eUsluga
                   

eUsluga

INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacije koje se nalaze u dokumentima kojima raspolaže Služba Koordinacionog tela biće dostupne tražiocima informacija, odnosno biće omogućen uvid u te dokumente ili će se izdati njihova kopija u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se prema ovom zakonu stekli uslovi za isključenje ili ograničenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. 

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja se vodi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu usmenog ili pismenog zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Služba Koordinacionog tela bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obaveštava tražioca o posedovanju informacije, stavlja na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdaje ili upućuje kopiju tog dokumenta. Sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštava tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim prostorijama Službe Koordinacionog tela. Tražilac može iz opravdanih razloga zahtevati da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije u skladu sa troškovnikom koji propisuje Vlada. Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari  kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja, osim u slučajevima propisanim članom 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela putem poštanske službe  ili  predati neposredno na pisarnici. Sedište Službe Koordinacionog tela je u Beogradu, Novi Beograd, Palata Srbija, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. 

Radno vreme Službe Koordinacionog tela je 8,30 do 16,30 sati.

Ovde možete preuzeti obrasce:

ZAHTEV ZA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

PRIMER ŽALBE KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU

PRIMER ŽALBE PROTIV REŠENjA O ODBIJANjU PRISTUPA INFORMACIJI

PRIMER OBAVEŠTENjA O OBEZBEĐIVANjU PRISTUPA INFORMACIJAMA
 

 

homescontents