Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu sredstava za studentske stipendije - Bujanovac - za školsku 2023/24. godinu.

23. Mart 2023.

Na osnovu Odluke Službe koordnicanog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđe 100 br.670-00-00001/2023-01 od 21.03.2023.godine, Odluke o dodelu sredstava za studenske stipendije  broj: 02-52/22-03 od 25.03.2022. godine, i Rešenje o obrazovanje komisije za raspisivanje konkursa o dodelu studentske stipendije br.02-53/22-03, od 25.03.2022.godine,Konkursna komisija opština Bujanovac raspisuje

Në bazë të  Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë 100 nr. 670-00-00001/2023-01  të dates  21.03.2023, Vendimit për ndarjen e mjeteve për bursa studentore numër: 02-52 / 22-03 të datës 25.03.202, dhe Aktvendimit për formimin e komisionit për shpalljen e konkursit për ndarjen e bursave studentore nr.02-53/22-03, të datës 25.03.2022, Komisioni i Konkursit i Komunës së Bujanocit shpall:

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

 

Cilj ovog konkursa je podrška razvoju i unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u vidu obezbeđivanja uslova za dalje obrazovanje i usavršavanje pružanjem finansijske podrške za troškove studiranja, posebno:

Qëllimi i këtij konkursi është të mbështesë zhvillimin dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në formën e ofrimit të kushteve për shkollim dhe aftësim të mëtejshëm duke ofruar mbështetje financiare për kostot e studimit, në veçanti:

-  Povećanje procenta mladih iz opštine obuhvaćenih visokim obrazovanjem;

Rritjen e përqindjes së të rinjve me arsim të lartë në komunë;

- Činjenje dostupnim visokog obrazovanja svim kategorijama mladih, bez obzira na socio-ekonomski status;

Bërja e arsimit të lartë të aksesueshëm për të gjitha kategoritë e të rinjve, pavarësisht statusit social-ekonomik

-  Podrška razvoju tržišta rada u opštini Bujanovac;

Përkrahja e zhvillimit të tregut të punës në komunën e Bujanocit;

Opština Bujanovac prepoznala je rešavanje pitanja obrazovanja mladih kao strateški značajno za dalji razvoj socijalno - ekonomskih uslova na ovom području, imajući u vidu i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009) koji utvrđuje „dostupnost obrazovanja i vaspitanja“ te „mogućnost za obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima i na ekonomski nedovoljno razvijenim područjima, kao i u socijalno odnosno kulturno manje podsticajnim sredinama“.

Komuna e Bujanocit e ka njohur zgjidhjen e çështjes së arsimimit të rinjve si strategjikisht të rëndësishme për zhvillimin e mëtutjeshëm të kushteve socio-ekonomike në këtë fushë, duke pasur parasysh Ligjin për bazat e arsimit dhe edukimit (Gazeta Zyrtare e RS nr. 72/ 2009) me të cilin vërtetohet " mundësia e arsimimit dhe edukimit në kushte të barabarta dhe në zona të pazhvilluara ekonomikisht, si dhe në mjedise më pak stimuluese nga ana sociale ose kulturore".

U tom cilju, opština Bujanovac raspisuje ovaj konkurs kao podršku unapređenju razvoja visokog obrazovanja, u okviru kojeg se obezbeđuju sredstva za stipendije.

Për këtë qëllim, komuna e Bujanocit shpall këtë konkurs në mbështetje të zhvillimit të arsimit të lartë, me të cilin sigurohen mjete për bursa.

 

I

 USLOVI KONKURSA

KUSHTET E KONKURSIT

 

Sredstva koja se dodeljuju ovim konkursom se dodeljuju za upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, za studiranje na:

Mjetet e dhëna në këtë konkurs ndahen për regjistrim në institucionet e arsimit të lartë të themeluara nga Republika e Serbisë, për studime në:

 

 1. Fakultetima Univerziteta u Republici Srbiji,

Fakultetet e Universitetit të Republikës së Serbisë,

 1. Akademiji strukovnih studija,

Akademia e Studimeve Profesionale,

 1. Visokim školama,

Shkollat e larta,

 1. Visokim školama strukovnih studija

Shkollat ​​e larta të studimeve profesionale

u Republici Srbiji, akreditovanih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i to za upis na studije prvog stepena – osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije.

në Republikën e Serbisë, të akredituara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, për regjistrim në studimet e shkallës së parë - studimet bazë akademike, studimet bazë profesionale, studimet profesionale.

 

Konkursom će biti dodeljene najviše 4 stipendije.

Përmes konkursit do të jepen maksimumi 4 bursa

 

Pravo na korišćenje sredstava za studentske stipendije imaju:

Të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve për bursa studentore kanë:

 • učenici završne godine srednjih škola i lica koja su završila srednju školu, starosti do 22 godine,

nxënësit të cilët në vitit të fundit të shkollës së meseme dhe perosnat  të cilët kanë përfunduar shkollimin e mesemë në moshën deri 22 vjeç,

 

 • koji imaju prebivalište na području opštine Bujanovac u trenutku podnošenja prijave na konkurs i minimum godinu dana pre objavljivanja konkursa,

të cilët kanë vendbanim të përhershëm në komunën e Bujanocit në kohën e dorëzimit të aplikacionit për konkurs dhe së paku një vit para shpalljes së konkursit,

 

 • tokom prethodnog školovanja (u srednjoj školi) su ostvarili odličan uspeh,

Gjatë shkollimit të mëparshëm (në shkollën e mesme),kanë arritë sukses të shkëlqyer

 • poznaju srpski jezik,

   Të njoh gjuhën serbe,

 

 • nisu upisali nijedan fakultet i

   nuk  kanë regjistrua asnjë fakultet dhe

 

 • nisu dobitnici drugih stipendija koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

nuk janë fitues të bursave tjera të financuara nga buxheti i Republikës së Serbisë.

Da bi podnosilac prijave na konkurs za dodelu stipendija bio konačno izabran za korisnika stipendije, pored ispunjenja formalnih uslova, u obavezi je da položi i kvalifikacioni (prijemni) ispit za upis na studije.

Në mënyrë që aplikanti në konkursin e bursave të zgjidhet përfundimisht si bursist, përveç plotësimit të kushteve formale, është i detyruar të kalojë edhe provimin e kualifikimit (pranues) për regjistrim në studime.

 

II

POTREBNA DOKUMENTA

DOKUMENTET E NEVOJSHME

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove, prilikom prijave na konkurs su u obavezi da dostave sledeća dokumenta:

Të gjithë kandidatët që plotësojnë kushtet, me rastin e aplikimit në konkurs, janë të detyruar të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

 

 1. Molba, koja obavezno mora sadržati naziv visokoškolske ustanove koju kandidat planira da upiše;

Kërkesën, e cila duhet të përmbajë emrin e institucionit të arsimit të lartë ku kandidati planifikon të regjistrohet;

 1. Biografija, koja obavezno sadrži kontakt telefon i e-mail adresu;

Biografinë, e cila paqetër duhet të përmbajë numrin e telefonit të kontaktit dhe adresën e postës elektronike;

 1. Overena kopija svedočanstava o završenim prethodnim razredima srednje škole (za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, odnosno za prve tri godine i prvo polugodište četvrte godine za kandidate koji još uvek pohađaju srednju školu);

Kopje e vërtetuar e dëftesave të klasave të mëparshme të kryera të shkollës së mesme (për  katër vitet e arsimit të mesëm, përkatësisht për tre vitet e para dhe gjysëm vejtorit të parë të vitit të katërt për kandidatët që vazhdojnë shkollën e mesme);

 1. Motivaciono pismo koje sadrži razloge opredeljenja za upis na određenu visokoškolsku ustanovu, planove za primenu stečenih znanja po završetku studija i očekivani stručni doprinos lokalnoj zajednici).

Letër motivuese që përmban arsyet e përacktimit për t'u regjistruar në një institucion të caktuar të arsimit të lartë, planet për aplikimin e njohurive të marra pas diplomimit dhe kontributin e pritur profesional në komunitetin lokal).

 

               Opština će po službenoj dužnosti pribaviti:

               Komuna sipas detyrës zyrtare do të marrë:

 

 1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija);

Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Serbisë (origjinali të cilën e lëshon organi kompetent i administratës komunale ose kopje e vërtetuar);

 1. Izvod iz MK rođenih (original koji izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija);

Certifikata e lindjes (origjinali të cilën e lëshon organi kompetent i administratës komunale ose kopje e vërtetuar);

 1. Uverenje o prebivalištu koje izdaje opštinski organ Ministarstva unutrašnjih poslova ili overena kopija lične karte sa upisanim prebivalištem ukoliko je kandidat poseduje ili odštampani podaci o prebivalištu deponovani u novoj ličnoj karti.

Vërtetim për vendbanim të lëshuar nga organi komunal i Ministrisë së Punëve të Brendshme ose kopje e vërtetuar e letërnjoftimit me vendbanim të regjistruar nëse kandidati e ka atë ose të dhënat e printuara të vendbanimit të depozituara në letërnjoftim të ri.

              Ukoliko kandidat poseduje dokaze o završenim obukama, treninzima ili takmičenjima, može ih dostaviti kao prilog uz prijavu na konkurs.

           Nëse kandidati ka dëshmi për trajnime, stërvitje ose gara të përfunduara, ai mund t'i paraqesë ato si bashkëngjitje të aplikimit për konkurs.

Konkurs sprovodi komisija formirana posebnim rešenjem. U radu komisije učestvuju predstavnici lokalne samouprave, Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i nezavisni stručnjak.

Konkursi zbatohet nga komision i formuar me vendim të veçantë. Në punën e komisionit marrin pjesë përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, Këshilli Nacional i Pakicës Kombëtare Shqiptare, Shërbimi i Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe një ekspert i pavarur.

 

Izborni postupak za dodelu studentskih stipendija sprovodi Komisija u dve faze:

Procedura e përzgjedhjes për dhënien e bursave studentore kryhet nga Komisioni në dy faza:

 1. U prvoj fazi, komisija pregleda pristiglu dokumentaciju i proverava ispunjenost formalnih uslova, nakon čega će komisija sastaviti listu za izbor kandidata koji ispunjavaju uslove, i koji prelaze u sledeću fazu izbornog postupka. Lista će biti objavljena na oglasnim tablu opštine i sajtu opštine Bujanovac (www.bujanovac.rs).

Në fazën e parë komisioni shqyrton dokumentacionin e marrë dhe kontrollon plotësimin e kushteve formale, pas së cilës komisioni do të përpilojë listën për përzgjedhjen e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kalojnë në fazën tjetër të procedurës zgjedhore. Lista do të publikohet në tabelat e shpalljeve dhe ueb faqen e komunës së Bujanocit (www.bujanovac.rs).

 1. U drugoj fazi izbornog postupka Komisija će pozvati sve kandidate koji ispunjavaju formalne uslove i sa njima obaviti intervju, kako bi ocenili motivisanost kandidata i veštinu komunikacije.

Në fazën e dytë të procedurës zgjedhore, Komisioni do të ftojë të gjithë kandidatët që plotësojnë kushtet formale dhe do të zhvillojë një intervistë me ta, për të vlerësuar motivimin e kandidatëve dhe aftësitë komunikuese.

Motivaciju i veštinu komunikacije, Komisija ocenjuje po unapred utvrđenim kriterijumima, i to na sledeći način:

Motivimi dhe aftësitë e komunikimit vlerësohen nga Komisioni sipas kritereve të paracaktuara, si më poshtë:

 1. Motivacija / Motivimi:
  1. Ocena 3 – visoko izražena motivacija/ nota 3- motivim shumë i shprehur
  2. Ocena 2 – umereno izražena motivacija/ nota 2-  motivim i mjaftueshëm
  3. Ocena 1 – nedovoljno jasna motivacija/ nota 1-  motivim i pamjaftueshëm
 2. Veština komunikacije/ Aftësitë e komunikimit:
  1. Ocena 3 – izražena veština komunikacije/ nota 3-  aftësi të shprehura komunikuese.
  2. Ocena 2 – umereno izražena veština komunikacije/ nota 2- aftësi të mjaftueshëme komunikuese.
  3. Ocena 1 – neizražena veština komunikacije/ nota 1- aftësi   të pamjaftueshëm komunikuese.

Svaki član Komisije pojedinačno ocenjuje svakog kandidata po oba kriterijuma. Ocene svih članova Komisije po svakom od kriterijuma se sabiraju pa se izračunava srednja ocena. Zbir srednje ocene za oba kriterijuma daje ukupan broj bodova za svakog od kandidata. Nakon bodovanja kandidata po oba kriterijuma, Komisija sačinjava rang listu kandidata, koju potom objavljuje.

Çdo anëtar i Komisionit vlerëson individualisht secilin kandidat sipas të dy kritereve. Notat e të gjithë anëtarëve të Komisionit sipas secilit nga kriteret mblidhen së bashku, kështu që llogaritet nota mesatare. Shuma e notave mesatare për të dy kriteret jep numrin total të pikëve për secilin prej kandidatëve. Pas pikësimit të kandidatëve sipas të dy kritereve, Komisioni përpilon listën e renditjes së kandidatëve, të cilën më pas e publikon.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati, kandidat koji ima viši prosek ocena tokom prethodnog školovanja.

Nëse dy ose më shumë kandidatë kanë të njëjtin numër pikësh, përparësi do të ketë kandidati i cili ka notë mesatare më të lartë gjatë shkollimit të mëparshëm.

Na objavljenu rang listu, svi podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste. Prigovori se podnose na isti način kao i prijave.

Në rang listën e publikuar,të gjithë aplikantët kanë të drejtë të paraqesin kundërshtim në afatin prej 8 ditëve nga dita e publikimit të rang listës. Kundërshtimet paraqiten në të njëjtën mënyrë si aplikimet.

Ukoliko se kandidat pozvan na intervju ne pojavi na intervju, smatraće se da je odustao.

Nëse kandidati i ftuar në intervistë nuk paraqitet në intervistë, do të konsiderohet se ka hequr dorë.

            Konačna odluka o dodeli stipendija donosi se nakon polaganja prijemnog ispita kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Vendimi përfundimtar për dhënien e bursave merret pas dhënies së provimit pranues të kandidatëve që plotësojnë kushtet e konkursit.

 

III

 ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

LIDHËJA E KONTRATËS

 

            Opština će sa izabranim kandidatima koji su ispunili sve uslove konkursa i položili prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama potpisati ugovor o korišćenju sredstava za studentske stipendije.

Komuna me kandidatët e përzgjedhur që kanë plotësuar të gjitha kushtet e konkursit dhe kanë dhënë provimin pranues në institucionet e arsimit të lartë do të nënshkruajë kontrat mbi shfrytëzimin e mjeteve për bursa studentore.

 Kandidati kojima su sredstva odobrena (korisnici sredstava) a nisu potpisali ugovor, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Kandidatëve të cilëve i’u pranohen mjete (shfrytëzuesit e mjeteve) dhe nuk kanë nënshkruar kontratën, do të konsiderohet se kanë hequr dorë nga mjetet e destinuara.

U tom slučaju, opština će pozvati prvog sledećeg kandidata na rang listi da potpiše ugovor.

Në këtë rast, komuna do të ftojë kandidatin e parë të radhës në ranglistë për të nënshkruar kontratën.

            Ugovor o korišćenju sredstava za studentske stipendije naročito sadrži iznos koji je dodeljen korisniku sredstava, namene za koje su sredstva dodeljena, način prenosa sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva ne koristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa ugovorom.

Kontrata për Shfrytëzimin e mjeteve për bursa studentore përmban në veçanti shumën e ndarë për shfrytëzuesin e mjeteve, qëllimet për të cilat janë ndarë mjetet, mënyrën e transferimit të mjeteve dhe detyrimin e përdoruesit për t'i kthyer mjetet në përputhje me kontratën.

Korisnik sredstava je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora priloži kopiju tekućeg računa na koji će sredstva biti isplaćivana.

Shfrytëzuesi i mjeteve është i detyruar që me rastin e nënshkrimit të kontratës t'ia bashkëngjisë një kopje të llogarisë rrjedhëse në të cilën do të paguhen mjetet.

Dokumentacija koju će korisnik sredstava dostavljati nakon potpisivanja ugovora biće takođe definisana ugovorom.

Në kontratë do të përcaktohet edhe dokumentacioni që shfrytëzuesi do të dorëzojë pas nënshkrimit të kontratës.

IV

NAMENA, IZNOS I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

QËLLIMI, SHUMA DHE PAGESA E MJETEVE TË LEJUARA

 

Sredstva za sprovođenje ovog konkursa su obezbeđena u budžetu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, u okviru klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, koja će, po sprovedenom konkursu biti transferisana opštini Bujanovac na dalju realizaciju.

Mjetet për realizimin e këtij konkursi janë paraparë në buxhetin e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, në kuadër të klasifikimit 463 - Transferet në nivelet tjera të qeverisjes, të cilat do të barten në komuna e Bujanocit për implementim të mëtutjeshëm.

Sredstva za studentske stipendije se isplaćuju mesečno, u 9 mesečnih rata, u neto iznosu od 30.000,00 dinara mesečno. Sredstva se isplaćuju na račun korisnika sredstava koji je dostavio prilikom potpisivanja ugovora.

Mjetet për bursa studentore paguhen çdo muaj, në 9 këste mujore, në shumën neto prej 30,000,00 dinarë në muaj. Mjetet derdhen në llogarinë e shfrytëzuesit të mjeteve që e ka dorëzuar gjatë nënshkrimit të kontratës.

Isplata sredstava za stipendije se obustavlja u slučaju nenamenskog trošenja istih i u slučaju da korisnik sredstava ne upiše redovno zimski semestar.

Pagesa e bursave pezullohet në rast të shpenzimit të jashtë qëllimit për  të cilin janë ndarë dhe në rast se përfituesi nuk regjistrohet rregullisht në semestrin dimëror.

Sredstva su namenjena za plaćanje školarine, kupovinu udžbenika, troškove smeštaja i ishrane, troškove prevoza i ostale troškove koji se mogu podvesti pod troškove studiranja.

Mjetet janë të destinuara për pagesën e tarifave të studimit, blerjen e teksteve, shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit, shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e tjera që mund të përfshihen në kostot e studimit.

 

V

 ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

AFATI PËR PARAQITJEN DHE DORËZIM E DOKUMENTEVE

 

Rok za prijavu na konkurs je 20 dana i počinje da teče   u četvrtak 23.marta 2023. godine  i završava se u sredu 12.aprila 2023. godine.

Konkurs će bite objavljen na oglasnoj tabli  i sajtu opštine Bujanovac (www.bujanovac.rs) i na veb-prezentacije Službe koordinacionog tela  Vlade Republike Srbije  za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Afati për aplikim në konkurs është 20 ditë dhe fillon nga dita enjte 23 mars 2023 dhe përfundon  ditën e mërkurë me datë 12 prill 2023.

 Konkurs do të shpallet  në tabelën e shpalljeve dhe ueb faqen e komunës së Bujanocit (www.bujanovac.rs) dhe veb-faqene e shërbimit të trupit Koordinues  të Qeverisë së Republikës së Sërbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Prijava za konkurs za dodelu sredstava za stipendije i dokumenta u prilogu podnose se preporučenom poštom ili lično i to u zgradi opštine Bujanovac, Karađorđa Petrovića 115, u kancelariji br. 301 Opštinske uprave, u zatvorenoj koverti sa naznakom: ZA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE, NE OTVARATI DO ISTEKA ROKA ZA PRIJAVLjIVANjE.

Aplikimet për konkursin për ndarjen e mjeteve për bursa dhe dokumentet e bashkangjitura dorëzohen me postë ose personalisht në objektin e komunës së Bujanocit, Karagjorgj Petrovic 115, zyra nr. 301 të Administratës Komunale, në zarf të mbyllur me shënimin: PËR KONKURSIN PËR NDARJE TË MJETEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE, MOS E HAPNI DERI TË KALONI AFATI I APLIKIMIT.

 

Organ koji prima molbu na istoj stavlja prijemni štambilj i datum kada je molba predata.

Organi që merr aplikacionin vendos vulën dhe datën në të cilën është dorëzuar aplikacioni.

 

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje, dok će nepotpune i neispravne prijave biti odbijene.

Aplikimet e paafatëshme nuk do të merren parasysh, ndërsa aplikimet e pakompletuara dhe të pasakta do të refuzohen.

 

Konkurs za dodelu sredstava za studentske stipendije - Bujanovac - za školsku 2023/24. godinu.
(Preuzmite dokument)

 

Predsednik komisije
Kryetari i Komisionit

                                                                                               Fejzi Bećiri / Fejzi Beqiri
S.V/D.V