Arhiva vesti
                   

RASPISAN KONKURS GRADOVI U FOKUSU 2020 (ROK: 18. JANUAR 2020)

11. Decembar 2019.

U okviru programa Gradovi u fokusu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2020, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture i pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi), unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije - projekta.

Opšti ciljevi Programa su:

- Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;-

- Obogaćen kulturni život;

- Podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;

-  Prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Programa su:

- Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;

- ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;

- obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;

- očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;

- unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;

- zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;

- unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;

- unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;

- stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Na konkurs mogu da se jave isključivo jedinice lokalne samouprave (grad ili opština)

Konkurs otvoren do 18. januara 2020. godine.

Dodatne informacije o konkursu su dostupne na http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-gradovi-u-fokusu-2020

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja i Koordinaciono telo