Arkiva e lajmeve
                   

PËRKRAHJA PËR KOMPANI TË VOGLA DHE TË MESME: NJË MILIARDË DINARË PËR BLERJEN E PAJISJEVE (AFATI: 31 DHJETOR 2020)

19. maj 2020.

Beograd - Ministria e Ekonomisë, në kuadër të Programit të Mbështetjes së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, ka shpallur një ftesë publike për shpërndarjen e fondeve të pakthyeshme për subjektet ekonomike për blerjen e pajisjeve këtë vit. Janë ndarë një miliard dinarë për realizimin e këtij programi.

Thirrja publike është e hapur deri sa të përdoren fondet në dispozicion, dhe më së voni deri më 31 dhjetor.

Shuma e fondeve të pakthyeshme që mund t’i jepen kompanisë përcaktohet në lidhje me numrin e të punësuarve: 1 punonjës mund të marrë deri në 1 milion dinarë, 2 deri në 5 punonjës deri në 2.5 milion, 6 dhe më shumë punonjës deri në 5 milion dinarë.

Qëllimi i programit të zbatuar nga Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Serbisë, bankat tregtare të zgjedhura dhe kompanitë e lizingut, është forcimi i konkurrencës së subjekteve ekonomike, përmirësimi i biznesit dhe ndërkombëtarizimi, si dhe krijimi i vendeve të reja të punës përmes investimeve në pajisje.

Fondet e përcaktuara nga Programi kanë për qëllim të bashkëfinancojnë prokurimin e pajisjeve dhe pajisjeve të reja prodhuese të përfshira drejtpërdrejt në procesin e prodhimit të mallrave të shkëmbyeshëm dhe punimet e ndërtimit.

Kompanitë që plotësojnë kërkesat e Programit dhe të cilave bankat, gjegjësisht kompanitë me qira të përfshira në realizimin, miratojnë me kusht një kredi / financim, mund të ushtrojnë të drejtën e bashkëfinancimit deri në 25 përqind të vlerës neto të blerjes së pajisjeve të prodhimit.

Pjesëmarrja e subjekteve ekonomike është pesë përqind e vlerës së përgjithshme të pajisjeve, ndërsa pjesa tjetër sigurohet nga huatë nga bankat tregtare ose dhënia me qira financiare e kompanive të lizingut të përfshira në zbatimin e këtij Programi.

Informacione shtesë mbi thirrjen publike dhe dokumentacionin shoqërues janë në dispozicion në https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-i-srednjim-preduzecima-za-nabavku-opreme-u-2020-godini/

Burimi: Ministria e Ekonomisë dhe Trupi Koordinues