Arhiva vesti
                   

POKRENUT REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA SA CILjEM ZAŠTITE PROSTORA ZA DELOVANjE OCD

19. Avgust 2019.

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network – BCSDN) je pokrenula regionalni “hub” (centar) za razvoj civilnog društva sa ciljem zaštite građanskog prostora. 

Prateći zajedničku viziju BSCDN-a i njenih članova, koja podrazumeva jačanje pluralističkog civilnog društva zasnovanog na poštovanju prava na Balkanu, ovaj regionalni centar za razvoj civilnog društva ima za cilj poboljšanje saradnje i otpornost organizacija civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana, kroz povezivanje i osnaživanje u inovativnim aktivnostima za stvaranje podsticajnog okruženja i njihovim praksama odgovornosti.

Posebni ciljevi ovog programa su:

  • Doprinos podsticajnom okruženju za razvoj civilnog društva koje omogućava OCD da budu uticajni akteri u društvu.
  • Podrška efikasnim, transparentnim i odgovornim OCD koje doprinose zaštiti građanskog prostora.
  • Jačanje regionalne saradnje za promociju građanskog prostora kroz Fond za razvoj civilnog društva.

Civilno društvo u regionu može očekivati kontinuirano i redovno praćenje stanja podsticajnog okruženja, poboljšanu upotrebu i promociju najboljih praksi odgovornosti organizacija civilnog društva u regionu, kao i grant šemu koja bi te napore proširila na OCD u regiji.

Ova šema bespovratnih sredstava imaće regionalnu komponentu grantova za više država, ad-hoc grantove usmerene na podršku OCD u hitnim slučajevima ili u njihovim inovativnim akcijama kroz Ekspertske misije i podrškom njihovim regionalnim okupljanjima/radionicama/akcijama i slično.

Ukupni iznos granta je 1.495.000,00 €.

Više informacija možete pronaći na http://www.balkancsd.net/regional-civil-society-development-hub-aimed-at-protecting-civic-space-initiated-by-bcsdn/?fbclid=IwAR3zy_FMnIvfqnXiiVo1n9F30svrfJLRlZIuYvcNlsnJP4c2VknLY52QBSM

Program će trajati naredne dve godine i podržava ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: Balkanska mreža za razvoj civilnog društva i Koordinaciono telo