Arhiva vesti
                   

OTVOREN KONKURS „PODRŠKA INOVATIVNIM PRISTUPIMA ZA POVEĆANjE ZAPOŠLjAVANjA I ZAPOŠLjIVOSTI MLADIH“

23. Novembar 2015.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru javnog konkursa pod nazivom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih".

Svrha konkursa je unapređenje međusektorske saradnje, pre svega civilnog sektora sa privatnim sektorom,  po pitanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih i testiranje različitih modela podrške inovacijama.

Opšti cilj konkursa je da se podrže inovativni pristupi u rešavanju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih (od 15 do 30 godina) kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Specifični ciljevi konkursa:

Podržati kreiranje radnih mesta;
Povećati zapošljivost mladih, njihovu mobilnost i fleksibilnost;
Doprineti preduzetničkom učenju za mlade kroz formalnu i neformalnu edukaciju;
Povećati zapošljivost mladih žena i muškaraca koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada.
 

Podrška međusektorskoj saradnji će biti pružena kroz tri različita modela:

Podrška ranom razvoju inovativnih pristupa zapošljavanja mladih kako bi se neka ideja koja bolje odgovara na problem u zajednici razradila do faze da može da se pilotira/sprovodi;
Podrška unapređenju inovativnih pristupa zapošljavanja mladih, kako bi se inovativno rešenje koje je razrađeno primenilo, ili ako se već sprovodi dodatno unapredilo (razradom onih segemenata koji su se pokazali kao potrebni na osnovu naučenih lekcija tokom sprovođenja);
Podrška rastu i širenju inovativnih pristupa zapošljavanju mladih, koji su se pokazali uspešnim u praksi.
 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i organizacije civilnog društva (nosioci prijave) registrovani kod Agencije za privredne registre koji deluju na teritoriji Republike Srbije, kroz obaveznu saradnju sa predstavnicima privatnog sektora (partnerska organizacija). Partnerstvo više sektora (javni, privatni, civilni) dodatno će biti vrednovano.

Prijavu za konkurs je neophodno dostaviti u štampanoj i elektronskoj verziji i ona treba da sadrži:

Popunjen obrazac predloga projekta;
Budžet projekta;
Matricu logičkog okvira;
Sporazum o saradnji između nosioca projekta i partnera;
Akt o registraciji podnosioca prijave;
Biografiju rukovodioca/koordinatora projekta.
 

Pri slanju prijave, neophodno je da polje „predmet" elektronske pošte u svom nazivu obavezno sadrži „Prijava – inovativni pristupi" – (naziv organizacije civilnog društva i koji model podrške je u pitanju 1, 2 ili 3).

Više informacija o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/ otvoren-konkurs-podrška-inovativni/  

Sva neophodna dokumentacija dostavlja se na adresu sipru.konkurs@aod.rs, najkasnije do 15. decembra 2015. godine. Za više informacija možete se obratiti Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na e-mail adresu: a.roncevic@gov.rs.

Rezultati javnog konkursa biće objavljeni najkasnije do kraja januara 2016. godine, na zvaničnoj stranici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Okvirni početak realizacije odobrenih projekata je planiran za početak februara 2016. godine.

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo