Arkiva e lajmeve
                   

TRAJNIM PËR MBLEDHËSIT E MBETURINAVE

21. gusht 2012.

OJQ "Porecje" nga Vucja, me mbështetjen financiare të "Karisa" nga Luksemburgu, ka iniciuar projektin "Mbështetje e mbledhësve e mbeturinave në jug të Serbisë" Projektit.

Qëllimi i projektit është të përmirësojë jetën e njerëzve të margjinalizuar në jug të Serbisë. Ajo do të zbatohet deri në tremujorin e parë të vitit 2013 përmes fuqizimit dhe mbështetjes prej 40 mbledhësve e mbeturinave.

Projekti mbështet punësimin e romëve me anë të programeve për mbledhësit e mbeturinave  dhe kjo siguron mbështetje teknike dhe financiare për 20 mbledhësve e mbeturinave, tha Zoran Zhivkoviq,  përfaqësues i OJQ  "Porecje" .

Si pjesë e projektit, 40 përfituesit do të përzgjidhen në bashkëpunim me Qendrën për punë sociale dhe zyrën për mbrojtjen e romëve dhe realizimi i të drejtave individuale dhe kolektive të romëve në Vranjë.

Kjo do të pasohet nga trajnimin e 40 mbledhësit e mbeturinave, e cila do të organizohet në kampin e mjedisit të organizatës.

Përfituesit e trajnimit do t'i nënshtrohen dy lloje të trajnimeve, të cilat përfshijnë trajnime për aplikimin për grante dhe trajnim në lidhje me kualifikimin e mbetjeve dhe menaxhimin e tyre të sigurt," tha z. Zhivkoviq.

OJQ "Porecje" do të organizojë takime me autoritetet lokale, kompanitë e shërbimeve publike dhe firmave të angazhuar në blerjen e mbetjeve dhe riciklimin e tyre, tha  Zhivkoviq.