Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ODLAGANjA KRIVIČNOG GONjENjA

31. Mart 2016.

Cilj ovog konkursa je izbor subjekta čiji će projekat Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja predložiti Vladi radi dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Ukupan iznos sredstava koji je predviđen za dodelu iznosi 351.509.000 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju svi nosioci projekta iz oblasti javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.) koji će se realizovati u 2016. budžetskoj godini (fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije).

Komisija će vrednovati projekte prema sledećim kriterijumima:
- doprinos ostvarivanju javnog interesa (zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.);
- broj i kategorija lica koja će imati korist od realizacije projekta;
- kvalitet predloženog projekta (predložena metodologija, stručnost i kvalifikacije osoblja koje će realizovati projekat, odnos između planiranih troškova projekta i koristi od projekta i sl.).

Prijave na javni konkrus se podnose u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, sa naznakom za učešće na javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od oglašavanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije". Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo pravde, Nemanjina br. 22-26, Beograd.

Dodeljena sredstva ili njihov deo uplaćuju se korisniku sredstava po zaključenju ugovora. Dinamika uplate sredstava i instrumenti obezbeđenja biće definisani ugovorom sa korisnikom sredstava, u zavisnosti od načina i potrebe realizacije projekta. Sredstva se uplaćuju na poseban račun koji je otvoren za tu namenu, i koji je naveden u ugovoru.

Prijave se otvaraju u prostorijama Ministarstva pravde, 28. aprila 2016. godine u 12 časova. Komisija je dužna da sačini predlog rešenja o dodeli sredstava u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava i dostavi ga istog dana Ministarstvu pravde, koje će predlog rešenja bez odlaganja dostaviti Vladi koja odlučuje o dodeli sredstava.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Vladimir Bojičić, elektronska pošta oportunitet@mpravde.gov.rs, tel +381113622361.

Izvor: Ministarstvo pravde i Koordinaciono telo