Arhiva vesti
                   

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE (ROK 20.10.2017)

26. Septembar 2017.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je održivost medija na jezicima nacionalnih manjina.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.800.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: Za KONKURS (NE OTVARATI) ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.10.2017. GODINE.

Više informacija i konkursnu dokumentaciju potražite na http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/22009

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciono telo