Arhiva vesti
                   

„UJEDINjENI UČENIČKI PARLAMENTI U PROMOCIJI LjUDSKIH PRAVA“

27. Maj 2013.

Projekat „Ujedinjeni učenički parlamenti u promociji ljudskih prava“ realizuje Edukacioni centar iz Leskovca na prostoru Jablaničkog i Pčinjskog okruga, u opštinama Leskovac, Vlasotince, Lebane, Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad,Trgovište, Bujanovac i Preševo. Projekat traje 12 meseci.

Opšti cilj projekta ogleda se u podršci procesu jačanja uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava kroz osnaživanje stimulativnih omladinskih inicijativa za podsticanje inkluzije i unapređenje inicijative za razvoj pluralizma. Ciljnu grupu projekta čine predstavnici 20 učeničkih parlamenata srednjih škola iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga, kao i predstavnici manjina, LGBT populacije i osoba sa invaliditetom među srednjoškolskom populacijom. Pored učenika, projektne aktivnosti odnosiće se i na rad sa nastavnicima koji su zaduženi za koordinaciju rada učeničkih parlamenata u ciljnim školama regiona.

Krajnji korisnici projekta su svi srednjoškolci u regionu južne Srbije (oko 18,000 u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu), LGBT populacija i njihove inicijative, osobe sa invaliditetom (OSI), predstavnici različitih manjinskih verskih grupa i njihovih organizacija/udruženja. Krajni korisnici rezultata ovog poduhvata biće i Školska uprava za Jablanički i Pčinjski okrug, Ministarstvo prosvete, različite formalne i neformalne omladinske organizacije, lokalni mediji i njihova publika u oba okruga.

Prva grupa aktivnosti počinje izradom programa obuke za članove Učeničkih parlamenta za aktivnosti vršnjačkih edukatora za promociju ljudskih prava i sprečavanje svih oblika diskriminacije u školama. U okviru ove grupe aktivnosti planirano je organizovanje trening radionica za prevenciju diskriminacije i zaštitu ljudskih prava za nastavnike (UP koordinatori) koji će kasnije biti članovi timova za promociju i praćenje stanja ljudskih prava - (P&M) timovi. Pored toga, planirana je i organizacija trening radionica za prevenciju diskriminacije i zaštu ljudskih prava za učenike, pripadnike školskih timova za promociju i praćenje stanja ljudskih prava u školama.

Realizacijom navedenih aktivnosti biće unapređeni kapaciteti Učeničkih parlamenata u oba okruga za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije manjinskih grupa, osoba sa invaliditetom, interno raseljenih lica (IRL), LGBT osoba, u okviru školske populacije.

Druga grupa aktivnosti, koje će početi organizovanjem radionica "Živa biblioteka" po utvrđenom planu P&M timova u svim ciljnim školama, zatim organizovanjem "Forum teatar" radionica za P&M timove vršnjačkih edukatora i organizovanjem školskih okruglih stolova /debata o zaštiti ljudskih prava, iznedriće novu poziciju za Učeničke parlamente koji će biti priznati i prepoznati od ugroženih grupa kao snaga za zaštitu i garant u ispunjavanju osnovnih ljudskih prava svih ugroženih grupa u školama.

Treća grupa aktivnosti sastojaće se od izrade i usvajanja "Akcionog plana za promociju  ljudskih prava" od strane samih učeničkih parlamenata, kao i od organizovanja timova za borbu protiv diskriminacije u svim ciljnim opštinama.

Dugoročni rezultat ovih aktivnosti biće povećan uticaj učeničkih parlamenata u školama u donošenju odluka u vezi zaštite ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije.Ukupno uzevši, ovim projektom je Edukacioni centar postavio sebi za cilj da osnaži ulogu učeničkih parlamenata sa juga Srbije da kako bi se kršenje prava ugroženih grupa u srednjim školama učinilo vidljivim, ali i da bi se pokrenuli specifični modeli njihove zaštite .

Ugovorena vrednost ovog projekta iznosi 49,940.00 evra, a Delegacija EU u Srbiji učestvuje u projektu sa 47.300 evra.

Izvor: Edukacioni centar, Leskovac