Arhiva vesti
                   

KONKURS za dodelu stipendija za upis na studije na Univerzitetu u Novom Sadu

10. Februar 2012.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa  (u daljem tekstu Služba Koordinacionog tela) raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodelu stipendija za upis na studije na Univerzitetu u Novom Sadu

Služba Koordinacionog tela, u skladu sa definisanim prioritetima, a posebno zalažući se za poboljšanje kvaliteta obrazovanja na teritoriji opština Preševo i Bujanovac, raspisuje konkurs za dodelu 10 studentskih stipendija za mlade sa prebivalištem na području opština Preševo i Bujanovac.

Cilj stipendiranja je obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i usavršavanje pružanjem materijalne podrške za troškove studiranja za osnovne akademske studije. Navedeni troškovi prvenstveno se odnose na troškove stanovanja (privatni smeštaj ili smeštaj u studentskom domu), troškove ishrane, prevoza, kupovine udžbenika i druge troškove nastale u vezi sa studiranjem.

I USLOVI KONKURSA

Pravo prijavljivanja na konkurs imaju:

1) učenici završne godine srednjih škola i

2)druga lica starosti do 22 godine, sa završenom srednjom školom i prebivalištem na području opština Preševo i Bujanovac.

Prema uslovima konkursa, prijavu može podneti lice pod sledećim uslovima i kriterijumima:

-da je državljanin Republike Srbije;

-da je tokom prethodnog školovanja ostvario odličan ili vrlo dobar uspeh i da nije ponavljao nijedan razred;

-da poznaje srpski jezik;

-da nije upisao nijedan fakultet.

Pored formalnih uslova, osnovni kriterijum za dodelu stipendija je položen kvalifikacioni ispit ( prijemni ispit) za upis na prvu godinu osnovnih studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

II POTREBNA DOKUMENTA

-molba;

-biografija, odnosno CV;

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili kopija overena u opštini ili sudu), ne starije od 6 meseci;

-izvod iz MK rođenih (original ili kopija overena u opštini ili sudu), ne starije od 6 meseci;

-uverenje o prebivalištvu na području opština Preševo ili Bujanovac, koje izdaje opštinski organ Ministarstva unutrašnjih poslova ili overena kopija lične karte sa upisanim  traženim prebivalištem ukoliko je učenik poseduje, ili odštampani podaci o prebivalištu deponovani u novoj ličnoj karti;

-overena kopija svedočanstva o završenim razredima srednje škole (za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, odnosno za prve tri godine i prvo polugodište četvrte godine za one koji su još uvek u srednjoj školi);

-motivaciono pismo koje sadrži razloge opredeljenja za upis na određeni fakultet, planove za primenu stečenih znanja nakon završetka studija i očekivani stručni doprinos lokalnoj zajednici

- dokaze o osvojenim reziltatima na takmičenjima, ukoliko ih kandidat poseduje.

III DODELA STIPENDIJA

Izborni postupak za dodelu studentskih stipendija se sprovodi u dve faze.

U prvoj fazi izbornog postupka, po isteku roka za prijavu na konkurs, Komisija obrazovana odlukom direktorke Službe Koordinacionog tela sastaviće listu za izbor od 10 kandidata za stipendiju, ceneći ispunjenost formalnih uslova za prijavu na konkurs, motivaciono pismo, poznavanje srpskog jezika i veštinu komunikacije kroz intervju sa kandidatima. Prednost prilikom sastavljanja liste za izbor imaće kandidati koji su se opredelili za neki od fakulteta koji je podržala Služba Koordinacionog tela.

Intervju sa kandidatima će se obaviti u februaru, nakon isteka roka za prijavljivanje kandidata, pri čemu će o tačnom vremenu i datumu, kandidati biti naknadno obavešteni.

U drugoj fazi izbornog postupka, Komisija će vrednovati ostvarene rezultate na kvalifikacionom (prijemnom) ispitu za upis na prvu godinu osnovnih studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i znanje srpskog jezika nakon pohađanja kursa- uvidom u sertifikat, nakon čega će biti formirana konačna rang lista dobitnika stipendija.

Prilikom odobravanja nastavka korišćenja stipendije, u obzir će se uzeti kontinuitet ispunjavanja uslova za finansiranje sa budžeta Republike Srbije.

IV IZNOS STIPENDIJE I ISPLATA

Neto iznos odobrene stipendije od 45.000,00 dinara isplaćuje se za tekuću godinu studiranja u 9 mesečnih rata počev od oktobra 2012. godine.

Pored iznosa stipendije, Služba Koordinacionog tela će, u skladu sa odobrenim sredstvima, kandidatima iz albanske zajednice koji ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs, omogućiti tromesečno pohađanje kursa srpskog jezika, nakon prve faze izbornog postupka do polaganja kvalifikacionog ispita.

Stipendije se isplaćuju na bankarski račun korisnika stipendije.

Isplata odobrene stipendije se obustavlja u slučaju nenamenskog trošenja iste, u slučaju neispunjavanja uslova za upis naredne godine studija i ukoliko kandidat napusti studije.

Prava i obaveze korisnika stipendije definišu se ugovorom o dodeljivanju stipendije, koji će kandidati, po objavljenoj konačnoj rang listi, potpisati sa Službom Koordinacionog tela.

V ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Konkurs je otvoren od 10. februara – 23. februara 2012. godine do 16:00.

Prijava za konkurs za dodelu stipendije i dokumenta u prilogu za kandidate iz opštine Bujanovac podnose se kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (zgrada opštine Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115) i kancelariji Službe Koordinacionog tela  u Preševu ( ulica Save Kovačevića 12).

Organ koji prima molbu na istoj stavlja prijemni štambilj i datum kada je molba predata.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti uzeta u  razmatranje.

Konačnu rang listu i spisak stipendista utvrdiće komisija za dodelu stipendija, obrazovana rešenjem direktorke Službe Koordinacionog tela, nakon objavljivanja rang liste na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, a najkasnije do 22.07.2012. godine.

KONKURS za dodelu stipendija za upis na studije na Univerzitetu u Novom Sadu