Arkiva e lajmeve
                   

USHTRIA FTONË TË GJITHË TË DJEMOSHAT E MOSHËS SË RRITUR TË PARAQITEN PËR EVIDENCËN USHTARAKE

24. janar 2020.

Ministria e Mbrojtjes ka dërguar një thirrje për hyrjen në regjistrat ushtarakë të personave që mbushin tetëmbëdhjetë vjet, të rinj të lindur në 2002, si dhe të më të vjetër të cilët nuk janë regjistruar në regjistrat ushtarakë.

"Theksojmë se regjistrimi në të dhënat ushtarake nuk nënkupton thirrje për shërbim ushtarak, por përfaqëson një detyrim të përcaktuar me Ligjin për Ushtrinë, Detyrimin e Punës dhe Materiale", u tha nga Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë.

Personat meshkuj duhet ta rregullojnë këtë detyrim ligjor duke u paraqitur në Qendrën kompetente të Ministrisë së Mbrojtjes për vetëqeverisjen lokale. Ata duhet të sjellin letërnjoftimin ose, nëse personi nuk e posedon atë, ndonjë dokument tjetër të identifikimit.

Regjistrimi në evidencën ushtarake mund të bëhet çdo ditë pune nga 9 e mëngjesit deri në ora 3 pasdite, dhe ftesa e përgjithshme për hyrje në evidencën ushtarake zgjat deri më 28 shkurt, pas së cilës do të dërgohen thirrje individuale për të gjithë ata që nuk u përgjigjën.

Të rinjtë që qëndrojnë jashtë shtetit mund të përmbushin detyrimet e tyre të drejta dhe ligjore në misionin kompetent diplomatik dhe konsullor të Republikës së Serbisë në vendqëndrimin në të cilin jetojnë. Ata duhet të sjellin dokumentin e vlefshëm të udhëtimit.

Informacionet më të hollësishme për regjistrimin në evidencën ushtarake mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes (në rubrikën Detyrimi i  Mbrojtjes), në http://www.mod.gov.rs//multimedia/file/staticki_sadrzaj/vojna_obaveza/2020/PlakatUvodjenje%20u%20VojnuEvidenciju2020-32_6x43_6cm.pdf    

Pyetësori për Rekrutimin e Rekrutëve në evidencën ushtarake dhe paraqitja e të dhënave rreth regrutimit- obliguesin ushtarak janë në dispozicion në http://www.mod.gov.rs/cir/8851/upitnik-za-uvodjenje-regruta-u-vojnu-evidenciju-i-prijava-podataka-o-regrutu-vojnom-obvezniku-8851

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues