Рад са удружењима
                   

Рад са удружењима

Подршка иницијативама удружења један је од приоритета Координационог тела у протеклих пет година. Међу првима смо препознали неопходност остваривања партнерства са удружењима. Познато је да удружења, кроз пројекте и активности, значајно доприносе развоју друштва и успостављању демократских вредности и имају могућност да допру до свих слојева становништва. Због тога смо протеклих пет година, у партнерству са локалним самоуправама, расписивали конкурсе зa доделу средстава за подстицај програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Конкурси Службе Координационог тела имали су за циљ:

 1. Подизању капацитета удружења и организација цивилног друштва у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи кроз реализовањe пројеката од значаја за грађане три општине; 
 2. Стварање климе сарадње и разумевања свих етничких заједница које живе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи; 
 3. Подстицање омладинског активизма, реализације омладинских пројеката и укључивање младих у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи у друштвене токове на локалном нивоу;
 4. Сарадњу и повезивање удружења  из Прешева, Бујановца и Медвеђе;
 5. Подизање нивоа знања активиста невладиног сектора из области значајних за цивилно друштво;
 6. Подстицање пројеката у областима културе (позоришта, филма, књижевности, литерарних радионица, ликовне уметности) и неформалног образовања;
 7. Подстицање образовања становништва;
 8. Зближавање младих из Прешева, Бујановца и Медвеђе са вршњацима из других делова Републике Србије;
 9. Побољшање услова живота лица са посебним потребама.

Конкурси су расписивани на основу Закључка Владе Републике Србије о прихватању Програма о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. Сва средства за програме и пројекте по овом Програму обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије. Поступак доделе средстава спроводила је комисија коју Одлуком формирала директорка а Одлуку о висини и додели средстава доноси директорка на предлог комисије. У раду комисије учествовали су представници општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Право учешћа на конкурсима за Удружења имале су искључиво организације које су регистроване на територији Републике Србије, које су уписане у регистар надлежног органа и које су своје статутарне циљеве остваривали у једној од области у којима се реализују програми и пројекти са циљевима наведеним у конкурсима Службе Координациног тела.

Наводимо најважније критеријуме за избор пројеката:

 1. квалитет, оригиналност, актуелност и значај пројеката за унапређење стања у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа;
 2. образац буџета који гарантује изводљивост и одрживост пројеката;
 3. капацитети за вођење пројеката и програма кроз адекватне референце;
 4. јасно мерљиви резултати у односу на предложене трошкове који ће бити дефинисани у Смерницама конкурса;
 5. искуство у реализацији пројеката у областима наведеним у овом програму;
 6. спремност да граде партнерске односе са јавним и невладиним сектором и грађанима и степен успешности у реализацији пројектних активности уколико су већ добијали средства за реализацију пројеката

Сва удружења којима се одобрило коришћење средстава, након предлога конкурсне комисије и одлуке директорке о додели средстава, били су у обавези да потпишу уговор са Службом Координационог тела, којим су се прецизно регулисана права и обавезе уговорних страна, начин реализације програма и начин извештавања о утрошеним средствима. Уговором о коришћењу бесповратних средстава предвиђена је обавеза корисника средстава да врати додељена средства у буџет Републике Србије, у случају ненаменског коришћења истих. Таквих случајева Служба Координациног тела није ималу у свом петогодишњем искуству приликом доделе средстава, реализације и контроле програма од јавног интереса која реализују удружења на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ГОДИНАМА :

У периоду 2009 године Служба Координационог тела расписала је два конкурса за доделу средстава за пројекте цивилног друштва и подршку медијима. Комисију за одабир пројеката чинили су по један представник из сваке општине и три представника Службе Координационог тела. Координационо тело је у 2009. години за пројекте удружења и медија одобрило 5.984.740,50 динара. Подржан је укупно 21 пројекат удружења и медија.

У периоду 2010 године Служба Координационог тела расписала је три конкурса за доделу средстава за пројекте цивилног друштва и подршку медијима. Комисију за одабир пројеката чинили су по један представник из сваке општине и три представника Службе Координационог тела. Координационо тело је у 2010. години за пројекте удружења и медија одобрило 19.146.035,19 динара. Подржано је укупно 54 пројеката удружења и медија.

У периоду 2011 године Служба Координационог тела расписала је три конкурса за доделу средстава за пројекте цивилног друштва. Комисију за одабир пројеката чинили су по један представник из сваке општине и три представника Службе Координационог тела. Координационо тело је у 2011. години за пројекте удружења одобрило 13.723.027,00 динара. Подржано је укупно 28 пројеката удружења.

У периоду 2012 године Служба Координационог тела расписала је три конкурса за доделу средстава за пројекте цивилног друштва и подршку медијима. Комисију за одабир пројеката чинили су по један представник из сваке општине и представници Службе Кординационог тела. На три конкурса Служба Координационог тела одобрила је 7.789.880,00 динара. Подржано је укупно  22 пројекта удружења и медија.

У периоду 2013 године Служба Координационог тела расписала је један конкурс за доделу средстава за пројекте цивилног друштва. Комисију за одабир пројеката чинили су по један представник из сваке општине и представници Службе Кординационог тела. На једном конкурсу Служба Координационог тела одобрила је 698.500,00 динара. Подржана су укупно 2 пројекта удружења.

У периоду август 2009 – април 2013 подржано је укупно 127 пројеката за удружења и медије из ове три општине и додељено укупно 47.342.182,69 дин.

Пројекти удружења значајно су допринели развоју три општине. Не желећи да издвајамо ниједан пројекат, наводимо да смо у протеклих пет година подржали низ пројеката из области културе и информисања, спорта, родне равноправности, омладинског активизма, учења српског језика као нематерњег, повезивања припадника различитих етничких заједница које живе на југу Србије. Удружења су, уз помоћ средстава која су добила на конкурсу, организовала позоришне представе и радионице, обуке новинара, студијске посете и бројне друге активности које су унапредиле квалитет живота у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.

Служба Координационог тела, у партнерству са ПБИЛД програмом Уједињених нација, организовала је прве недеље јуна 2011 године и четвородневну обуку за представнике невладиних организација из ове три општине са југа Србије. Фокус је био на организацијама чији се пројекти баве решавањем и адресирањем питања младих.

Обука је имала за циљ јачање капацитета и унапређење знања и вештина омладинских организација у раду на  програмима из области културних и образовних политика, мањинских и родних права. Један део обуке био је посвећен и темама попут пројектног циклуса, тимског рада и улога у тиму.

Шта је удружење?

Према одредбама Закона о удружењима (у даљем тексту: Закон), удружење јесте добровољна и невладина непрофитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или Законом. Једна од Уставом загарантованих слобода је и слобода удруживања. Ова слобода је правна гаранција повезивања више лица из које настаје удружење.

ОБУКА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

НА ОВОМ ЛИНКУ МОЖЕТЕ САЗНАТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСИМА СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИНОГ ТЕЛА