Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROGRAMA NA STALNO OTVORENI KONKURS ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM (ROK: 2. NOVEMBAR 2020)

20. Februar 2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je raspisalo javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2020. godini.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

1. poboljšanje pristupačnosti i obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice,

2. podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom,

3. unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 165.000.000,00 dinara.

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja;

2. da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i

3. da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. trajanje programa može biti maksimalno 8 meseci, zaključno sa 31.12.2020. godine,

2. sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

www.minrzs.gov.rs , u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa odštampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju aneksa, odnosno obrazaca na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 2. novembrom 2020. godine, u zatvorenoj koverti na adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Nemanjina 22-26, Beograd

Dodatne informacije o konkursu i prateći obrasci su dostupni na   https://www.minrzs.gov.rs/srb-lat/konkursi/javni-konkurs-za-podnosenje-predloga-programa-na-stalno-otvoreni-konkurs-za-unapredjenje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-republici-srbiji-u-2020.-godini

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinaciono telo