Arkiva e lajmeve
                   

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE NË PËRGJIGJE MBI PASOJAT E KOVID 19 SIPAS NËNSTANDARDEVE NË VENDËBANIMET ROME (Afati: 26 shkurt 2021)

28. janar 2021.


Me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës, programi Swiss PRO do të mbështesë 10 projekte lokale përmes një thirrje të re publike që synon përmirësimin e aksesit në të drejtat dhe nevojat themelore të qytetarëve që jetojnë në vendbanime me standarde rome.

Buxheti i përgjithshëm i kësaj thirrje publike është 122.700 euro. Vlera e fondeve të pakthyeshme për projekt do të jetë nga 10,500 deri në 12,700 euro.

Kohëzgjatja e projektit është nga tetë deri në dhjetë muaj. Partneritetet me organizatat e shoqërisë civile kërkohet për propozimet e projekteve të vetëqeverisjes lokale, ndërsa OJQ-të  mund të aplikojnë në mënyrë të pavarur.

Afati për dorëzimin e propozimeve të projekteve është 26 Shkurt 2021.

Thirrja publike organizohet përmes një procesi konkurues, dhe përzgjedhja e përfituesve do të bëhet për mes evoluimit dhe rangimit të propozim projekteve të dorëzuara. Ju mund të mësoni më shumë rreth procesit dhe kritereve për zgjedhjen e përdoruesve në përshkrimin e thirrjes publike, e cila është në dispozicion në https://www.swisspro.org.rs/uploads/files/249-799-opis-i-kriterijumi-javnog-poziva-za-podrsku-za-podstandardna-romska-naselja.pdf

Si të paraqiteni?

• Merni informata detalje reth propozim projektit si dhe formularet nga https://www.swisspro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podrsku-odgovoru-na-posledice-kovida-19-u-podstandardnim-romskim-naseljima

• Kërkesat rreth sqarimëve dërgoni në rsoc.cfp.clarifications@unops.org më së vonti deri më 22 shkurt të vitit 2021. 

• Dërgoni propozim projektet në përputhshmëri me kushtet e paraqitura në rsoc.applications@unops.org

Aplikuesi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

• Që të jetë një nga 57 vetëqeverisje lokale, nga rajoni i Shumadisë dhe Serbia perëndimore ose rajoni i Serbisë Jugore dhe Lindore, i cili në përputhje me hartësimin e vendbanimeve rome kanë në territorin e tyre të paktën një vendbanim joformal me të paktën 100 qytetarë , në partneritet të detyrueshëm me shoqërinë civile (që, ndër të tjera, përfshin Bujanovcin dhe Preshevën);

• OJQ si një aplikues i pavarur i projektit që do të adresojë të drejtat dhe nevojat e qytetarëve që jetojnë në vendbanime me nën standarde, duke zbutur pasojat e kovid 19 në teritorin e 59 vetëqeverisjeve lokale të cilat në përputhje me hartësimin e vendbanimeve nën standarde në Serbi kanë të paktën një  vendbanim joformal me të paktën 100 qytetarë. ndër të tjera, përfshijnë Bujanocin dhe Preshevën).

OJQ-të si aplikuese të projektit ose si partner i VL duhet të jenë të regjistruara për të paktën dy vjet dhe të ken  përvojë në përmirësimin e statusit të pakicës kombëtare rome.

Në mënyrë që qeveritë lokale të interesuara të njohin të gjitha detajet e thirrjes publike - përfshirë metodën e aplikimit, kriteret e zgjedhjes së projektit dhe kostot e pranueshme, programi Swiss PRO organizon dy sesione informacioni përmes internetit:

• E mart, 2 shkurt duke filluar nga ora 11.

• E premte, 5 shkurt duke filluar nga ora 11.

Informata shtese dhe dokumentin mbi konkursin mundë ta merrni në www.swisspro.org.rs

Burimi: Programi Swiss PRO dhe Trupi koordinues