Arhiva vesti
                   

OBJAVLjENA BROŠURA SA PRIMERIMA DOBRE PRAKSE U OBLASTI PRISTUPAČNOSTI

8. Juli 2020.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Stalnom konferencijom gradova i opština, pripremio brošuru o Nagradi za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Zaštitnik građana i Stalna konferencija gradova i opština su krajem 2016. godine ustanovili nagradu za jedinice lokalne samouprave koje su u prethodnoj kalendarskoj godini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji.

Cilj Nagrade je promovisanje primera dobre prakse i javna pohvala aktivnosti lokalnih samouprava koje vode ka unapređenju urbanih okruženja tako da postanu pristupačna, bezbedna i ugodna za sve građane i građanke. Ciljevi ove inicijative su i utvrđivanje stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se u punoj meri ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji, kao i formulisanje preporuka i planova za unapređivanje stanja u ovoj oblasti.

Nadamo se da će inicijative predstavljene u ovoj brošuri poslužiti kao inspiracija donosiocima odluka, stručnjacima i predstavnicima organizacija civilnog društva za unapređenje prakse i stvaranje inkluzivnog okruženja koje odgovara na potrebe različitih grupa stanovništva.

Brošuru „Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019” možete da preuzmete na http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Nagrada_za_doprinos_razvoju_svih_oblika_pristupacnosti_2019_brosura.pdf

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Koordinaciono telo