Arhiva vesti
                   

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA: KONKURS U OKVIRU PROGRAMA PREVAZILAŽENjE SEGREGATIVNOG MULTIKULTURALIZMA: KA INTERKULTURALIZMU

29. Mart 2019.

Fondacija za otvoreno drušzvo Srbija je raspisala konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segragativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu.

Na konkurs mogu da se podnesu projekti koji:

  • prate i zalažu se za efektivnu primenu prava nacionalnih manjina i doprinose stvaranju uslova za unapređenje primene ovih prava; vrše monitoring sprovođenja preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i međunarodnih institucija koje prate položaj nacionalnih manjina u Srbiji; osnažuju organizacije i institucije koje se bave pravima i položajem manjinskih zajednica; razvijaju primere dobre prakse primene prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou;
  • zalažu se i stvaraju uslove za potpunu integraciju manjinskih zajednica u društvo i u tom cilju podstiču među-etničku razmenu, komunikaciju i saradnju kako manjinskih zajednica između sebe, tako i manjinskih zajednica sa većinskom u različitim oblastima od zajedničkog interesa; podstiču učešće mladih u ovim procesima; informišu građane o važnosti integracije manjinskih zajednica za društvo u celini i afirmišu manjinske politike zasnovane na principima integracije.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada, podstiču uključivanje mladih, imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta. Prednost će imati i projekti koji uključuju dve ili više etničkih zajednica i/ili se realizuju u partnerstvu sa lokalnim organizacijama.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti na http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/prevazila%C5%BEenje-segregativnog-multikulturalizma-ka-interkulturalizmu.html. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs se primaju do 14. aprila 2019. godine.

Izvor: Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Koordinaciono telo