Arkiva e lajmeve
                   

SHKOLLA FILLORE SVETOZAR MARKOVIQ NË VRAJË ËSHTË ZGJEDHUR QË TË MARRË PJESË NË PROJEKTIN “ARSIM KUALITATIV PËR TË GJITHË”

22. nëntor 2019.

Vrajë - Shkolla Fillore “Svetozar Markoviq” në Vrajë është zgjedhur për të marrë pjesë në projektin BE dhe Këshillit të Evropës "Edukim cilësor për të gjithë" bazuar në një vendim të komisionit zgjedhor të përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi dhe Këshillit të Evropës.

Shkolla nga Vraja do të jetë e vetmja për territoret e Administratës së Shkollës në Leskoc për të marrë pjesë në projektin e përmendur dhe i vlerësuar nga administrata e shkollës, i cili është "një dëshmi tjetër që SHF “Svetozar Markoviq” është seriozisht e interesuar për përmirësimin e cilësisë së arsimit për të gjithë, duke respektuar të drejtat e fëmijës".

Shkollat ​​e zgjedhura do të promovojnë konceptin e kulturës demokratike në shkollë përmes mësimit dhe përmbajtjes jashtëshkollore, trainimit të stafit, vendosjes së praktikave dhe aktiviteteve që përmes sigurimit të njohurive, aftësive dhe të kuptuarit të ri, zhvillojnë qëndrimet dhe sjelljet e nxënësve në mënyrë që ata të mbrojnë të drejtat e tyre demokratike dhe të marrin përgjegjësi.

Burimi: RTV Ritam dhe Trupi Koordinues