Arhiva vesti
                   

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini.

28. Maj 2019.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na teritoriji opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini 05 broj: 401-4732/2019 od 16. maja 2019. godine, v. d. direktorke Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela),

raspisuje

K O N K U R S
za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja radi pružanja pomoći stanovništvu na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u 2019. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava za podsticanje programa i projekata udruženja registrovanih na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata Službi Koordinacionog tela. Služba Koordinacionog tela podržava projekte udruženja koji odgovaraju jednoj ili više ponuđenih tema:

 1. Interkulturalizam –  Stvaranje klime saradnje i razumevanja svih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
 2. Promovisanja EU vrednosti i procesa priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji;
 3. Podsticanje projekata u oblastima kulture (pozorišta, filma, književnosti, literarnih radionica, likovne umetnosti i sl);
 4. Podsticanje omladinskog aktivizma, realizacije omladinskih projekata i uključivanje mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u društvene tokove na regionalnom, lokalnom i nacionalnom nivou;
 5. Podsticanje projekata koji imaju za cilj sprečavanje diskriminacije;
 6. Podsticanje obrazovanja stanovništva uključujući i neformalno obrazovanje;
 7. Zbližavanje mladih iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vršnjacima iz drugih delova Republike Srbije;
 8. Saradnja i povezivanje udruženja  iz Preševa, Bujanovca i Medveđe;
 9. Poboljšanje uslova života i integracije u društvo lica osetljivih društvenih grupa;
 10. Programi i projekti na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su registrovana po Zakonu o udruženjima Republike Srbije, koja postoje i posluju najmanje 2 godine, koja su upisana u registar nadležnog organa, koja svoje statutarne ciljeve ostvaruju u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u ovom konkursu i koja dostave predlog projekta Službi Koordinacionog tela na osnovu ovog konkursa i zadatog obrasca za pisanje predloga projekta, u skladu sa preciziranim smernicama za podnosioce predloga projekata.

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18) za sprovođenje ovog postupka biće obrazovana Konkursna komisija u čijem sastavu su predstavnici opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, predstavnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, predstavnici Službe Koordinacionog tela.

Sredstva za programe i projekte po ovom programu, koje realizuje Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (u daljem tekstu Služba Koordinacionog tela), predviđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj  95/18), u članu 8. stav 2. u okviru razdela 3 Glava 3.12 Funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Ovim konkursom biće raspoređeno 2.500.000,00 dinara.

Maksimalan iznos za koji organizacija može da konkuriše je 350.000,00 dinara.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

 1. Jasno opisan cilj i preduslovi realizacije projekta – 0 - 15 bodova
 2. Usklađenost predloga projekta sa ciljevima konkursa – 0 – 15 bodova
 3. Jasno opisane aktivnosti projekta – 0 – 10 bodova
 4. Jasno sastavljen predlog projekta – 0 - 10 bodova
 5. Jasno opisani mogući rizici i mere za njihovo prevazilaženje – 0 - 10 bodova
 6. Jasno opisane ciljne grupe – 0 - 5 bodova
 7. Jasno opisani, konkretni i merljivi rezultati projekta – 0 – 10 bodova
 8. Broj učesnika – 0 – 10 bodova
 9. Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta – 0 – 5 bodova
 10. Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekata za realizaciju projektnih aktivnosti – 0 – 10 bodova

Svakom predlogu projekta komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

Podnosiocima prijava sredstva neće biti dodeljena ukoliko su:

 1. pred bankrotom, ako je račun organizacije u blokadi, u stečaju ili u likvidaciji;
 2. osuđivana za neprofesionalno ponašanje i ukoliko je protiv njih doneta pravosnažna presuda u poslednje 2 godine;
 3. predali predlog projekta i prateću projektnu dokumentaciju po isteku roka naznačenog u konkursu;
 4. predali predlog projekta na pogrešnom obrascu;
 5. predali ručno popunjen obrazac;
 6. predali nepotpisan i nepečatiran predlog projekta;
 7. nisu dostavile dokumentaciju naznačenu u tekstu konkursa i smernicama;
 8. nisu upisana u registar nadležnog organa i svoje statutarne ciljeve ne ostvaruju u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u ovom konkursu;
 9. poslali predlog projekta koji tematski ne odgovara uslovima konkursa;
 10. kojima je istekao rok za realizaciju projekta a nisu dostavili izveštaje o realizaciji projekta (ukoliko su već realizovali projekat koji je finansirala Služba Koordinacionog tela).

Prijavu na konkurs čine:

(a) Osnovna dokumentacija:

 • Kompletno popunjen, potpisan i pečatiran obrazac predloga projekta (ne sme biti popunjen ručno);
 • Obrazac budžeta projekta, potpisan i pečatiran (ne sme biti popunjen ručno);
 • Fotokopija osnivačkog akta (odluke, ugovora i sl) i Statuta podnosioca prijave;
 • Fotokopija osnivačkog akta i statuta svakog partnera na projektu (ukoliko postoji);
 • Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj organizacije, koji potpisuje i pečatira odgovorno lice za 2018. godinu;
 • Bilans uspeha koji potpisuje i pečatira odgovorno lice za 2018. godinu;
 • Biografije predloženog projektnog tima;
 • PIB i matični broj svake partnerske organizacije (ukoliko postoji);
 • Izjava podnosioca projekta da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena -potpisana i pečatirana (skenirana ili kopirana izjava podnosioca neće biti prihvaćena);
 • Izjava svakog partnera na projektu (ukoliko partner postoji) potpisana i pečatirana (skenirana i kopirana izjava neće biti prihvaćena);
 • Memorandum o saradnji između nosioca projekta i partnera (ukoliko postoji partner na projektu), kopiran ili skeniran memorandum neće biti prihvaćen.

(b) Obavezna prateća dokumentacija :

 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa;
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa svake partnerske organizacije (ukoliko postoji partnerstvo);
 • Izjava da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu obezbeđena na drugi način;
 • Interni akt o antikorupcijskoj politici.

Prijava mora sadržati osnovnu i obaveznu prateću dokumentaciju. Prijava u kojoj nedostaje osnovna dokumentacija biće smatrana nepotpunom i kao takva neće biti bodovana.

Podnosioci prijava predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku. Prijave u kojima je dokumentacija napisana rukom neće biti razmatrane. Neće biti razmatrani ni predlozi projekata napisani na pogrešnom obrascu.

Udruženje može da konkuriše sa najviše jednim predlogom projekta.

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat sa partnerskim organizacijama, o čemu su dužni da dostave potpisanu i pečatiranu izjavu, kako je predviđeno tekstom konkursa. Partneri podnosioca prijave mogu da učestvuju u pisanju i realizaciji projekta i u troškovima realizacije projekta. Podnosilac projekta i partner na projektu zaključuju memorandum o saradnji koji dostavljaju Službi Koordinacionog tela sa ostalom konkursnom dokumentacijom. Podnosilac prijave je vodeća organizacija koja, u slučaju odabira projekta, potpisuje ugovor sa Službom Koordinacionog tela.

Projekti koji neće biti finansirani:

 1. Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;
 2. Stipendije za studiranje ili obuku;
 3. Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čije je izvođenje okončano;
 4. Projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženje;
 5. Projekti koji donose profit;
 6. Projekti koji svojim sadržajem  podstiču nasilje;
 7. Projekti religijskog sadržaja;
 8. Projekti medijskih kuća;
 9. Projekti sportskih organizacija i šahovskih klubova;
 10. Izbori za mis, modne revije i slične aktivnosti.

Prioritet će imati projekti:

 1. Koji promovišu interkulturalnost;
 2. Koji promovišu EU vrednosti i procese priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji;
 3. Koji imaju obezbeđeno sufinasiranje i čija će se realizacija sprovoditi kroz partnerstvo sa drugim udruženjima, lokalnim samoupravama, međunarodonim organizacijama, privatnim sektorom;
 4. Koji obuhvataju veći broj korisnika;
 5. Koji su usmereni na projekte osnaživanja uloge mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
 6. Projekti koji će dati konkretne, vidljive i merljive rezultate;
 7. Koji podstiču razvoj različitih kulturnih izraza.

Trajanje projekta može biti maksimalno do 20.12.2019.

Pod troškovima koji se smatraju prihvatljivim ovaj konkurs podrazumeva:

 • Da budu neophodni za realizaciju projekta i projektnih aktivnosti;
 • Da budu stvarni troškovi podnosioca prijave, odnosno partnerske organizacije tokom realizacije projekta, budu proverljivi i dokumentovani originalnom dokumentacijom;
 • Da budu usmereni na honorare lica angažovanih na realizaciji projekta (troškovi honorara ne smeju da premašuju 25 % od ukupnog budžeta projekta);
 • Da budu usmereni na ostvarivanje aktivnosti predviđenih predlogom projekta;

Troškovi se moraju evidentirati na računima koji glase na korisnika sredstava i koji su predviđeni budžetom projekta.

Važna napomena: prilikom sastavljanja budžeta projekta organizacija je dužna da uračuna troškove obavezne revizije koji ne smeju da iznose više od 3 (tri) procenta ukupnog budžeta.

Pod troškovima koji se smatraju neprihvatljivim za ovaj konkurs podrazumeva:

 • troškovi plata stalno zaposlenih;
 • pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 • pristigle pasivne kamate;
 • kupovina zemlje ili zgrada;
 • plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta;
 • dnevnice (po potrebi uključiti ih u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);
 • pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
 • pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
 • članarine;
 • korišćenje službenog vozila za svakodnevni posao tokom trajanja projekta;
 • plaćanje usluge prevoza taksi vozilom gde postoji javni gradski i međugradski prevoz;
 • kupovina muzičke, kompjuterske i druge opreme (računari, fotoaparati, štampači, mali električni uređaji, tastature, memorije i dr.);
 • kupovina alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda i drugih psihoaktivnih supstanci;
 • uzimanje u zakup telefonskih brojeva i opreme od drugog lica;
 • hemijska sredstva i inventar za održavanje higijene osim ukoliko su u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
 • troškovi koji nisu u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
 • stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

Projekti se moraju realizovati na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa podržava projekte koji uvode nove i kreativne metodologije i pristupe.

Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs. i na portalu e-Uprava.

Konkursna dokumentacija i smernice za podnosioce predloga projekata biće dostupni na internet stranici Koordinacionog tela, na adresi www.kt.gov.rs i na portalu e-Uprava.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog vremena (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Službi Koordinacionog tela u Beogradu do isteka pomenutog roka.

Prijava koja ne sadrži dokumentaciju koja je propisana ovim konkursom smatra se nepotpunom.

Spisak odobrenih projekata biće objavljen na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs. i na portalu e-Uprava.

Konkursna komisija će utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku do 60 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prigovora. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja liste. Svi podnosioci prijava imaju pravo na podnošenje prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste o izboru predloga projekata. Odluku o prigovoru donosi nadležni organ u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Svi podnosioci predloga projekata kojima se odobri korišćenje sredstava, nakon predloga komisije i odluke v. d. direktorke o dodeli sredstava, biće u obavezi da potpišu ugovor sa Službom Koordinacionog tela kojim će biti precizno utvrđena prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekta i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

Prijava na konkurs se dostavlja u zapečaćenoj koverti. Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original i jedna kopija svih dokumenata. Prijave za konkurs dostaviti poštom ili lično na adresu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, najkasnije do 28. juna 2019. Na koverti obavezno napisati naziv podnosioca prijave, adresu podnosioca prijave i naziv projekta sa napomenom:

ZA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA - NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.

Prijave poslate faksom, skenirane ili elektronskom poštom neće biti razmatrane. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu da se obrate elektronskom poštom na adrese: goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs

ROK ZA PRIJAVU: NAJKASNIJE DO 28. JUNA 2019.

 

Dokumenta za preuzimanje: