Arhiva vesti
                   

KONKURS - 14.09.2011. godine

14. Septembar 2011.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 17. stav 1, člana 18., člana 19. stav 1. i člana 20. st.1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 41/07 i 109/09-izmene i dopune), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.


I  Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa,
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za opšte finansijsko – materijalne poslove, zvanje samostalni savetnik u Sektoru za finansijsko – materijalne poslove Službe Koordinacionog tela, predviđeno članom 8. pod rednim brojem 11. Pravilnika - 1 izvršilac;

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i poznavanje oblasti državne uprave.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Stručna znanja iz oblasti državne uprave i finansija i budžetskog sistema (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o računovodstvu i reviziji )  - pismeno, test znanja i usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.


III Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2;

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo,  Bujanovac i Medveđa, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.


V Lice zaduženo za davanje obaveštenja:
Milijan Milenković, dipl.pravnik, telefon 011/21-20-912, faks 011/ 21-20-914,
e-mail: milijan.milenkovic@kt.gov.rs.

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

-državljanstvo Republike Srbije;
-da je učesnik konkursa punoletan;
-da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede
dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju
od  najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 30 dana i počinje da teče
narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike
Srbije“.

VIII Dokazi koji se prilažu prilikom prijave na konkurs:
- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom
iskustvu;
- uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija);
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
- diploma kojom se potvrđuje stručna sprema (original ili overena fotokopija);
- overena fotokopija radne knjižice;
- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu (original ili overena fotokopija);

IX Provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u
izbornom postupku:


Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su
priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno
mesto, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u
periodu od 24. – 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10 časova, u
kancelariji Službe Koordinacionog tela, Novi Beograd, Bulevar Mihaila
Pupina 2. O tačnom datumu održavanja izbornog postupka, učesnici konkursa
će biti obavešteni pismeno na adresu ili e-mail koji su navedeni u
prijavama.


Napomene:


Za sva radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu
probnom radu u trajanju od 6 meseci.

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom
da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o
državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o
raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da
je neraspoređen.

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom
državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji
overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i
nerazumljive prijave, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu
„Politika“, na web stranici Službe Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs i na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

Sve zainteresovane kandidate obaveštavamo da na web stranici Službe
Koordinacionog tela: www.kt.gov.rs mogu pronaći vodič za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurse.