Arkiva e lajmeve
                   

WEB4YES PROJEKTI: PËRKRAHJE PËR ORGANIZATAG E SHOQËRISË CIVILE PËR AVANSIMIN E PUNËSIMIT E TË EINJËVE DHE SIPËRMARRËSISË NË NIVEL LOKAL (AFATI: 05.06.2019)

3. qershor 2019.

Iniciativa e organizatave të shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për të mbështetur punësimin e të rinjve në kuadër të projektit WEB4YES ka shpallur konkurs për grante në fushën e përmirësimit të efektivitetit të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor në marrjen e iniciativave për përmirësimin e politikave të punësimit të të rinjve dhe sipërmarrjes në nivel lokal.

Konkursi synon të forcojë edhe më tej kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për të forcuar pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje publike, hartimin dhe zbatimin e iniciativave të reja në lidhje me punësimin e të rinjve, punësimit dhe sipërmarrjes.

Për të përmbushur kriteret e mbështetjes, aplikuesi duhet:

  • të jetë person juridik;
  • të jetë fitimprurës;
  • të jetë organizatë e shoqërisë civile ose ndërmarrje jofitimprurëse;
  • ketë përvojë të dëshmuar në fushën e të rinjve ose të punësimit / sipërmarrjes;
  • të jetë të themeluar  dhe të veprojnë në Serbi;
  • të jetë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit;
  • Të ketë qarkullim vjetor më pak se ose të barabartë me 50,000.00 euro;
  • Të mos kanë qenë kurrë përfitues të granteve të BE nga programi IPA ose kanë përvojë të kufizuar në pjesëmarrjen në grantet e BE-së;
  • Të kenë kapacitete menaxheriale, kompetenca profesionale dhe kualifikime të kërkuara për kryerjen e suksesshme të aktiviteteve të propozuara.

 Shuma maksimale e buxhetit për secilin projekt individual mund të jetë deri në 10.000,00 euro, ndërsa shuma totale e mjeteve të alokuara për thirrje deri në 150.000.00 euro.

 Ftesa për të dorëzuar  propozim projektet është e hapur deri më 5 qershor 2019.

 Informata të hollësishme mbi thirrjen, si të dorëzoni një projekt propozim dhe dokumentacionin e nevojshëm janë në dispozicion në faqen e internetit të projektit ËEB4YES (https://www.web4yes.eu/open-call.html)

 Burimi: Shkolla e Hapur Beogradit dhe Trupi Koordinues