Arhiva vesti
                   

K O N K U R S

14. Juli 2011.

Na osnovu „Standardnog pisma o Sporazumu između programa razvoja Ujedinjenih nacija i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa o primeni PBILD-a Izgradnja mira i inkluzivni lokalni razvoj – kada je program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP) partner koji implementira program“ delovodni broj Službe Koordinacionog tela 100 br. 018-04-00002-10/2010-01 od 19.11.2010 godine, direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina 2, (u daljem tekstu: Služba Koordinacionog tela)

raspisuje

K O N K U R S

za realizaciju projekata udruženja građana iz oblasti kulturnih i obrazovnih politika, rodne ravnopravnosti i manjinskih prava, na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u julu 2011. godine

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima građana registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja dostave predloge projekata Službi Koordinacionog tela, kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.  Podsticanje projekata iz oblasti kulturnih politika (afirmacija kulturne raznolikosti kroz interkulturalnu komunikaciju);

2.  Podsticanje projekata iz oblasti obrazovnih politika (promocija i podrška u izvođenju neformalnog i inkluzivnog obrazovanja);

3.  Podsticanje projekata koji se tiču rodnog osvešćivanja i rodno osetljivog pristupa;

4.  Podsticanje projekata koji se tiču prava manjina i razvijanja svesti o pravima manjina;

5.  Podizanje nivoa znanja aktivista nevladinog sektora iz oblasti kulturnih i obrazovnih politika, rodnih i manjinskih prava;

Pravo učešća na konkursu imaju omladinske nevladine organizacije i udruženja građana koja se bave mladima a da su registrovana na teritoriji Republike Srbije.  Pravo na učešće ostvaruju samo organizacije koja dostave predlog projekata Službi Koordinacionog tela na osnovu ovog konkursa i zadatog obrasca za pisanje predloga projekta, u skladu sa preciziranim smernicama za podnosioce predloga projekata.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa podržava programe i projekte koji uvode nove i kreativne metodologije i pristupe.

Projektne aktivnosti treba da budu realizovane najkasnije do 01. decembra 2011. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj organizacije treba da podnesu najkasnije do 15. decembra 2011 godine.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original i jedna kopija. Predlozi projekata dostavljaju se poštom ili lično na adresu Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 000 Beograd, najkasnije 13. avgusta 2011. godine do 16.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „prijava za konkurs za programe i projekte udruženja građana - ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje“.

Neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene.

Projekti se moraju realizovati na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Udruženje građana može konkurisati sa najviše dva predloga projekta, a sredstva se dodeljuju samo za jedan.

Ovim konkursom se raspoređuje 700.000,00 dinara. Maksimalan iznos za koji organizacija može da konkuriše svojim projektnim predlogom je do 150.000 RSD.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata:

1.  Jasno opisani ciljevi projekta (kratkoročni i dugoročni) i okruženje koje utiče na oblast kojom se projekat bavi – 0 - 15 bodova

2.  Usklađenost predloga projekta sa ciljevima konkursa – 0 – 15 bodova

3.  Jasno obrazložena promena stanja do koje projekat dovodi, u oblasti kojom se bavi – 0 - 5 bodova

4.  Jasno opisane aktivnosti projekta – 0 - 10

5.  Jasno opisane ciljne grupe – 0 - 5 bodova

6.  Jasno opisano na koji način će šira zajednica biti uključena u projekat i podrška koja se očekuje – 0 - 5 bodova

7.  Jasno opisane mere za postizanje veće vidljivosti projekta – 0 - 10 bodova

8.  Jasno opisane metode za ocenjivanje projekta– 0 – 10 bodova

9.  Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta – 0 – 15 bodova

10. Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekata za realizaciju projektnih aktivnosti – 0 – 10 bodova.

Svakom predlogu projekta komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

Projekti koji neće biti finansirani:

1.  Sponzorstva za učestvovanje na skupovima u zemlji i inostranstvu;

2.  Stipendije za studiranje ili obuku;

3.  Retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija u toku ili čije je izvođenje okončano;

4.  Programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja građana;

5.  Programi i projekti koji donose profit;

6.  Programi i projekti koji svojim sadržajem podstiču nasilje;

7.  Programi i projekti religijskog sadržaja;

8.  Programi i projekti medijskih kuća;

9.  Programi i projekti sportskih i šahovskih klubova,

10. Programi i projekti kulturno-umetničkih udurženja;

11. Izbori za mis, modne revije i slične aktivnosti;

12. Programi i projekti čija je glavna aktivnost organizacija okruglih stolova, tribina, konferencija i seminara (bez konkretnih rezultata na terenu).

Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentaciji Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Konkursna dokumentacija i smernice za podnosioce predloga projekata mogu se preuzeti na internet stranici Koordinacionog tela, na adresi www.kt.gov.rs ili u kancelarijama Koordinacionog tela radnim danima od 9 do 16:30 časova.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog vremena (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Službi Koordinacionog tela u Beogradu do isteka pomenutog roka.

Odluka o izboru projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 10 radnih dana po isteku roka za prijavu na konkurs. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Koordinacionog tela www.kt.gov.rs.

Sa udruženjima građana čiji program ili projekat bude izabran na konkursu biće potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adrese:ivana.stanojev@kt.gov.rs, office@kt.gov.rs

ROK ZA PRIJAVU 12. AVGUST 2011. DO 16:30


Tekst konkursa za nevladine organizacije
Preuzmi dokument ( pdf format )

Smernice za podnosioce predloga projekata
Preuzmi dokument ( pdf format )

Obrazac za pisanje predloga projekta
Preuzmi dokument ( doc format )

Obrazac za budžet projekta
Preuzmi dokument ( xls format )