Arhiva vesti
                   

Konkurs za programe i projekte udruženja građana radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2011. godini

11. Novembar 2011.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2011. godini 05 Broj: 401-1143/2011 od 24. februara 2011. godine, direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela)

raspisuje

K O N K U R S

za programe i projekte udruženja građana radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2011. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima građana registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata Službi Koordinacionog tela, kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.  Podsticanje projekata iz oblasti kulture i neformalnog obrazovanja (pozorište, film, književnost, muzika, strip, dizajn, literarne i likovne radionice, radionice na teme kulturnih politika, novinarske radionice, razgovori sa piscima i umetnicima);

2.  Promocija multietničkog života putem organizovanja sportskih aktivnosti u koje su uključeni mladi;

3.  Podsticanje realizacije različitih omladinskih projekata;

4.  Multietnički projekti koji promovišu aktivizam mladih iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa;

5.  Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi kroz realizovanje projekata od značaja za građane tri opštine; 

6.  Stvaranje klime saradnje i razumevanja svih etničkih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi; 

7.  Podsticanje omladinskog aktivizma i uključivanje mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u društvene tokove na lokalnom nivou;

8.  Saradnja i povezivanje udruženja građana iz Preševa, Bujanovca i Medveđe;

9.  Podizanje nivoa znanja aktivista nevladinog sektora iz oblasti relevantnih za rad civilnog društva;

10. Podsticanje projekata koji imaju za cilj sprečavanje diskriminacije;

11. Podsticanje obrazovanja stanovništva;

12. Zbližavanje mladih iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vršnjacima iz drugih delova Republike Srbije;

13. Poboljšanje uslova života i integracija lica sa posebnim potrebama;

14. Unapređenje položaja romske populacije

Prioritet će imati projekti:

  • Koji obuhvataju veći broj korisnika;
  • Koji imaju za cilj promociju multietničkog života putem organizovanja sportskih aktivnosti u koje su uključeni mladi;
  • Usmereni na projekte osnaživanja uloge mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
  • Programi i projekti na temu ekologije i zaštite životne sredine;
  • Programi i projekti koji će dati konkretne, vidljive i merljive rezultate

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa podržava programe i projekte koji uvode nove i kreativne metodologije i pristupe.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja dostave predlog projekata Službi Koordinacionog tela na osnovu ovog konkursa i zadatog obrasca za pisanje predloga projekta, u skladu sa preciziranim smernicama za podnosioce predloga projekata.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju mediji i kulturno-umetnička društva.

Udruženje može da konkuriše sa najviše dva predloga projekta, a sredstva se dodeljuju samo za jedan. Projekti se moraju realizovati na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Prednost će imati organizacije koje su u predviđenom roku poslale izveštaj za projekte koji su finansirani od strane Koordinacionog tela.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original i jedna kopija. Predlozi projekata dostavljaju se poštom ili lično na adresu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 000 Beograd, najkasnije 18. novembra 2011. godine do 16.30 časova. Na koverti obavezno napisati naziv podnosioca prijave, adresa podnosioca prijave, naziv projekta sa napomenom: ZA KONKURS ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENjA GRAĐANA - NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE

Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Ovim konkursom se raspoređuje 4.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

1.  Jasno opisan cilj projekta i preduslovi realizacije projekta – 0 - 15 bodova

2.  Usklađenost predloga projekta sa ciljevima konkursa – 0 – 15 bodova

3.  Jasno opisane aktivnosti projekta – 0 - 10

4.  Jasno opisan predlog projekta – 0 - 10 bodova

5.  Jasno opisani mogući rizici i mere za njihovo prevazilaženje – 0 - 10 bodova

6.  Jasno opisane ciljne grupe – 0 - 5 bodova

7.  Jasno opisani, konkretni i merljivi rezultati projekta – 0 – 10 bodova

8.  Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta – 0 – 15 bodova

9.  Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekata za realizaciju projektnih aktivnosti – 0 – 10 bodova.

Svakom predlogu projekta komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

Projekti koji neće biti finansirani:

1.  Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;

2.  Stipendije za studiranje ili obuku;

3.  Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čije je izvođenje okončano;

4.  Programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja građana;

5.  Programi i projekti koji donose profit;

6.  Programi i projekti koji svojim sadržajem podstiču nasilje;

7.  Programi i projekti religijskog sadržaja;

8.  Programi i projekti medijskih kuća;

9.  Programi i projekti kulturno-umetničkih društava;

10. Izbori za mis, modne revije i slične aktivnosti;

11. Programi i projekti čija je glavna aktivnost organizacija okruglih stolova, tribina, konferencija i seminara (bez konkretnih rezultata na terenu)

Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Konkursna dokumentacija i smernice za podnosioce predloga projekata mogu se preuzeti na internet stranici Koordinacionog tela, na adresi www.kt.gov.rs ili u kancelarijama Koordinacionog tela radnim danima od 9:00 do 16:30 časova.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog vremena (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Službi Koordinacionog tela u Beogradu do isteka pomenutog roka.

Spisak odobrenih projekata biće objavljen na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Odluka o izboru projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 10 radnih dana po isteku roka za prijavu na konkurs. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Sa udruženjima građana čiji program ili projekat bude izabran na konkursu biće potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adrese: office@kt.gov.rs; milica.rodic@kt.gov.rs; milutin.jovanovic@kt.gov.rs.

ROK ZA PRIJAVU 11. NOVEMBAR - 18. NOVEMBAR  2011. DO 16:30

Tekst javnog konkursa za NVO
Preuzmi dokument (.doc)

Smernice za podnosioce predloga projekta
Preuzmi dokument (.doc)

Obrazac za pisanje predloga projekta
Preuzmi dokument (.doc)

Obrazac za izveštavanje
Preuzmi dokument (.doc)

Obrazac za budžet projekta
Preuzmi dokument (.xls)