Arkiva e lajmeve
                   

PROJEKTI ACT: GRANTET PËR INICIATIVAT PARTNERE NOVATORE MIDIS ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE (Afati: 12 shkurt 2021)

22. janar 2021.

Projekti i Qeverisë së Zvicrës "Së bashku për një shoqëri civile aktive - ACT" ka publikuar një Thirrje për grante për iniciativa partneriteti inovative ndërmjet organizatave të shoqërisë civile (OSHC) dhe njësive të vetëqeverisjes lokale (NJQV).

Thirrja synon të promovojë dhe forcojë partneritetet midis organizatave të shoqërisë civile dhe qeverive lokale përmes fillimit, zhvillimit dhe zbatimit të iniciativave të përbashkëta që do të krijojnë zgjidhje dhe mjete inovative për pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes dhe për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike dhe një monitorim më të mirë. autoritetet lokale.

Thirrja gjithashtu synon të përmirësojë bashkëpunimin midis qytetarëve dhe vendimmarrësve, si dhe të promovojë rolin e teknologjive të reja dhe mjeteve dixhitale në procesin e krijimit të politikave publike që janë më të orientuara drejt qytetarëve dhe ndjekin nevojat dhe kërkesat e tyre. Përmes kësaj thirrjeje, projekti ACT kërkon të sigurojë zhvillimin e mëtejshëm të një kulture të dialogut qytetar dhe politik në nivelin lokal.

Propozimet e projekteve për iniciativa inovative të partneritetit midis organizatave të shoqërisë civile dhe qeverive lokale do të mbështeten brenda katër LOT-ëve:

LOT 1: Zgjidhje dhe mjete inovative për pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes (deri në 10 grante)

LOT 2: Zgjidhje dhe mjete inovative për ofrimin e shërbimeve për qytetarët (deri në 5 grante)

LOT 3: Zgjidhje dhe mjete inovative për monitorimin e punës së organeve të vetëqeverisjes lokale (deri në 5 grante)

LOT 4: Përgjigja demokratike ndaj pasojave të pandemisë COVID-19 (deri në 10 grante)

Dorëzimi i propozimeve të projekteve që prezantojnë qasje, mjete dhe shërbime të ndaj gjinisë së ndjeshme, si dhe ato që lidhen me çështjet e grupeve të cenueshme dhe të margjinalizuara, inkurajohet veçanërisht, dhe të cilat do të vlerësohet më tej.

Informacioni themelor i kësaj thirrje:

• Grupi i synuar: organizatat e shoqërisë civile (OSHC) dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJQV)

• Shuma sipas propozimit të projektit: deri në 1,400,000.00 RSD

• Kohëzgjatja e kontratave individuale: 18 muaj

• Numri tregues, i vlerësuar i partneriteteve të mbështetura të OSHC-ve dhe NJQV-ve: deri në 30

• Mbulimi gjeografik me ftesë: Shumadia dhe Serbia Perëndimore, Serbia Jugore dhe Lindore (përveç Beogradit dhe Vojvodinës)

Informacione të hollësishme në lidhje me aplikimin mund të gjenden në Udhëzimet për Dorëzimin e Propozimeve të Projektit, të cilat janë në dispozicion nëhttps://act.org.rs/grants/grantovi-za-inovativne-partnerske-inicijative-izmedu-organizacija-gradanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave/

Burimi: act.org.rs и Trupi Koordinues