Arhiva vesti
                   

OBJAVLjENA ANALIZA „DOSTUPNOST USLUGA I MERA PODRŠKE ZA DECU ROMSKE NACIONALNOSTI NA LOKALNOM NIVOU“

9. April 2020.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je objavio analizu „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou“. Analiza obuhvata usluge koje su dostupne deci do 18 godina starosti u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite, kao i usluge/mere koje sprečavaju diskriminaciju dece romske nacionalnosti.

Kao jedan od doprinosa praćenju sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u saradnji sa Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, pokrenuo je izradu ove analize sa ciljem da pruži odgovor na sledeća ključna pitanja:

  • Da li strateški i zakonski okvir u Republici Srbiji daje osnov za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Šta su preduslovi za ispunjavanje strateških i zakonskih prioriteta na lokalnom nivou za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Koji su ključni izazovi i kapaciteti za razvoj, sprovođenje i praćenje usluga i mera za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou?

Na osnovu analize sadržaja relevantnih dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i na osnovu istraživanja s predstavnicima organizacija civilnog društva, nastale su preporuke za unapređenje dostupnosti mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou, kako bi se obezbedila efikasnija primena nacionalnih strateških opredeljenja i unapredio položaj dece romske nacionalnosti u Republici Srbiji.

U ovoj analizi su prikazani ključni aspekti koji utiču na dostupnost usluga i   praćenje efekata sprovođenja mera podrške, pre svega na lokalnom nivou.

Analiza „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou” je dostupna na http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf

Izvor: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo