Arhiva vesti
                   

ISTRAŽIVANjE O UČEŠĆU GRAĐANA U FORMULISANjU JAVNIH POLITIKA U OPŠTINAMA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

22. Juli 2016.

Preševo, Bujanovac, Medveđa - Istraživači Centra za ravnomerni regionalni razvoj  su sproveli terensko istraživanje o učešću građana, posebno mladih i žena, u procesu pripreme, praćenja i sprovođenja javnih politika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Ciljnu grupu su činili predstavnici lokalne samouprave (Skupštine opštine, Saveta za mlade, Komisije za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za mlade, načelnici opštinskih uprava), organizacija civilnog društva i medija, sa kojima su obavljena 33 dubinska intervjua i prikupljeni su zvanični dokumenti, publikacije i ostali materijali čija će sadržina biti analizirana.

Predmet istraživanja je bila otvorenost lokalnih samouprava za savetovanje i uključivanje građana u formulisanje javnih politika i donošenje lokalnih propisa; postojanje pravnih i strukturnih pretpostavki za građansko učešće; procena (ne)zainteresovanost građana za participaciju, posebno mladih i žena, kao i ključni razlozi za to; identifikacija primera dobre prakse uključivanja građana i najčešće forme uključivanja, sa posebnim osvrtom na primere uključivanja mladih i žena u procese donošenja odluka i javnog zagovaranja; upoznatost sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa koje je Vlada RS usvojila 2014. godine, itd.

Do kraja jula će biti objavljena kvalitativna analiza i date preporuke, odnosno predložene konkretne mere targetiranim lokalnim samoupravama šta je neophodno preduzeti kako bi se podigao nivo uključenosti građana i OCD u formulisanje i sprovođenje javnih politika u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.

Istraživanje se realizuje u okviru projekta „Podrška demokratizaciji u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“ koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID sa partnerskim organizacijama.

Izvor: Centar za ravnomerni regionalni razvoj i Koordinaciono telo