обезбеђивања услова за даље образовање и усавршавање пружањем финансијске подршке за трошкове студирања, посебно:

Qëllimi i këtij konkursi është të mbështesë zhvillimin dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në formën e ofrimit të kushteve për shkollim dhe aftësim të mëtejshëm duke ofruar mbështetje financiare për kostot e studimit, në veçanti:

-  Повећање процента младих из општине обухваћених високим образовањем;

Rritjen e përqindjes së të rinjve me arsim të lartë në komunë;

- Чињење доступним високог образовања свим категоријама младих, без обзира на социо-економски статус;

Bërja e arsimit të lartë të aksesueshëm për të gjitha kategoritë e të rinjve, pavarësisht statusit social-ekonomik

-  Подршка развоју тржишта рада у општини Бујановац;

Përkrahja e zhvillimit të tregut të punës në komunën e Bujanocit;

Општина Бујановац препознала је решавање питањa образовања младих као стратешки значајно за даљи развој социјално - економских услова на овом подручју, имајући у виду и Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009) који утврђује „доступност образовања и васпитања“ те „могућност за образовање и васпитање под једнаким условима и на економски недовољно развијеним подручјима, као и у социјално односно културно мање подстицајним срединама“.

Komuna e Bujanocit e ka njohur zgjidhjen e çështjes së arsimimit të rinjve si strategjikisht të rëndësishme për zhvillimin e mëtutjeshëm të kushteve socio-ekonomike në këtë fushë, duke pasur parasysh Ligjin për bazat e arsimit dhe edukimit (Gazeta Zyrtare e RS nr. 72/ 2009) me të cilin vërtetohet " mundësia e arsimimit dhe edukimit në kushte të barabarta dhe në zona të pazhvilluara ekonomikisht, si dhe në mjedise më pak stimuluese nga ana sociale ose kulturore".

У том циљу, општина Бујановац расписује овај конкурс као подршку унапређењу развоја високог образовања, у оквиру којег се обезбеђују средства за стипендије.

Për këtë qëllim, komuna e Bujanocit shpall këtë konkurs në mbështetje të zhvillimit të arsimit të lartë, me të cilin sigurohen mjete për bursa.

 

I

 УСЛОВИ КОНКУРСА

KUSHTET E KONKURSIT

 

Средства која се додељују овим конкурсом се додељују за упис на високошколске установе чији је оснивач Република Србија, за студирање на:

Mjetet e dhëna në këtë konkurs ndahen për regjistrim në institucionet e arsimit të lartë të themeluara nga Republika e Serbisë, për studime në:

 

 1. Факултетима Универзитета у Републици Србији,

Fakultetet e Universitetit të Republikës së Serbisë,

 1. Академији струковних студија,

Akademia e Studimeve Profesionale,

 1. Високим школама,

Shkollat e larta,

 1. Високим школама струковних студија

Shkollat ​​e larta të studimeve profesionale

у Републици Србији, акредитованих од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и то за упис на студије првог степена – основне академске студије, основне струковне студије, специјалистичке струковне студије.

në Republikën e Serbisë, të akredituara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, për regjistrim në studimet e shkallës së parë - studimet bazë akademike, studimet bazë profesionale, studimet profesionale.

 

Конкурсом ће бити додељене највише 4 стипендије.

Përmes konkursit do të jepen maksimumi 4 bursa

 

Право на коришћење средстава за студентске стипендије имају:

Të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve për bursa studentore kanë:

 • ученици завршне године средњих школа и лица која су завршила средњу школу, старости до 22 године,

nxënësit të cilët në vitit të fundit të shkollës së meseme dhe perosnat  të cilët kanë përfunduar shkollimin e mesemë në moshën deri 22 vjeç,

 

 • који имају пребивалиште на подручју општине Бујановац у тренутку подношења пријаве на конкурс и минимум годину дана пре објављивања конкурса,

të cilët kanë vendbanim të përhershëm në komunën e Bujanocit në kohën e dorëzimit të aplikacionit për konkurs dhe së paku një vit para shpalljes së konkursit,

 

 • током претходног школовања (у средњој школи) су остварили одличан успех,

Gjatë shkollimit të mëparshëm (në shkollën e mesme),kanë arritë sukses të shkëlqyer

 • познају српски језик,

   Të njoh gjuhën serbe,

 

 • нису уписали ниједан факултет и

   nuk  kanë regjistrua asnjë fakultet dhe

 

 • нису добитници других стипендија које се финансирају из буџета Републике Србије.

nuk janë fitues të bursave tjera të financuara nga buxheti i Republikës së Serbisë.

Да би подносилац пријаве на конкурс за доделу стипендија био коначно изабран за корисника стипендије, поред испуњења формалних услова, у обавези је да положи и квалификациони (пријемни) испит за упис на студије.

Në mënyrë që aplikanti në konkursin e bursave të zgjidhet përfundimisht si bursist, përveç plotësimit të kushteve formale, është i detyruar të kalojë edhe provimin e kualifikimit (pranues) për regjistrim në studime.

 

II

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

DOKUMENTET E NEVOJSHME

 

Сви кандидати који испуњавају услове, приликом пријаве на конкурс су у обавези да доставе следећа документа:

Të gjithë kandidatët që plotësojnë kushtet, me rastin e aplikimit në konkurs, janë të detyruar të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

 

 1. Молба, која обавезно мора садржати назив високошколске установе коју кандидат планира да упише;

Kërkesën, e cila duhet të përmbajë emrin e institucionit të arsimit të lartë ku kandidati planifikon të regjistrohet;

 1. Биографија, која обавезно садржи контакт телефон и е-маил адресу;

Biografinë, e cila paqetër duhet të përmbajë numrin e telefonit të kontaktit dhe adresën e postës elektronike;

 1. Оверена копија сведочанстава о завршеним претходним разредима средње школе (за све четири године средњошколског образовања, односно за прве три године и прво полугодиште четврте године за кандидате који још увек похађају средњу школу);

Kopje e vërtetuar e dëftesave të klasave të mëparshme të kryera të shkollës së mesme (për  katër vitet e arsimit të mesëm, përkatësisht për tre vitet e para dhe gjysëm vejtorit të parë të vitit të katërt për kandidatët që vazhdojnë shkollën e mesme);

 1. Мотивационо писмо које садржи разлоге опредељења за упис на одређену високошколску установу, планове за примену стечених знања по завршетку студија и очекивани стручни допринос локалној заједници).

Letër motivuese që përmban arsyet e përacktimit për t'u regjistruar në një institucion të caktuar të arsimit të lartë, planet për aplikimin e njohurive të marra pas diplomimit dhe kontributin e pritur profesional në komunitetin lokal).

 

               Општина ће по службеној дужности прибавити:

               Komuna sipas detyrës zyrtare do të marrë:

 

 1. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);

Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Serbisë (origjinali të cilën e lëshon organi kompetent i administratës komunale ose kopje e vërtetuar);

 1. Извод из МК рођених (оригинал који издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија);

Certifikata e lindjes (origjinali të cilën e lëshon organi kompetent i administratës komunale ose kopje e vërtetuar);

 1. Уверење о пребивалишту које издаје општински орган Министарства унутрашњих послова или оверена копија личне карте са уписаним пребивалиштем уколико је кандидат поседује или одштампани подаци о пребивалишту депоновани у новој личној карти.

Vërtetim për vendbanim të lëshuar nga organi komunal i Ministrisë së Punëve të Brendshme ose kopje e vërtetuar e letërnjoftimit me vendbanim të regjistruar nëse kandidati e ka atë ose të dhënat e printuara të vendbanimit të depozituara në letërnjoftim të ri.

              Уколико кандидат поседује доказе о завршеним обукама, тренинзима или такмичењима, може их доставити као прилог уз пријаву на конкурс.

           Nëse kandidati ka dëshmi për trajnime, stërvitje ose gara të përfunduara, ai mund t'i paraqesë ato si bashkëngjitje të aplikimit për konkurs.

Конкурс спроводи комисија формирана посебним решењем. У раду комисије учествују представници локалне самоуправе, Националног савета албанске националне мањине, Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и независни стручњак.

Konkursi zbatohet nga komision i formuar me vendim të veçantë. Në punën e komisionit marrin pjesë përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, Këshilli Nacional i Pakicës Kombëtare Shqiptare, Shërbimi i Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe një ekspert i pavarur.

 

Изборни поступак за доделу студентских стипендија спроводи Комисија у две фазе:

Procedura e përzgjedhjes për dhënien e bursave studentore kryhet nga Komisioni në dy faza:

 1. У првој фази, комисија прегледа пристиглу документацију и проверава испуњеност формалних услова, након чега ће комисија саставити листу за избор кандидата који испуњавају услове, и који прелазе у следећу фазу изборног поступка. Листа ће бити објављена на огласним таблу општине и сајту општине Бујановац (www.bujanovac.rs).

Në fazën e parë komisioni shqyrton dokumentacionin e marrë dhe kontrollon plotësimin e kushteve formale, pas së cilës komisioni do të përpilojë listën për përzgjedhjen e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kalojnë në fazën tjetër të procedurës zgjedhore. Lista do të publikohet në tabelat e shpalljeve dhe ueb faqen e komunës së Bujanocit (www.bujanovac.rs).

 1. У другој фази изборног поступка Комисија ће позвати све кандидате који испуњавају формалне услове и са њима обавити интервју, како би оценили мотивисаност кандидата и вештину комуникације.

Në fazën e dytë të procedurës zgjedhore, Komisioni do të ftojë të gjithë kandidatët që plotësojnë kushtet formale dhe do të zhvillojë një intervistë me ta, për të vlerësuar motivimin e kandidatëve dhe aftësitë komunikuese.

Мотивацију и вештину комуникације, Комисија оцењује по унапред утврђеним критеријумима, и то на следећи начин:

Motivimi dhe aftësitë e komunikimit vlerësohen nga Komisioni sipas kritereve të paracaktuara, si më poshtë:

 1. Мотивација / Motivimi:
  1. Оцена 3 – високо изражена мотивација/ nota 3- motivim shumë i shprehur
  2. Оцена 2 – умерено изражена мотивација/ nota 2-  motivim i mjaftueshëm
  3. Оцена 1 – недовољно јасна мотивација/ nota 1-  motivim i pamjaftueshëm
 2. Вештина комуникације/ Aftësitë e komunikimit:
  1. Оцена 3 – изражена вештина комуникације/ nota 3-  aftësi të shprehura komunikuese.
  2. Оцена 2 – умерено изражена вештина комуникације/ nota 2- aftësi të mjaftueshëme komunikuese.
  3. Оцена 1 – неизражена вештина комуникације/ nota 1- aftësi   të pamjaftueshëm komunikuese.

Сваки члан Комисије појединачно оцењује сваког кандидата по оба критеријума. Оцене свих чланова Комисије по сваком од критеријума се сабирају па се израчунава средња оцена. Збир средње оцене за оба критеријума даје укупан број бодова за сваког од кандидата. Након бодовања кандидата по оба критеријума, Комисија сачињава ранг листу кандидата, коју потом објављује.

Çdo anëtar i Komisionit vlerëson individualisht secilin kandidat sipas të dy kritereve. Notat e të gjithë anëtarëve të Komisionit sipas secilit nga kriteret mblidhen së bashku, kështu që llogaritet nota mesatare. Shuma e notave mesatare për të dy kriteret jep numrin total të pikëve për secilin prej kandidatëve. Pas pikësimit të kandidatëve sipas të dy kritereve, Komisioni përpilon listën e renditjes së kandidatëve, të cilën më pas e publikon.

 

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати, кандидат који има виши просек оцена током претходног школовања.

Nëse dy ose më shumë kandidatë kanë të njëjtin numër pikësh, përparësi do të ketë kandidati i cili ka notë mesatare më të lartë gjatë shkollimit të mëparshëm.

На објављену ранг листу, сви подносиоци пријава имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања ранг листе. Приговори се подносе на исти начин као и пријаве.

Në rang listën e publikuar,të gjithë aplikantët kanë të drejtë të paraqesin kundërshtim në afatin prej 8 ditëve nga dita e publikimit të rang listës. Kundërshtimet paraqiten në të njëjtën mënyrë si aplikimet.

Уколико се кандидат позван на интервју не појави на интервју, сматраће се да је одустао.

Nëse kandidati i ftuar në intervistë nuk paraqitet në intervistë, do të konsiderohet se ka hequr dorë.

            Коначнa одлукa о додели стипендија доноси се након полагања пријемног испита кандидата који испуњавају услове конкурса.

Vendimi përfundimtar për dhënien e bursave merret pas dhënies së provimit pranues të kandidatëve që plotësojnë kushtet e konkursit.

 

III

 ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

LIDHËJA E KONTRATËS

 

            Општина ће са изабраним кандидатима који су испунили све услове конкурса и положили пријемни испит на високошколским установама потписати уговор о коришћењу средстава за студентске стипендије.

Komuna me kandidatët e përzgjedhur që kanë plotësuar të gjitha kushtet e konkursit dhe kanë dhënë provimin pranues në institucionet e arsimit të lartë do të nënshkruajë kontrat mbi shfrytëzimin e mjeteve për bursa studentore.

 Кандидати којима су средства одобрена (корисници средстава) а нису потписали уговор, сматраће се да су одустали од додељених средстава.

Kandidatëve të cilëve i’u pranohen mjete (shfrytëzuesit e mjeteve) dhe nuk kanë nënshkruar kontratën, do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga mjetet e destinuara.

У том случају, општина ће позвати првог следећег кандидата на ранг листи да потпише уговор.

Në këtë rast, komuna do të ftojë kandidatin e parë të radhës në ranglistë për të nënshkruar kontratën.

            Уговор о коришћењу средстава за студентске стипендије нарочито садржи износ који је додељен кориснику средстава, намене за које су средства додељена, начин преноса средстава и обавезу корисника да уколико средства не користи наменски, мора да иста врати у складу са уговором.

Kontrata për Shfrytëzimin e mjeteve për bursa studentore përmban në veçanti shumën e ndarë për shfrytëzuesin e mjeteve, qëllimet për të cilat janë ndarë mjetet, mënyrën e transferimit të mjeteve dhe detyrimin e përdoruesit për t'i kthyer mjetet në përputhje me kontratën.

Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања уговора приложи копију текућег рачуна на који ће средства бити исплаћивана.

Shfrytëzuesi i mjeteve është i detyruar që me rastin e nënshkrimit të kontratës t'ia bashkëngjisë një kopje të llogarisë rrjedhëse në të cilën do të paguhen mjetet.

Документација коју ће корисник средстава достављати након потписивања уговора биће такође дефинисана уговором.

Në kontratë do të përcaktohet edhe dokumentacioni që shfrytëzuesi do të dorëzojë pas nënshkrimit të kontratës.

IV

НАМЕНА, ИЗНОС И ИСПЛАТА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

QËLLIMI, SHUMA DHE PAGESA E MJETEVE TË LEJUARA

 

Средства за спровођење овог конкурса су обезбеђена у буџету Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, у оквиру класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, која ће, по спроведеном конкурсу бити трансферисана општини Бујановац на даљу реализацију.

Mjetet për realizimin e këtij konkursi janë paraparë në buxhetin e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, në kuadër të klasifikimit 463 - Transferet në nivelet tjera të qeverisjes, të cilat do të barten në komuna e Bujanocit për implementim të mëtutjeshëm.

Средства за студентске стипендије се исплаћују месечно, у 9 месечних рата, у нето износу од 30.000,00 динара месечно. Средства се исплаћују на рачун корисника средстава који је доставио приликом потписивања уговора.

Mjetet për bursa studentore paguhen çdo muaj, në 9 këste mujore, në shumën neto prej 30,000,00 dinarë në muaj. Mjetet derdhen në llogarinë e shfrytëzuesit të mjeteve që e ka dorëzuar gjatë nënshkrimit të kontratës.

Исплата средстава за стипендије се обуставља у случају ненаменског трошења истих и у случају да корисник средстава не упише редовно зимски семестар.

Pagesa e bursave pezullohet në rast të shpenzimit të jashtë qëllimit për  të cilin janë ndarë dhe në rast se përfituesi nuk regjistrohet rregullisht në semestrin dimëror.

Средства су намењена за плаћање школарине, куповину уџбеника, трошкове смештаја и исхране, трошкове превоза и остале трошкове који се могу подвести под трошкове студирања.

Mjetet janë të destinuara për pagesën e tarifave të studimit, blerjen e teksteve, shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit, shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e tjera që mund të përfshihen në kostot e studimit.

 

V

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

AFATI PËR PARAQITJEN DHE DORËZIM E DOKUMENTEVE

 

Рок за пријаву на конкурс је 20 дана и почиње да тече   у четвртак 23.марта 2023. године  и завршава се у среду 12.априла 2023. године.

Конкурс ће бите објављен на огласној табли  и сајту општине Бујановац (www.bujanovac.rs) и на веб-презентације Службе координационог тела  Владе Републике Србије  за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Afati për aplikim në konkurs është 20 ditë dhe fillon nga dita enjte 23 mars 2023 dhe përfundon  ditën e mërkurë me datë 12 prill 2023.

 Konkurs do të shpallet  në tabelën e shpalljeve dhe ueb faqen e komunës së Bujanocit (www.bujanovac.rs) dhe veb-faqene e shërbimit të trupit Koordinues  të Qeverisë së Republikës së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Пријава за конкурс за доделу средстава за стипендије и документа у прилогу подносе се препорученом поштом или лично и то у згради општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115, у канцеларији бр. 301 Општинске управе, у затвореној коверти са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ, НЕ ОТВАРАТИ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ.

Aplikimet për konkursin për ndarjen e mjeteve për bursa dhe dokumentet e bashkangjitura dorëzohen me postë ose personalisht në objektin e komunës së Bujanocit, Karagjorgj Petrovic 115, zyra nr. 301 të Administratës Komunale, në zarf të mbyllur me shënimin: PËR KONKURSIN PËR NDARJE TË MJETEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE, MOS E HAPNI DERI TË KALONI AFATI I APLIKIMIT.

 

Орган који прима молбу на истој ставља пријемни штамбиљ и датум када је молба предата.

Organi që merr aplikacionin vendos vulën dhe datën në të cilën është dorëzuar aplikacioni.

 

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, док ће непотпуне и неисправне пријаве бити одбијене.

Aplikimet e paafatëshme nuk do të merren parasysh, ndërsa aplikimet e pakompletuara dhe të pasakta do të refuzohen.

 

Конкурс за доделу средстава за студентске стипендије - Bujanovac - за школску 2023/24. годину.
(Преузмите документ)

 

Председник комисије
Kryetari i Komisionit

                                                                                               Фејзи Бећири / Fejzi Beqiri
С.В/D.V