Arhiva vesti
                   

OGLAS JAVNOG KONKURSA - 16. mart 2012 godine.

16. Mart 2012.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 1, člana 18., člana 19. stav 1. i člana 20. st.1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 41/07 i 109/09-izmene i dopune), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za materijalno poslovanje i evidenciju materijalnih sredstava, zvanje mlađi saradnik u Sektoru za finansijsko – materijalne poslove Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 13. Pravilnika - 1 izvršilac;
Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do 3 godine, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od 9 meseci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima i poznavanje rada na računaru.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Stručna znanja iz oblasti državne uprave (Zakon o državnoj upravi i Zakon o državnim službenicima)  - pismeno, test znanja; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2;

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja:
Milijan Milenković, dipl.pravnik, telefon 011/21-20-912, faks 011/ 21-20-914,
e-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs.
 
VI Uslovi za rad na radnom mestu:
- državljanstvo Republike Srbije;
- da je učesnik konkursa punoletan;
- da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

VIII Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na konkurs:
- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija);
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
- diploma kojom se potvrđuje stručna sprema (original ili overena fotokopija);
- overena fotokopija radne knjižice;
- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu (original ili overena fotokopija);

IX Provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u periodu od 16. – 20. aprila 2012. godine, sa početkom u 10 časova, u kancelariji Službe Koordinacionog tela, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2. O tačnom datumu održavanja izbornog postupka, učesnici konkursa će biti obavešteni pismeno na adresu ili e-mail koji su navedeni u prijavama.

Napomene:
Za sva radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci.
Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“, na web stranici Službe Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs. i na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.
Sve zainteresovane kandidate obaveštavamo da na web stranici Službe Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs mogu pronaći vodič za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurse.