Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA U OBLASTI ETNIČKIH MANjINA I INKLUZIJE ROMA I ROMKINjA (ROK: 2. MART 2020)

14. Februar 2020.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija objavila je Konkurs za podršku projektima u oblasti etničkih manjina i inkluzije Roma i Romkinja.

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • podstiču međuetnički i međukulturni dijalog i razmenu i doprinose stvaranju društvene klime koja pogoduje višeetničkom karakteru društva;
  • stvaraju uslove za unapređenje i bolju primenu politika važnih za manjinske etničke zajednice;
  • unapređuju znanja i veštine aktera iz etničko-manjinskih zajednica o postojećim politikama i mehanizmima borbe protiv diskriminacije, kao i uslove za njihovu primenu;
  • razvijaju programe i dobru praksu koji doprinose prevenciji i zaštiti od diskriminacije Romkinja i Roma u obrazovanju;
  • podstiču angažman lokalnih romskih zajednica za delotvorno sprovođenje javnih politika koje obezbeđuju ostvarivanje prava i jednaku dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga romskoj zajednici.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), nacionalni saveti nacionalnih manjina, državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl. Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima i građankama, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje projekata prikupljenih putem ovog konkursa, je 1.100.000 USD.

Projekti se podnose isključivo na formularima koji se mogu preuzeti  na http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/konkurs-za-podr%C5%A1ku-projektima.html.   Predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja.

Podnosilac projekta može podneti samo jedan projekat na konkurs, bez obzira da li projekat podnosi samostalno ili u partnerstvu s drugim podnosiocima. Ukoliko podnosilac podnese više od jednog projekta u razmatranje će biti uzet projekat koji je prvi primljen na adresu elektronske pošte.

Pitanja u vezi sa projektima mogu se postaviti na adresu za podnošenje projekata najkasnije do 21. februara 2020. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org.

Rok za podnošenje projekata je 2. mart 2020.

Rok za donošenje odluka o podršci projektima je 90 dana od dana zaključenja konkursa. Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Više informacija o konkursu i neophodnu dokumentaciju potražite na www.fosserbia.org