Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU U 2019. GODINI U OPŠTINAMA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

19. Septembar 2019.


Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2019. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, 05 broj 401 - 7535/2019 od 01.08.2019. godine, kao i na osnovu člana 31. Zakona o opštem upravnom postupku, Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela), dana 19. septembra 2019. godine

raspisuje

KONKURS

za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2019. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa

 

I IZNOS SREDSTAVA

Konkurs sprovodi Služba Koordinacionog tela za dodelu sredstava u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, i to za opštinu Preševo u iznosu 15.400.000,00 dinara, opštinu Bujanovac u iznosu 16.600.000,00 dinara i za opštinu Medveđa u iznosu 8.000.000,00 dinara.

Opredeljenim sredstvima biće finansirane sledeće mere:

 1. Mera sufinansiranja projekata u oblasti razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane za zadruge i mala i srednja privredna društva i preduzetnike koji su registrovani za oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje;

 2. Mera sufinasiranja projekata malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.

Cilj konkursa je finansiranje opreme/mašina za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati do 70% (neto) troškova (bez PDV) nabavke za meru I i meru II iz tačke 1.3,  za  mala privredna društva i preduzetnike, do 60% (neto) troškova (bez PDV)  nabavke za meru I i meru II iz tačke 1.3, za srednja privredna društva i do 70% (neto) troškova (bez PDV) nabavke za meru I iz tačke 1.3, za poljoprivredne zadruge.

Troškovi ne uključuju porez na dodatu vrednost, čije je plaćanje isključiva obaveza podnosioca prijave.

 

II USLOVI KONKURSA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja privredna društva u skladu sa članom 2a Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

            2)  preduzetnici;

            3)  poljoprivredne zadruge,

koji su registrovani za oblasti proizvodnje i usluga  u sektorima A - poljoprivreda, B – rudarstvo, C – prerađivačka industrija,  D - snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, E – snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti i F – građevinarstvo (prema klasifikaciji delatnosti u skladu sa Uredbom o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/10)) i na internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku  (www.stat.gov.rs) i koji imaju sedište na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Izuzetno sredstva se mogu dodeliti i u sektoru G- kada pored trgovine na veliko i malo preduzeće u svom poslovanju ima i proizvodnu delatnost i tom prilikom je neophodno DOSTAVITI SLIKE POGONA, POSTOJEĆIH MAŠINA ILI MEHANIZACIJE KAO I KARTICE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA NjIH, 3 FAKTURE ZA ISPORUČENU ROBU ILI RADOVE IZ PRETHODNOG PERIODA.

U sektoru G sredstva se ne mogu koristitti direktno za poslove trgovine kao što je nabavka dostavnih vozila opreme za trgovinske objekte i sl.

U skladu sa članom 7. stav 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, državna pomoć neće se dodeljivati privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u sektorima: čelika, sintetičkih vlakana i uglja.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 1. aktivnosti i projekte za koje je već odobren neki vid državne pomoći;

 2. trajna obrtna sredstva;

 3. projekte  pojedinačnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

 4. projekte povezane sa političkim partijama;

 5. projekte u vezi sa:

a.  duvanskom industrijom;
b.  proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića;
v.  klađenjem i kockanjem;
g.   oružjem i municijom;

 1. obavljanje usluga registrovanih u sektorima od G - trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; H - saobraćaj i skladištenje; I- usluge smeštaja i ishrane; J-informisanje i komunikacije; K- finansijske delatnosti i delatnost osiguranja;  L- poslovanje nekretninama;  M- stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti;  N - administrativne i pomoćne uslužne delatnosti;  O- državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje; P- obrazovanje;  Q - zdravstvena i socijalna zaštita; R - umetnost; zabava i rekreacija;    S -   ostale uslužne delatnosti; T - delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe; U - delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela u Klasifikaciji delatnosti (internet prezentacija Republičkog zavoda za statistiku,  www.stat.gov.rs). 

 2. privredne subjekte koji obavljaju delatnost u sektorima: čelika, sintetičkih  vlakana i uglja, u skladu sa članom 8. stav 2. Uredbe o pravilima za dodelu  državne pomoći.

NAPOMENA: IZUZETNO  MOGUĆNOST DODELE SREDSTAVA I U SEKTORU G- kada pored trgovine na veliko i malo preduzeće u svom poslovanju ima i proizvodnu delatnost i tom prilikom je neophodno DOSTAVITI SLIKE POGONA, POSTOJEĆIH MAŠINA ILI MEHANIZACIJE KAO I KARTICE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA NjIH, 3 FAKTURE ZA ISPORUČENU ROBU ILI RADOVE IZ PRETHODNOG PERIODA.

 

II USLOVI KONKURSA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci prijave koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) osnovni uslovi

 1. da su podneli popunjen prijavni formular Službi Koordinacionog tela sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim programom i objavljenim konkursom;

 2. da za iste namene nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

 3. da su obezbedili sopstvena novčana sredstva  za sufinansiranje projekta (izmirivanje obaveza iz sopstvenih sredstava za nabavku opreme cesijom ili kompenzacijom nije dozvoljeno);

 4. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

 5. da su izmirili sve obaveze po osnovu lokalnih taksi;

 6. da su u većinskom privatnom vlasništvu;

 7. da su registrovani u Agenciji za privredne registre; da im u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

 8. da postoje i posluju najmanje dve godine na teritoriji opština Preševo, Bujanovac ili Medveđa – da sedište privrednog subjekta mora biti na teritoriji opština Preševo, Bujanovac ili Medveđa najmanje od 2017. godine (da imaju finansijske izveštaje o poslovanju za poslednje dve godine - 2017. i 2018. godinu);

 9. da do dana podnošenja prijave imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme (dokaz obrazac prijave M4 i/ili  MA);

 10. da račun podnosioca prijave nije u blokadi u periodu od 1. januara 2019. godine;

 11. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

 12. da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

            Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

-  ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

-  ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

-  ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

            Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

b)  specifični uslovi

Jedan privredni subjekt sa teritorije jedne opštine može podneti najviše jednu  prijavu predloga projekata za sredstva za finansiranje projekta.  

Prilikom podnošenja prijave, sedište privrednog subjekta mora biti na teritoriji opštini Preševo, Bujanovac ili Medveđa najmanje od 2017. godine.

Privredni subjekti koji su dobili sredstva na konkursu raspisanom na osnovu Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privatnim preduzećima u 2016. i 2018. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, nemaju pravo prijave na ovom konkursu. U suprotnom, prijava će biti odbijena kao neosnovana.

Privredni subjekti koji su dobili bespovratna sredstva za subvencije na konkursu Službe Koordinacionog tela 2012, 2013, 2014. i 2015.  godine imaju pravo prijave na konkurs u 2019. godini.

Prilikom izbora prijava, prednost će imati privredni subjekti koji do sada nisu dobijali sredstva za subvencije na konkursu Službe Koordinacionog tela.

Prijave privrednih subjekata protiv kojih se vodi sudski postupak zbog neispunjenja obaveza iz Ugovora sa Službom Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa o dodeli bespovratnih sredstava za subvencije na osnovu ranijih konkursa, biće odbijena kao neosnovana.

Iznos odobrene bespovrtane pomoći ne može biti manji od 300.000,00 dinara bez PDV. U jednom predlogu projekta moguće je kombinovati prijavu iz aktivnosti 1) i 2) mere II iz tačke 1.5.b), s tim što ukupan iznos odobrenog iznosa za subvenciju ne može biti veći od 3.000.000,00 dinara bez PDV.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Pravilno popunjen prijavni formular, pečatiran i potpisan - Obrazac broj 1A ili 1B;

 2. Potpisana i pečatirana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava - Obrazac broj 2;

 3. Izvod iz Agencije za  privredne registre;

 4. Osnivački akt podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);

 5. Godišnji finansijski izveštaji za 2017. i 2018. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta sa popisnom listom osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2018. godine;

 6. Popisna lista osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2018. godine;

 7. Popunjen, potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca Prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstava za sufinansiranje projekta  – Obrazac broj 3;

 8. Obrazac prijave M4 i/ili MA za zaposlene, original ili overena fotokopija;

 9. Obrazloženje kojim se objašnjava na koji način će oprema koja se nabavlja doprineti smanjenju potrošnje energije po jedinici proizvoda i koje obavezno treba da sadrži:

 1. U slučaju zamene postojeće opreme:

  1. tehničke karakteristike nove opreme, koja je predmet nabavke, kao  i postojeće sa obavezno navedenim podacima o potrošnji energije po jedinici proizvoda ili na godišnjem nivou i broju radnih sati u toku godine;

  2. ukoliko je oprema označena klasom ili nekom drugom oznakom energetske efikasnosti, obavezno navesti podatak za postojeću i novu opremu;

  3. mere unapređenja energetske efikasnosti u proizvodnji koje će se preduzeti uz ugradnju nove opreme; 

 2. U slučaju ugradnje nove opreme:

  1. tehničke karakteristike nove opreme, koja je predmet nabavke, sa obavezno navedenim podacima o potrošnji energije po jedinici proizvoda ili na godišnjem nivou i broju radnih sati u toku godine;

  2. ukoliko je oprema označena klasom ili nekom drugom oznakom energetske efikasnosti, obavezno navesti podatak;

  3. mere unapređenja energetske efikasnosti u proizvodnji koje će se preduzeti uz ugradnju nove opreme;

 1. Original potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja konkursa;

 2. Original potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja konkursa;

 3. Original potvrde nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednjoj godini pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti – izdata nakon objavljivanja konkursa;

 4. Potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca Prijave nije u blokadi od 1. januara 2019. godine – izdata nakon objavljivanja konkursa;

 5. Potvrda Agencije za privredne registre ili nadležnog suda da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, izdata nakon objavljivanja konkursa;

 6. Odluka podnosioca prijave o izabranom dobavljaču, odnosno isporučiocu sa obrazloženjem i profakturom.

 

IV ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 09. oktobar 2019. godine.

Podnosioci će prijave sa pratećom dokumentacijom podnositi Službi Koordinacionog tela lično ili preporučenom poštom na adresu:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 070 Novi Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs – za sredstva za subvencije privatnim preduzećima u 2019. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, sa napomenom „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

 

V DODELA SREDSTAVA

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje prijava i donošenje odluke o dodeli sredstava za subvencije, obavlja Komisija koju rešenjem obrazuje v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se rang lista na osnovu broja bodova u skladu sa kriterijumima.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje prijava za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, doneti odluku o izboru prijava za koje će biti dodeljena bespovratna sredstva, koju potpisuje predsednik/ca Komisije.

Kandidati čije je prijave Služba Koordinacionog tela odbila imaju pravo na prigovor  u roku od 15 dana od dana prijema odluke o dodeli sredstava,  a u skladu sa članom 32. i 147. Zakona o opštem upravnom postupku.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, broj i datum odluke,  razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje.

Prigovor se podnosi v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, a preko Komisije za ocenjivanje i selekciju prijava za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektimau privatnom vlasništvu, na adresu Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Beograd.

O prigovoru odlučuje v.d. direktorke Službe Koordinacionog tela u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 Odluka v.d. direktorke po izjavljenim prigovorima je konačna u upravnom postupku.

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će biti isplaćena na račun dobavljača, odnosno isporučioca.

Služba Koordinacionog tela će potpisati trojni ugovor, sa korisnicima sredstava i dobavljačima, odnosno isporučiocima koje su izabrali.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od 6 meseci od dana zaključivanja ugovora.

Korisnik sredstava i isporučilac opreme su u obavezi da prilikom potpisivanja Ugovora sa  Službom Koordinacionog tela prilože: menicu i menično ovlašćenje i zahtev za evidentiranje menice.

Kod uvozne opreme, INOSTRANI DOBAVLjAČ je dužan da pribavi bankarasku garanciju u korist Službe Koordinacionog tela.

Prilikom potpisivanja ugovora, dobavljač, odnosno isporučilac, je u obavezi da dostavi original potvrdu Agencije za privredne registre za domaće privredne subjekte, odnosno drugog nadležnog organa za inostrane privredne subjekte, da nad njima nije pokrenut postupak likvidacije odnosno stečaja. Potvrda mora biti izdata nakon objavljivanja konkursa.

Korisnik sredstava je takođe u obavezi da podnese i zahtev za isplatu sredstava Službi Koordinacionog tela.

Podnosilac prijave dužan je da po završetku aktivnosti/projekata dostavi Službi Koordinacionog tela izveštaj o realizaciji sufinansiranih aktivnosti/projekata čija će sadržina i rok za dostavljanje biti definisana ugovorom.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Službi Koordinacionog tela u roku od mesec dana po završetku svih aktivnosti.

 

VI KONKURSNI OBRASCI

Konkursni obrasci za ponošenje prijava su dostupni na internet stranici Koordinacionog tela www.kt.gov.rs i na internet stranicama opština Preševo www.presevo.rs, Bujanovac www.bujanovac.rs i Medveđa www.medvedja.org.rs.

Za dodatna pitanja možete se obratiti isključivo u pisanoj formi na mejl: fatos.mustafa@kt.gov.rs

 

Preuzmite dokumenta:

Konkurs 2019_srb

Program 2019

Smernice za popunjavanje prijava 2019

Kriterijumi za mala privredna društva 2019

Kriterijumi za srednja privredna društva 2019

Obrazac 1A - prijava predloga projekta za meru 1

Obrazac 1B - prijava predloga projekta za meru 2

Obrazac 2 - Izjava o saglasnosti sa uslovima poziva

Obrazac 3 - Obrazac troškova