Arkiva e lajmeve
                   

SHPALLJE: Ministria për Drejtat e Njeriut dhe Pakicave shpall konkurs për praktikantë në Ministrinë për Drejtat e Njeriut dhe Pakicave

11. tetor 2010.


Ftesa i bëhet kandidatëve që kanë njohuri nga fusha e drejtësisë, ekonomisë, shkencave politike apo shkencave shoqërore të nivelit të shkollimit të mesëm apo universitar.

Ministria për Drejtat e Njeriut dhe Pakicave do të organizojë për maksimalisht pesë kandidatë/kandidate program gjashtëmujor të punës praktike në Ministrinë për Drejtat e Njeriut dhe Pakicave apo Sekretariatin Krahinor të Krahinës Autonome të Vojvodinës.

Kandidatët duhet t'i dorëzojnë letrat motivuese si dhe dokumentacionin tjetër shtesë:

1. diplomën e shkollës së mesme apo vërtetimin e fakultetit
2. çertifikatën e lindjes
3. çertifikatën e nënshtetësisë

Njohja e gjuhës shqipe do të mirret në konsideratë gjatë procesit të seleksionimit.
 
Afati për aplikim është 18 tetori 2010.

Aplikacionet duhet të dorëzohen me anë të postës elektronike në gordana.govedarica@ljudskaprava.gov.rs  apo me anë të postës në adresën e Departamentit për Përmirësimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Pakicave Kombëtare në Ministrinë për Drejtat e Njeriut dhe Pakicave, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 000 Beograd. 

Luten kandidatët që të përmendin në mënyrë të qartë këtë shpallje ne letrën e tyre motivuese.

Vetëm kandidatët që hyjnë në listë të ngushtë do të thirren në intervistë.

Kandidatet femra inkurajohen të aplikojnë.