Arhiva vesti
                   

OGLAS JAVNOG KONKURSA - 16.03.2012 godine.

16. Mart 2012.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 1, člana 18., člana 19. stav 1. i člana 20. st.1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 41/07 i 109/09-izmene i dopune), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta.

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za odnose sa javnošću - Preševo, zvanje mlađi savetnik u Sektoru za projekte i odnose sa javnošću Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 21. Pravilnika - 1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno-matematičkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje rada na računaru i poznavanje albanskog jezika.

2. Radno mesto za podršku unapređenju odnosa sa nacionalnim zajednicama – Bujanovac, zvanje mlađi savetnik u Sektoru za projekte i odnose sa javnošću Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 23. Pravilnika - 1 izvršilac.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno-matematičkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, poznavanje rada na računaru i poznavanje albanskog jezika.

III Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
Stručna znanja iz oblasti državne uprave (Zakon o državnoj upravi i Zakon o državnim službenicima) - pismeno, test znanja; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

IV Mesto rada:
1) Za radno mesto pod rednim brojem 1.- Preševo, Save Kovačevića 12;
2) Za radno mesto pod rednim brojem 2.- Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115;


V Adresa na koju se podnose prijave:
Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.


VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja:
Milijan Milenković, dipl.pravnik, telefon 011/21-20-912, faks 011/ 21-20-914,
e-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs.
 
VII Uslovi za rad na radnom mestu:
-državljanstvo Republike Srbije;
-da je učesnik konkursa punoletan;
-da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IX Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na konkurs:
- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija);
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
- diploma kojom se potvrđuje stručna sprema (original ili overena fotokopija);
- overena fotokopija radne knjižice;
- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu (original ili overena fotokopija);
- dokaz o poznavanju albanskog jezika: sertifikat ili drugi dokaz (svedočanstvo o završenoj osnovnoj i srednjoj školi – original ili overena fotokopija).

X Provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u periodu od 16. – 20. aprila 2012. godine, sa početkom u 12 časova, u kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu, u zgradi opštine Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115. O tačnom datumu održavanja izbornog postupka, učesnici konkursa će biti obavešteni pismeno na adresu ili e-mail koji su navedeni u prijavama.

Napomene:
Za sva radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.
Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“, na web stranici Službe Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs i na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.
Sve zainteresovane kandidate obaveštavamo da na web stranici Službe Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs mogu pronaći vodič za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurse.