Arkiva e lajmeve
                   

PËRKRAHJA E REALIZIMIT TË PLANEVE AKSIONARE TË PUNËSIMIT NË VITIN 2020

24. shkurt 2020.

Për të forcuar më tej bashkëpunimin me njësitë e qeverisjes vendore, shkëmbimin e përvojave midis njësive të qeverisjes vendore dhe këshillave lokale të punësimit për procesin e përgatitjes dhe zbatimit të planeve lokale të veprimit të punësimit (LAPZ), si dhe informacione mbi problemet dhe pengesat e mundshme, në janar dhe shkurt 2020, dy takime rajonale u mbajtën në Novi Sad dhe Kralevë. Takimet u organizuan në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale (MRESBSP), Shërbimin Kombëtar të Punësimit (SHKP) dhe Konferencën e Përhershme të qyteteve dhe komunave (SCTM).

Gjatë takimeve rajonale, pjesëmarrësve - përfaqësuesit e qeverive lokale, anëtarët e këshillave lokale të punësimit dhe bashkëpunëtorët e SHKP - u prezantuan me Planin Kombëtar të Veprimit të Punësimit për vitin 2020 (http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/усвојен-национални-акциоби-план-запо -3/ ) , miratuar nga Qeveria e Republikës së Serbisë më 26 dhjetor 2019. Informacion shtesë u siguruan për masat aktive të politikës së punësimit që mund të financohen në vitin 2020 duke bashkuar fondet e identifikuara në Planin Financiar të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe ato të alokuara në buxhetet e njësive të qeverisjes vendore, me qëllim zbatimin e suksesshëm të përbashkët të masave aktive të politikës së punësimit që kontribuojnë në avancimin kushtet lokale të tregut të punës.

Për më tepër, u paraqit Shërbimi Analitik i Njësive të Vetëqeverisjes Lokale, i cili është në dispozicion në faqen e internetit të Sekretariatit Republikan për Politikë Publike (RSJP), d.m.th aftësinë për të kërkuar në këtë bazë të dhënash dhe për të marrë të dhëna përkatëse të rëndësishme për planifikimin e politikave publike në nivelin e NJQV-ve.

Në dy takimet rajonale, morën pjesë 150 përfaqësues të NJVL-ve, degët dhe Drejtoria e SHKP-së, MPMS-së, institucione të tjera dhe donator bashkëpunim me SHKP.

Të pranishmit u njoftuan me të rejat që Ligji i Sistemit të Planifikimit të cilat i ka sjellur në procesin e përgatitjes së Planit Kombëtar të Veprimit për Punësimin për vitin 2020. U ngrit pyetja nëse ishte e nevojshme mbajtja e seancës publike gjatë përgatitjes së LAPZ-it, për të cilën u informua se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk ka marrë ende një përgjigje nga RSJP, por duke pasur parasysh afatet e shkurtra, ky vit nuk do të ishte i mundur.

Është parashtruar edhe çështja e zbatimit të programit të praktikantëve në sektorin publik u ngrit dhe u vu në dukje problemi i sigurimit të mentorëve në komunitete të vogla, si dhe për punëdhënësit e vegjël që kanë nevojë për praktikantë, por duke qenë se ata kanë një numër të vogël të punësuarve, ato nuk mund të sigurojnë gjithmonë mentorë sipas kushteve të ftesës publike të SHKP-së. Si përgjigje, u theksua se do të ndërmerret një Analizë e zbatimit të programeve të praktikës profesionale në sektorin publik dhe privat në periudhën e ardhshme, me qëllim që të krahasohet efektiviteti i programeve në varësi të sektorit në të cilin zbatohen çdo ndryshim në program.

Miratimi i Strategjisë së Punësimit për periudhën 2021-2026 u njoftua në takime. me një plan kombëtar tre-vjeçar të veprimit të punësimit për të zbatuar strategjinë, dhe është planifikuar që dëgjimet publike të organizohen nga qyteti.

Me mbështetjen e SCTM, do të ofrohen trajnime për anëtarët e LSZ-së dhe punonjësit në administratat lokale që marrin pjesë në zhvillimin e LAPZ-së, në përputhje me nevojat e aktorëve lokalë.

Ky aktivitet u implementua në kuadër të projektit "Mbështetje Institucionale për SCTM - Faza e Tretë", mbështetur nga Qeveria e Zvicrës.

Shkarkoni prezantimet e paraqitura në takimet rajonale:

Prezantimi i SHNP – Masat e politikës aktive të punësimit të cilët bashkëfinancohen në vitin 2020 http://www.skgo.org/storage/app/media/uploaded-files/Prezentacija%20LAPZ%20za%202020%20godinu%20NSZ.pdf

Prezantimi MRZBSP – Plani aksionar nacional i punësimit për vitin 2020 http://www.skgo.org/storage/app/media/uploaded-files/rezentacija%20NAPZ%202020%20MRZBSP.pdf

Burimi: www.skgo.org dhe Trupi Koordinues