Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2013. godini u opštini Medveđa

20. Avgust 2013.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2013. godini u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa 05 broj 401 - 3665/2013 od 30.04.2013. godine, direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela), dana 20. avgusta 2013. godine raspisuje

 

 Konkurs za dodelu sredstava za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2013. godini u opštini Medveđa

 

I IZNOS SREDSTAVA

Konkurs sprovodi Služba Koordinacionog tela za dodelu sredstava u ukupnom iznosu 12.000.000,00 dinara za opštinu Medveđa.

Opredeljenim sredstvima biće finansirane sledeće mere:

 1. Mera sufinansiranja projekata u oblasti razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane za zadruge i mala i srednja privredna društva i preduzetnike koji su registrovani za oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje;
 2. Mera sufinasiranja projekata malih  i srednjih privrednih društava i preduzetnika koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati 70% troškova za mala privredna društva i preduzetnike, 60% troškova za srednja privredna društva i 70% troškova za poljoprivredne zadruge. Troškovi ne uključuju porez na dodatu vrednost, čije je plaćanje isključiva obaveza podnosioca prijave.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 1. aktivnosti i projekte koji su predmet državne pomoći;
 2. trajna obrtna sredstva;
 3. projekte  pojedinačnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;
 4. projekte povezane sa političkim partijama i
 5. projekte u vezi sa:
  1. duvanskom industrijom;
  2. proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića;
  3. klađenjem i kockanjem;
  4. oružjem i municijom.

 

II USLOVI KONKURSA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja privredna društva u skladu sa članom 2a Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, 13/10 i 100/11).

2)  preduzetnici i

3)  poljoprivredne zadruge

koji su registrovani za oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije, građevinarstva i reciklažne industrije i koji imaju sedište na teritoriji opštine Medveđa.

a) osnovni uslovi

 1. da su podneli popunjen prijavni formular Službi Koordinacionog tela sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim programom i objavljenim konkursom;
 2. da za iste namene nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
 3. da su obezbedili sopstvena sredstva za sufinansiranje projekta;
 4. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 5. da su u većinskom privatnom vlasništvu (Ovaj uslov se ne odnosi na zadruge);
 6. da su registrovani u Agenciji za privredne registre; da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 7. da postoje i posluju najmanje tri godine (da imaju finansijske izveštaje o poslovanju za poslednje tri godine);
 8. da do dana podnošenja prijave imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme (dokaz obrazac prijave M4);
 9. da račun podnosioca prijave nije u blokadi;
 10. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 11. da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

                                Jedan privredni subjekt može podneti najviše 2 prijave predloga projekata za sredstva za finansiranje projekta, od čega samo jedan projekat može biti finansiran ako ispunjava sve uslove definisane Programom. Prilikom podnošenja prijave sedište privrednog subjekta mora biti na teritoriji opštine Medveđa najmanje od 2009. godine.

Privredni subjekti koji su dobili sredstva na konkursu raspisanom na osnovu Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencije privatnim preduzećima u 2012. godini u opštini Medveđa, nemaju pravo prijave na ovom konkursu. U suprotnom, prijava će biti odbijena kao neosnovana.

Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 300.000,00 dinara,  bez poreza na dodatu vrednost i ne može biti veći od 3.000.000,00 dinara. U jednom predlogu projekta moguće je kombinovati prijavu za aktivnosti 1) i 2) mere II iz tačke 1.5. b), s tim što ukupan iznos odobrenog iznosa za subvenciju ne može biti veći od 3.000.000,00 bez poreza na dodatu vrednost.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:
 1. Pravilno popunjen prijavni formular, pečatiran i potpisan - Obrazac broj 1A ili 1B;
 2. Potpisana i pečatirana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava - Obrazac broj 2;
 3. Izvod iz Agencije za  privredne registre;
 4. Osnivački akt podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);
 5. Godišnji finansijski izveštaji za 2010., 2011. i 2012. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta;
 6. Potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca Prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta  – Obrazac broj 3;
 7. Obrazac prijave M4 za zaposlene;
 8. Potvrda o domaćem poreklu robe koja je predmet projekta kod kojeg se subvencioniše nabavka opreme, odnosno potvrda da se  oprema ne proizvodi u zemlji;
 9. Original potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva – ne starija od 6 meseci pre objavljivanja javnog poziva;
 10. Original potvrda nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednje dve godine pre objavljivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 11. Potvrdu Narodne banke Srbije da račun podnosioca Prijave nije u blokadi;
 12. Potvrda da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 13. Odluka podnosioca prijave o izabranom dobavljaču, odnosno isporučiocu sa obrazloženjem i profakturom.

Dokaz pod rednim brojem 8) se ne odnosi na nabavku polovne opreme.

 

IV ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 05. septembar 2013. godine.

Podnosioci će prijave sa pratećom dokumentacijom podnositi Službi Koordinacionog tela lično ili preporučenom poštom na adresu:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 070 Novi Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom„ Prijava za konkurs – za sredstva za subvencije privrednim subjektima u privatnom vlasništvu u 2013. godini u opštini Medveđa, sa napomenom „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Prijave pristigle po isteku roka za konkurisanje i koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

 

V DODELA SREDSTAVA

Ispunjenost uslova konkursa za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje direktorka Službe Koordinacionog tela.

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se rang lista na osnovu broja bodova u skladu sa kriterijumima.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje prijava za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, predložiti odluku o izboru prijava za koje će biti dodeljena bespovratna sredstva, koju potpisuje direktorka Službe Koordinacionog tela.

Kandidati čije je prijave Služba Koordinacionog tela odbila imaju pravo na prigovor  u roku od 8 dana od dana prijema odluke o dodeli sredstava.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, broj i datum odluke,  razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje.

Prigovor se podnosi Službi Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

O prigovoru odlučuje Komisija u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će biti isplaćena na račun dobavljača, odnosno isporučioca kojeg je izabrao korisnik sredstava sa kojim je Služba Koordinacionog tela zaključila ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava.

Korisnik sredstava sa kojim Služba Koordinacionog tela zaključi ugovor je obavezan da za iznos odobrenih sredstava obezbedi menicu kao sredstvo obezbeđenja.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od 3 meseca od dana zaključivanja ugovora.

Podnosilac prijave dužan je da po završetku aktivnosti/projekata dostavi Službi Koordinacionog tela izveštaj o realizaciji sufinansiranih aktivnosti/projekata čija će sadržina i rok za dostavljanje biti definisana ugovorom.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Službi Koordinacionog u roku od mesec dana po završetku svih aktivnosti.

 

VI KONKURSNI OBRASCI

Širi tekst konkursa i konkursni obrasci za ponošenje prijava su dostupni na internet stranici Koordinacionog tela www.kt.gov.rs i na internet stranici opštine Medveđa www.medvedja.org.rs.

Tehničku podršku za pripremu dokumentacije podnosiocima prijave će pružati Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Leskovac. U toku trajanja konkursa, za tehničku pomoć oko popunjavanja prijave, informacije se mogu dobiti u Privrednoj komori Srbije na tel: 011/33 00 998 i 011/32 38 163 ili elektronsku adresu: biroreg@pks.rs i Regionalnoj privrednoj komori Leskovac na tel: 016/25 00 11 ili elektronsku adresu: kabinet@rpkle.rs.

Dana 26. i 27. avgusta i 02. i 03. septembra 2013. godine tehnička pomoć u popunjavanju prijave može se dobiti u opštini Medveđa u prostorijama Doma kulture.

 

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Obrazac 1A prijava predloga projekta za meru 1

Obrazac 1B prijava predloga projekta za meru 2

Obrazac 2 - Izjava o saglasnosti sa uslovima iz poziva

Obrazac 3 - Obrazac troškova

Smernice za popunjavanje prijava 1A i 1B