Arkiva e lajmeve
                   

Realizimi i projketit PBILD, ndikim në zhvillimin e Sërbis jugore

26. korrik 2012.

Qëllimi i përgjithshëm i dy programeve të përbashkëta të cilat inplementohen nëpërmjet një qasjeje (PBILD), “Promovimi i paqes në jug të Sërbis” dhe “ Ndërtimi i kapacitetit inskluziv për zhvillimin lokal në jug të Sërbis”, është për të zvogluar dallimet që ekzistojnë në mes rrethit të Jablanicës dhe Pçinjës si dhe pjesës tjetër të Sërbis.  Periudha e zbatimit të projektit është deri në tetor 2012. Projekti finasohet nga mjetet e Fondit Spanjoll për arritjen e objektivave Mileniume të qëllimit për zhvillim, agjencioni Suedez për zhvillim ndërkomtarë (SIDA), agjencioni Zvicrran për zhvillim dhe bashkëpunim ( SDC), mbretria Norvegjeze dhe program i Kombeve të Bashkuara për zhvillim (UNDP).   

Filijalla e SHKP e Leskovcit dhe Vranjës janë të përfshira në zbatimin e projektit PBILD në rezultate e afatit të tret të zhvillimit Ekonomik, e cila vepron për të zvogluar dallimet midis grupeve të popullsis dhe rajoneve, pra  Komunat në tregun e punës, përmes qasjes më të mirë ndaj shënjestrës së programit aktiv të tregut të punës. Aktivitetet e planifkuara janë: krijimi dhe zhvillimi i programit për zhvillim stafi i Shërbimit Kombëtar për Punësim (SHKP) për të përmisuar cilsinë e mbledhjes së të dhënave dhe analizën e informacioneve të tregut së punës si dhe për të identifikuar profesionet prioritare;   ndërtimi i kapaciteteve të zyrave lokale të SHKP për qasje më të mirë në shërbimet dhe programet e punsimit për personat me nevoj; krijimi i një sistemi fleksibil modular të bazuara në kompetencat për trajnimin dhe ritrajnimin e personave për të fituar aftësitë e nevojshme për punësim; bazuar në rezultatet e aktiviteteve të mëparshme, duke krijuar dhe zbatuar një sëri programesh për punësim dhe trajnim.

Programi „Ruajtja e paqes dhe zhvillimit lokal” (PBILD) është një program i përbashkët i BE cili realizohet  në rrethin e Jablanicës dhe Pcinjës në Serbi, që nga viti 2009. deri në vitin 2012.

Me një buxhet prej 9 milion dollarë amerikanë programi PBILD është financuar nga disa donatorë ndërkombëtarë: Mbretëria e Norvegjisë, fondacioni spanjoll për arritjen e objektivave të zhvillimit, Agjencia Suedeze për zhvillimin ndërkombëtar, agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Programi po realizohet përmes katër  afatgjata të rezultateve secila prej tyre thekson një aspekt të ndryshëm të zhvillimit: kohezioni social dhe kapitali njerëzor,  shërbimet publike, zhvillimi ekonomik dhe menaxhimin e migracionit. Qëllimi i komponentit të katërt është të kontribuojë në mbështetjen  e migrimit të popullsisë në rajonin e caktuar dhe përfshirjen e saj në jetën ekonomike dhe sociale në rajon.Programi PBILD zbaton këtë komponent nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të komunave për të menaxhuar migracionin, si dhe përmes informimit dhe ngritjen e vetëdijes mbi migracionin, dhe kjo merr mbështetje të veçantë për këto aktivitete nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.