Arkiva e lajmeve
                   

SI TË BËHESH ANËTARE E ORGANIZATËS SË KOMS-IT?

28. janar 2016.

Anëtar i plotë mund të bëhet çdo organizatë qytetare apo lidhje e organizatave të cilat plotësojnë kriteret në vazhdim:

1. Të jetë i regjistruar në Republikën e Serbisë në Regjistrin e organizatave të cilat i udhëheq Agjensioni për Regjistra Ekonomike (bashkangjitet vërtetimi nga Regjistri)

2. Të jetë i regjistruar më së pak që 4 vite (bashkangjitet fotokopja e vërtetimit të regjistrimit të parë)

3.Të jetë i organizuar në kuadër të parimeve demokratike dhe të mos promovoj asnjë formë diskriminimi, jotolerance apo dhune (bashkangjitet Statuti, Rregullorja e punës),

4. Të jetë 4 vitet e fundit e drejtuar në programet e punës me të rinjët (bashkangjitet CV e organizatës)

5. Të jenë të rinjët të aktivizuar në punën e organizatës (deklarata për pjesëmarrje më të rinjët në këshillin administrativ ose në trupat tjerë të organizatës, ose realizimit të projekteve apo aktiviteteve tjera të rëndësishme të organizatës),

6. Organizata duhet të realizoj aktivititet në më së paku 4 njësitë themelore lokale – komunës (deklarata rreth ndarjes territoriale),

7. Që të jetë në statusin e anëtarit të shoqëruar të kaloj periudhën prej një viti, përkatësisht periudhën në mes dy mbledhjet e rregullta të Kuvendit të KOMS-it.

Anëtar mund të bëhet organizata e qytetarëve apo lidhja e organizatave e cila plotëson kriteret e cekura nga pika 1 deri në pikën 6, dhe e cila egziston më së paku që 3 vite.

Anëtarët kanë vetëm të drejtë në fjalë dhe të drejtë në pjesëmarrje në aktivitetet e Organizatës Kulmore të Rinjëve të Serbisë, por jo edhe të drejtë vote, të drejtë në nominim dhe të jenë të zgjedhur në organet e KOMS-it.

Po nëse organizata Juaj dëshiron që të qaset në KOMS, është e nevojshme që në malin office@koms.rs dërgoni dokumentacionin në vazhdim:

Pyetsorin e plotësuar dhe deklaratën e qëllimit
Kopjen e Vendimit të regjistrimit në regjistrin e organizatave
Kopjen e Statutit dhe Rregulloren e Punës (po nëse egziston)

Vendimin e Kuvendit rreth pjesëmarrjes në KOMS
 

Pas dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni do të shqyrtoj aplikimin Tuaj dhe do t`iu kontaktoj. Theksojmë që pa marrë parasysh datën e aplikimit, organizata mund që formalisht të pranohet në anëtarësin në mbledhjen e ardhshme në mbledhjet  e rregullta të Kuvendit të KOMS-it.

Pyetsorin mund ta merrni http://www.koms.rs/clanstvo/kako-postati-organizacija-clanica-koms-a/

Burimi: KOMS dhe Trupi Koordinues